Informace k registraci poskytovatelů sociálních služeb

Informace k registraci sociálních služeb

 

Dne 1. 1. 2007 nabyl účinnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Z tohoto zákona vyplývá povinnost poskytovatelů poskytovat sociální služby pouze na základě oprávnění – registrace. Poskytovateli sociálních služeb mohou být fyzické i právnické osoby, obce, kraje a ministerstvo.
 

O registraci sociálních služeb je možné žádat na místně příslušném krajském úřadu. Místní příslušnost se řídí místem sídla organizace, pokud jde o osobu právnickou nebo místem trvalého bydliště, pokud je poskytovatelem fyzická osoba.
 

Žádosti k registracím dle zákona o sociálních službách jsou v elektronické podobě ke stažení na webových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí ČR (vpravo):
 

https://www.mpsv.cz/web/cz/-/registrace-poskytovani-socialnich-sluzeb#zpusoby-podani

UPOZORNĚNÍ: Na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí ČR je chybně uvedena informace, že se žádosti o registraci doručují na Úřad práce ČR. Správně se žádost doručí na krajský úřad dle sídla poskytovatele služby (§ 78 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách).

 

Žadatel/poskytovatel sociálních služeb:

  • vyplní formulář „Žádost o registraci sociálních služeb“,
  • vyplní příslušný počet formulářů „Údaje o registrované sociální službě“ dle počtu registrovaných sociálních služeb,
  • doloží dokumenty prokazující splnění podmínek registrace - viz Doporučení pro rychlé a přehledné vyřízení registrace (docx, 62 kB)

Pozn.: Podmínky registrace (§ 79, § 80 zákona o sociálních službách) je poskytovatel povinen splňovat po celou dobu registrace.
 

K formuláři „Údaje o registrované sociální službě“ je nezbytné doložit následující přílohy (přílohy jsou požadovány současně v tištěné podobě a v pdf formátu):

Současně je nutno doložit trestní bezúhonnost a odbornou způsobilost všech pracovníků, kteří se podílejí na přímém poskytování sociální služby, prostřednictvím následujících příloh:

  • Doklad o bezúhonnosti fyzických osob (výpis z rejstříku trestů ne starší tří měsíců) – stačí doložit vyplněný a podepsaný formulář- Informace k pořízení výpisu z rejstříku trestů (docx, 25 kB)
  • Doklad prokazující odbornou způsobilost fyzických osob, které budou přímo poskytovat sociální službu (okruh pracovníků uvedený v § 115 zákona č. 108/2006 Sb.). Dokladem o odborné způsobilosti jsou úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání a osvědčení o absolvování akreditovaných kvalifikačních kurzů.

 

Informace ke změnám v registraci


Odlišení oznamovací povinnosti dle § 82 odst. 1 a žádosti o změně registrace dle § 82 odst. 2:
 

Poskytovatel oznamuje změny (§ 82 odst. 1),

  • které nastaly a nemají vliv na rozhodnutí o registraci (např. personální změny, změny kontaktů na služby). Jde o změny týkající se údajů obsažených v žádosti o registraci a v dokladech předkládaných s touto žádostí viz tabulka Doporučení pro přehledné a rychlé vyřízení registrace – poskytovatel v oznámení změn nemá povinnost dokládat plán finančního zajištění (dokládá pouze při registraci služby).
  • písemně registrujícímu orgánu do patnáctého dne kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém změny nastaly, a doloží je příslušnými doklady.

Poskytovatel žádá o změny (§ 82 odst. 2),

  • jejichž údaje jsou součástí rozhodnutí o registraci/rozhodnutí o změně registrace (např. změna kapacity, místa poskytování služby, okruhu osob, kterým je služba poskytována – cílová i věková skupina),
  • písemnou žádostí o změnu registrace, ze které musí být patrné, co žadatel žádá nebo čeho se domáhá. Každá požadovaná změna musí být odůvodněna a doložena příslušnými doklady (jedná se o samostatné správní řízení se zákonnou lhůtou pro vyřízení).

Registrující orgán na základě písemné žádosti poskytovatele sociálních služeb vydá ve správním řízení rozhodnutí o změně registrace.
 

Požadované změny mohou být realizovány až po účinnosti rozhodnutí.


Poskytovatel zasílá SAMOSTATNĚ oznámení změn a SAMOSTATNĚ žádost o změnu rozhodnutí.
 

 

Metodický pokyn 1_2018 Metodika personálního zajištění registrovaných sociálních služeb (docx, 36 kB)

Metodický pokyn 2_2018 Zápis do registru poskytovatelů sociálních služeb (docx, 46 kB)

Metodický pokyn 3_2018 Informace ke změnám v registraci (docx, 16 kB)

Metodický pokyn 4_2018 Informace ke zrušení registrace (docx, 16 kB)

Veřejně přístupné doporučené postupy MPSV (docx, 14 kB)