foto 1 foto 2

Informace k registraci poskytovatelů sociálních služeb

Informace k registraci sociálních služeb

 

Dne 1. 1. 2007 nabyl účinnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Z tohoto zákona vyplývá povinnost poskytovatelů poskytovat sociální služby pouze na základě oprávnění – registrace. Poskytovateli sociálních služeb mohou být fyzické i právnické osoby, obce, kraje a ministerstvo.
 

O registraci sociálních služeb je možné žádat na místně příslušném krajském úřadu. Místní příslušnost se řídí místem sídla organizace, pokud jde o osobu právnickou nebo místem trvalého bydliště, pokud je poskytovatelem fyzická osoba.
 

Žádosti k registracím dle zákona o sociálních službách jsou v elektronické podobě ke stažení na webových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí ČR (vpravo):
 

https://www.mpsv.cz/web/cz/-/registrace-poskytovani-socialnich-sluzeb#zpusoby-podani

 

UPOZORNĚNÍ: Na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí ČR je chybně uvedena informace, že se žádosti o registraci doručují na Úřad práce ČR. Správně se žádost doručí na krajský úřad dle sídla poskytovatele služby (§ 78 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách).

 

Žadatel/poskytovatel sociálních služeb:

  • vyplní formulář „Žádost o registraci sociálních služeb“,
  • vyplní příslušný počet formulářů „Údaje o registrované sociální službě“ dle počtu registrovaných sociálních služeb,
  • doloží dokumenty prokazující splnění podmínek registrace - viz Doporučení pro rychlé a přehledné vyřízení registrace (docx, 62 kB)

Pozn.: Podmínky registrace (§ 79, § 80 zákona o sociálních službách) je poskytovatel povinen splňovat po celou dobu registrace.
 

K formuláři „Údaje o registrované sociální službě“ je nezbytné doložit následující přílohy (přílohy jsou požadovány současně v tištěné podobě a v pdf formátu):

Popis realizace poskytování sociální služby (docx, 32 kB), a to včetně materiálního a technického zabezpečení realizace poskytování sociální služby.

Popis personálního zajištění poskytované sociální služby (docx, 33 kB), obsahující organizační strukturu poskytovatele se stručným popisem pracovních pozic - viz Přehled pracovních činností a odborné způsobilosti SP a PSS (docx, 23 kB), jmennou organizační strukturou, jmenný seznam pracovníků v návaznosti na zákon o sociálních službách. Pro přehledné doložení personálního zajištění poskytované sociální služby můžete využít formuláře Jmenný seznam pracovníků I  (docx, 61 kB) a  Jmenný seznam pracovníků II (docx, 51 kB), Informace k personálnímu zajištění (docx, 21 kB)

Plán finančního zajištění sociální služby (xlsx, 35 kB), popis finanční náročnosti celé sociální služby včetně předpokládaných příjmů pro zajištění rozpočtu soc. služby.

 

Současně je nutno doložit trestní bezúhonnost a odbornou způsobilost všech pracovníků, kteří se podílejí na přímém poskytování sociální služby, prostřednictvím následujících příloh:

  • Doklad o bezúhonnosti fyzických osob (výpis z rejstříku trestů ne starší tří měsíců) – stačí doložit vyplněný a podepsaný formulář- Informace k pořízení výpisu z rejstříku trestů (docx, 25 kB)
  • Doklad prokazující odbornou způsobilost fyzických osob, které budou přímo poskytovat sociální službu (okruh pracovníků uvedený v § 115 zákona č. 108/2006 Sb.). Dokladem o odborné způsobilosti jsou úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání a osvědčení o absolvování akreditovaných kvalifikačních kurzů.

 

Informace ke změnám v registraci


Odlišení oznamovací povinnosti dle § 82 odst. 1 a žádosti o změně registrace dle § 82 odst. 2:
 

Poskytovatel oznamuje změny (§ 82 odst. 1),

  • které nastaly a nemají vliv na rozhodnutí o registraci (např. personální změny, změny kontaktů na služby). Jde o změny týkající se údajů obsažených v žádosti o registraci a v dokladech předkládaných s touto žádostí viz tabulka Doporučení pro přehledné a rychlé vyřízení registrace – poskytovatel v oznámení změn nemá povinnost dokládat plán finančního zajištění (dokládá pouze při registraci služby).
  • písemně registrujícímu orgánu do patnáctého dne kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém změny nastaly, a doloží je příslušnými doklady.

Poskytovatel žádá o změny (§ 82 odst. 2),

  • jejichž údaje jsou součástí rozhodnutí o registraci/rozhodnutí o změně registrace (např. změna kapacity, místa poskytování služby, okruhu osob, kterým je služba poskytována – cílová i věková skupina),
  • písemnou žádostí o změnu registrace, ze které musí být patrné, co žadatel žádá nebo čeho se domáhá. Každá požadovaná změna musí být odůvodněna a doložena příslušnými doklady (jedná se o samostatné správní řízení se zákonnou lhůtou pro vyřízení).

Registrující orgán na základě písemné žádosti poskytovatele sociálních služeb vydá ve správním řízení rozhodnutí o změně registrace.
 

Požadované změny mohou být realizovány až po účinnosti rozhodnutí.


Poskytovatel zasílá SAMOSTATNĚ oznámení změn a SAMOSTATNĚ žádost o změnu rozhodnutí.
 

 

Metodický pokyn 1_2018 Metodika personálního zajištění registrovaných sociálních služeb (docx, 36 kB)

Metodický pokyn 2_2018 Zápis do registru poskytovatelů sociálních služeb (docx, 46 kB)

Metodický pokyn 3_2018 Informace ke změnám v registraci (docx, 16 kB)

Metodický pokyn 4_2018 Informace ke zrušení registrace (docx, 16 kB)

Veřejně přístupné doporučené postupy MPSV (docx, 14 kB)