TK 21. 3. 2007

Tisková konference 21. března 2007

„Čisté povodí Svratky – jak vrátit přehradu lidem“

Studijní práce v boji se sinicemi v povodí Svratky byly v závěru loňského roku završeny studií „Čisté povodí Svratky - realizace opatření I. etapa“ zpracovanou firmou Pöyry Environment, a. s. (www.cistasvratka.cz), jako pokračování studie „Čisté povodí Svratky“ zpracované v letech 2002 - 2004. Na výčet všech možností (metod a opatření ošetření sedimentů a vodního sloupce v nádrži včetně eliminace znečištění celého povodí řeky Svratky) obsažených ve studii naváže "Studie proveditelnosti" konkrétních opatření, které zlepší stav kvality vody v Brněnské údolní nádrži. Jihomoravský kraj jako koordinátor projektu společně se Statutárním městem Brnem, krajem Vysočina, Pardubickým krajem, Povodím Moravy, s. p. a v úzké spolupráci s Ministerstvem životního prostředí ČR odstartuje po dokončení studie proveditelnosti konkrétní opatření v nádrži, v jejím nejbližším okolí i povodí. 
Pouze realizací komplexu všech opatření k omezení přísunu živin do nádrže společně s odstraněním živin z nádrže a jejich sedimentů může být dosažen dlouhodobý efekt v oblasti významného snížení výskytu sinic v nádrži. S ohledem na závažnost situace znečištění vody v Brněnské nádrži připravujeme realizaci i dílčích opatření, která přispějí k zlepšení kvality vody a umožní např. i prodloužení rekreační sezóny. S ohledem na stav kvality vody v Brněnské údolní nádrži, jejích přítoků a zatížení celého povodí živinami bude studie proveditelnosti rozdělena z pohledu realizovatelnosti opatření na části podchycující :
 

- opatření přímo v nádrži

- opatření v bezprostředním okolí nádrže

- opatření v povodí.

U opatření v nádrži bude prioritou podpora a urychlení přirozených procesů v nádrži, které významným způsobem ovlivňují samočisticí funkce nádrže. Jedná se především o podporu mineralizace a oxidace obnažených sedimentů při snížené hladině mletým vápencem a hašeným vápnem, podporu procesu oxidace vodního sloupce a sedimentů pod hladinou aplikací jemnobublinné aerace a posouzení vhodnosti aplikace cizorodých látek na ošetření vody a jejich dopadů na životní prostředí s minimalizací vnosu chemických látek. Studie proveditelnosti posoudí i formu aplikace vápnění a jemnobublinné aerace na nádrži pro stav stávajícího režimu nádrže (využití snížené hladiny – předpuštění v období listopad – březen), kdy je snížena provozní hladina o cca 5 m a dále pro období mimořádného snížení hladiny o 10, případně i více metrů. Povodí Moravy, s.p. zabezpečilo návrh pilotní aplikace jemnobublinné aerace v nádrži dle referencí Kanady a USA k vyloučení bezkyslíkových zón v nádrži, nastartování a urychlení oxidačních procesů v nádrži a omezení uvolňování fosforu ze sedimentů (aerační pole a provzdušňovací pole).
Opatření v bezprostředním okolí nádrže budou představovat napojení zdrojů znečištění rekreační oblasti na připravovaný pravobřežní a levobřežní kanalizační sběrač, výstavba splaškové kanalizace ukončené účinnou ČOV v obcích a střediscích v okolí nádrže (Veverská Bítýška, Hvozdec, Chudčice, Nové Dvory, hrad Veveří apod.).
V celém povodí Svratky bude zaměřena pozornost na snížení vnosu živin do povrchových vod (odstranění živin v místě jejich produkce dobudováním 3. stupňů čištění) a zahájením přípravy komplexních pozemkových úprav s cílem snížení eroze půdy, zadržení vody v povodí a tím omezení  přísunu živin z plošných zdrojů znečištění.

Harmonogram:   - 12/2007 - studie proveditelnosti (Jihomoravský kraj)

                          - 03/2008 - prováděcí projekt (Povodí Moravy, s.p.)

                          - 09/2008 – vodoprávní řízení

                          - 11/2008 – 04/2010 - realizace opatření

Studie proveditelnosti do konce roku 2007 vyhodnotí nejen efekt opatření na znečištění vodního prostředí (technická část), ale i kalkulaci nákladů na opatření a zabezpečení finančního rámce, vyhodnocení dopadů opatření na životní prostředí a jejich eliminace a stanovení podrobného scénáře z pohledu správního a realizačního (časový harmonogram). Obsah studie bude koncipován tak, aby realizace projektu mohla být financována z operačního programu ŽP. Opatření v nádrži budou představovat finanční objem v řádu desítek milionů korun, v bezprostředním okolí  a v celém povodí stovky milionů korun.


Ing. Václav Horák, náměstek hejtmana Jihomoravského kraje

Mgr. Martin Ander, Ph. D. , náměstek primátora Statutárního města Brna

Ing. Pavel Mylbachr, generální ředitel Povodí Moravy s. p.