Zastupitelstvo vydalo Zásady územního rozvoje kraje

Hejtman Hašek: V klíčových věcech umíme táhnout za jeden provaz

Jihomoravští zastupitelé na svém dnešním zasedání schválili jeden z nejdůležitějších dokumentů v dosavadní existenci kraje - Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje.

„Jako hejtman chci ocenit, že zastupitelstvo schválilo tento strategický dokument – nezbytný pro rozvoj jižní Moravy v budoucích letech v celé řadě oblastí - drtivou většinou hlasů. Bereme vážně připomínky, se kterými jsme byli konfrontováni v průběhu přípravy a vydání Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje, proto dnes zastupitelstvo přijalo také dvě doprovodná usnesení. To první hovoří o tom, že tyto zásady nejsou nějaký statický dokument, budou i v budoucnu dokumentem dynamickým. První vyhodnocení toho, zda se významně nezměnily okolnosti a není třeba do nich udělat nějaký zásah, bude podle usnesení zastupitelstva už za osmnáct měsíců a dále periodicky každé dva roky bude předložen do konce května přehled zejména ve vazbě na dopravní infrastrukturu kraje. Chci ocenit to, že všechny politické kluby v současném zastupitelstvu tento dokument podpořily. To je něco, co dává tomuto dokumentu velkou naději a stabilitu a ukazuje na to, že přes různost názorů jsme byli schopni se sjednotit. Jižní Morava ukázala, že v klíčových věcech umíme táhnout za jeden provaz,“ řekl k rozhodnutí zastupitelstva hejtman Michal Hašek. Jak dodal, druhé usnesení ukládá krajské radě do konce února příštího roku zpracovat záměr vzniku kompenzačního fondu JMK jako dobrovolného opatření kraje v návaznosti na Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje. „Je to něco výjimečného, nemá to žádný jiný kraj. Jde o dobrovolné rozhodnutí krajské samosprávy. Kompenzační opatření přitom nemusí mít jen finanční povahu.“

Radní David Macek ocenil, že projednávání provázela kultivovaná atmosféra. „Jsem rád, že jsme tímto usnesením mohli vyjít vstříc veřejnosti. S aktivními lidmi, kteří svými námitkami během jednání zastupovali občany, chceme nadále pracovat a vytěžit z této spolupráce maximum pro danou lokalitu,“ zdůraznil.
Krajští zastupitelé též rozhodli o námitkách, tak, jak bylo uvedeno v původním návrhu tohoto klíčového dokumentu - při jeho přípravě bylo třeba vypořádat se s 98 podáními s námitkami a 83 podáními s připomínkami.

Zásady územního rozvoje stanovují priority a „zásady“ (pravidla) pro rozvoj a ochranu území kraje, vymezují plochy a koridory záměrů, které svým významem, rozsahem nebo využitím ovlivní území více obcí (tj. záměry nadmístního významu). Jsou členěny na tyto části: „Návrh“ (obsahující návrh řešení), „Odůvodnění“ (obsahující zejména komplexní vysvětlení navrhovaného řešení) a „Vyhodnocení vlivů ZÚR JMK na udržitelný rozvoj území“, jehož součástí je vyhodnocení vlivů na životní prostředí (tzv. SEA), hodnocení vlivů na veřejné zdraví (tzv. HIA) a vyhodnocení vlivů na území Natura 2000 (tj. na evropsky významné lokality a ptačí oblasti).

Dokumentace byla nejprve projednána s dotčenými orgány, ministerstvem pro místní rozvoj a sousedními kraji a zeměmi. Po projednání byla opatřena stanoviskem ministerstva pro místní rozvoj a upravena dle dohod s dotčenými orgány. Následně byla dokumentace vystavena k veřejnému nahlédnutí v elektronické podobě na internetových stránkách Jihomoravského kraje a v listinné podobě na Odboru územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Jihomoravského kraje.

Po veřejném projednání v dubnu 2011 Odbor územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Jihomoravského kraje vyhodnotil jeho výsledky v součinnosti s dotčenými orgány a zajistil úpravu Zásad územního rozvoje projektantem (firmou Atelier T-plan, s.r.o.). Následně předložil dokumentaci Ministerstvu životního prostředí ČR s žádostí o stanovisko k Vyhodnocení vlivů na životní prostředí.
Zásady územního rozvoje vydalo zastupitelstvo kraje jako opatření obecné povahy. Současně zastupitelstvo kraje rozhodlo o námitkách (tj. jak bylo obdrženým námitkám vyhověno, nebo odůvodnění, proč námitkám vyhověno nebylo).

Bližší podrobnosti o Zásadách územního rozvoje JMK jsou k dispozici zde: http://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?PubID=170422&TypeID=2  .
 

foto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMK