TK 16. 3. 2007

  Tisková konference 16. března 2007

V pátek se v prostorách krajského úřadu uskutečnilo slavnostní vyhlášení krajského kola soutěže Zlatý erb (podrobnosti zde: http://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?PubID=17175&TypeID=2 ) - na následné tiskové konferenci JMK vystoupil hejtman Jihomoravského kraje Stanislav Juránek, ředitel Krajského úřadu Jiří Crha informoval o jednání Rady JMK a také o výměně řidičských průkazů. Člen Rady JMK Lubomír Šmíd pak přiblížil chystaný veletrh projektových partnerů pro přeshraniční spolupráci v Mikulově a Jiří Klement seznámil novináře s kalendářem akcí.


 


Informativní zpráva o Nemocnici Břeclav
 
Rada Jihomoravského kraje na své schůzi 15. března 2007 projednala Informativní zprávu o ekonomické situaci a kvalitě poskytované péče v Nemocnici Břeclav, příspěvkové organizaci, a přijala stanovisko, že ekonomická situace je v této nemocnici stabilizovaná a není důvod zpochybňovat kvalitu péče, kterou nemocnice poskytuje.       

 
Obecně lze k problematice poskytování zdravotní péče a hospodaření v nemocnici uvést následující:

 

-         v podmínkách České republiky neexistují závazné diagnosticko-léčebné standardy a indikátory kvality poskytované péče, které by umožnily objektivní srovnání v dané oblasti mezi jednotlivými poskytovateli zdravotní péče,

-         na základě objektivně šetřených stížností v průběhu let 2005 - 2006 a získaných certifikátů není důvod zásadně zpochybňovat kvalitu poskytované zdravotní péče v nemocnici,

-         v oblasti šetření stížností vedení nemocnice dobře spolupracuje s odborem zdravotnictví Krajského úřadu Jihomoravského kraje, uložená nápravná opatření byla vždy realizována ve stanoveném termínu,

-         aktuální ekonomická situace za rok 2006 vykazuje v oblasti výsledku hospodaření ve srovnání s rokem 2005 pozitivní trend,

-         hodnocení nemocnic zřizovaných Jihomoravským krajem probíhá standardně po dodání Zpráv o činnosti (dle Zásad vztahů orgánů Jihomoravského kraje k řízení příspěvkových organizací), tyto následně projednává Rada Jihomoravského kraje, a případně přijímá příslušná opatření k nápravě,

-         mediálně prezentovaná negativní hodnocení nemocnice mohou významně narušit důvěru občanů k tomuto zařízení.

 
Nemocnice Břeclav, příspěvková organizace (dále jen nemocnice) je stěžejním zdravotnickým subjektem v okrese Břeclav, jehož management se snaží zkvalitnit svou činnost cestou standardizace, objektivizace a zprůhlednění všech pochodů – tento proces je následně auditován a jsou-li splněny potřebné podmínky, k tomu oprávněné subjekty vydají příslušný certifikát. Nemocnice nyní disponuje certifikáty ISO 9001 : 2000 pro systém řízení kvality, ISO 14001 : 2004 pro systém řízení environmentu, OHSAS 18001 pro řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci vydané společností Bureau Veritas Quality International. Nemocnice také splnila podmínky pro udělení titulu Baby-friendly hospital, který uděluje Ministerstvo zdravotnictví České republiky ve spolupráci se Světovou zdravotnickou organizací.

 
V květnu roku 2000 započala nemocnice provádět dotazníková šetření spokojenosti hospitalizovaných pacientů. V dotaznících se mohou vyjádřit nejen k poskytované léčebné a ošetřovatelské péči, ale i ke stravování, pořádku na oddělení a osobnímu přístupu zdravotnického personálu. Výsledky odpovědí na otázky v procentech za rok 2006 jsou uvedeny v přiložené tabulce (bylo osloveno 81 % hospitalizovaných pacientů, vyplněný dotazník vrátilo 32 % hospitalizovaných pacientů). Na tomto místě je také nutno zmínit četná poděkování od klientů nemocnice svědčící o jejich spokojenosti.


Kraj se obrátil na veřejného ochránce práv

Rada Jihomoravského kraje (RJMK) na své schůzi dne 15. března 2007 projednala a vzala na vědomí právní názory Ministerstva pro místní rozvoj uplatňované z pozice nadřízeného orgánu v rozhodnutích o stížnostech na postup při vyřizování žádostí o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a následnou potřebu zajistit zákonnou a zásadě dobré správy odpovídající aplikaci tohoto zákona. Schválila rovněž text podnětu hejtmana Jihomoravského kraje, adresovaného veřejnému ochránci práv, ve věci aplikace zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (InfZ).
Ministerstvo pro místní rozvoj (dále jen „MMR“) je dle platných právních předpisů nadřízeným orgánem orgánu kraje příslušným k rozhodování o stížnosti na postup při vyřizování žádosti o informace. Ve smyslu uvedených souvislostí obdržel Krajský úřad Jihomoravského kraje několik rozhodnutí MMR, s jejichž věcným obsahem nelze zcela souhlasit. 
Dle zákona o veřejném ochránci práv, ve znění pozdějších předpisů, se může každý (dle § 9 písm. a) tohoto zákona rovněž právnická osoba – tedy i Jihomoravský kraj jako veřejnoprávní korporace) - obrátit s písemným podnětem na veřejného ochránce práv ve věci, která patří do jeho působnosti ve smyslu ochrany osob před jednáním úřadů a dalších institucí uvedených v tomto zákoně, pokud je v rozporu s právem, neodpovídá principům demokratického právního státu a dobré správy, jakož i před jejich nečinností, což přispívá  k ochraně základních práv a svobod. Na základě tohoto podnětu je veřejný ochránce práv povinen při splnění podmínek ustanovení § 14 zákona č. 349/1999 Sb. zahájit šetření, na jehož konci může příslušnému úřadu navrhnout opatření k nápravě, přičemž tento úřad je pak veřejnému ochránci práv povinen sdělit, jaká opatření k nápravě provedl. Jestliže úřad tuto povinnost nesplní a jsou-li opatření k nápravě podle názoru veřejného ochránce práv nedostatečná, vyrozumí ochránce nadřízený úřad a není-li takového úřadu, vládu a dále může informovat veřejnost.Výměna řidičských průkazů

Řidičské průkazy vydané od 1. července 1964 do 31. prosince 1993 jsou jejich držitelé povinni vyměnit do 31. prosince 2007 (§ 134 odst. 2 písm. a) zákona č. 361/2000 Sb., v platném znění).
ŘP, které podléhají povinné výměně do konce roku 2007 podle § 134 odst. 2 písm a) zákona č. 361/2000 Sb: 
Typ 1: 1.7.1964-1986      
Typ 2: 1987-1991    
Typ 3: 1992-1993       

Výměna dosud platného ŘP probíhá takto:


 

1) žadatel na příslušném pracovišti obecního úřadu obce s rozšířenou působností nebo magistrátu města (podle místa trvalého bydliště žadatele) vyplní žádost a předloží jednu barevnou nebo černobílou průkazovou fotografii (35x45 mm), 
2) lhůta pro převzetí nového ŘP je zpravidla do 15-20 dní,
3) při vydání nového ŘP je původní ŘP úředně znehodnocen a vydání nového ŘP potvrdí žadatel svým podpisem na přední straně podané žádosti,
4) výměna je osvobozena od správního poplatku.

 
Podrobné informace včetně vzoru žádosti a pokynů pro její vyplnění jsou zveřejněny na webových stránkách Ministerstva dopravy ČR: http://www.mdcr.cz/cs/Silnicni_doprava/Ridicske_prukazy_Autoskoly/Ridicske_prukazy/Vymena_starsiho_ridicskeho_prukazu_za_novy_%28vzor_ES%29.htm .
Řidičské průkazy, které jsou jejich držitelé povinni vyměnit do 31. prosince 2007, pozbývají platnosti uplynutím stanovené doby pro jejich výměnu (§ 134 zák. č. 361/2000 Sb., v platném znění). Držitel řidičského průkazu je povinen tento neplatný řidičský průkaz odevzdat příslušnému obecnímu úřadu s rozšířenou působností do 5 pracovních dnů (§ 113 zák. č. 361/2000 Sb., v platném znění).

 
Výběrová řízení

Rada Jihomoravského kraje (RJMK) vyhlásila na své schůzi dne 15. března 2007 výběrové řízení na obsazení pracovního místa ředitele/ředitelky Domova pro seniory Předklášteří, příspěvková organizace. Na téže schůzi vyhlásila RJMK rovněž výběrové řízení na obsazení pracovního místa ředitele/ředitelky Domova pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace.RJMK jmenuje a odvolává ředitele příspěvkových organizací Jihomoravského kraje. Dne 1. března 2007 vzala usnesením č. 6375/07/R 107 na vědomí rozhodnutí Jana Dvořáka, ředitele Domova pro seniory Předklášteří, příspěvková organizace, vzdát se pracovního místa ředitele dnem  30. dubna 2007 a uložila odboru kancelář ředitele připravit podklady pro vypsání výběrového řízení na obsazení pracovního místa ředitele/ředitelky Domova pro seniory Předklášteří, příspěvková organizace.
Dne 21. února 2007 usnesením č. 6336/07/R 106 vzala RJMK na vědomí rozhodnutí Rudolfa Chvátala, ředitele Domova pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace, vzdát se pracovního místa ředitele dnem  31. července 2007 a uložila odboru kancelář ředitele připravit podklady pro vypsání výběrového řízení na obsazení pracovního místa ředitele/ředitelky Domova pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace.


POZVÁNKA NA VELETRH PROJEKTOVÝCH PARTNERŮ

 

Brno, 16. 3. 2007.  Regionální rozvojová agentura jižní Moravy si Vás dovoluje pozvat na

Veletrh projektových partnerů pro přeshraniční spolupráci, který bude probíhat 22. 3. 2007 od 14.00 do 18.00 hodin v Gajdošově sále na zámku Mikulov.

 

Veletrh je určený především zástupcům měst, obcí, krajů, škol, neziskových organizací a dalším zájemcům z Jihomoravského kraje a Dolního Rakouska usilujícím o získání podpory z EU. Účelem veletrhu je poskytnout fórum pro vzájemné poznání jednotlivých subjektů z obou stran hranice, možnost navázání přeshraničních kontaktů a předběžné projednání možných projektových záměrů. Úzká spolupráce se zahraničním partnerem projektu je klíčovým prvkem pro získání podpory z fondů EU, Cíle 3 (Interreg IV), v jehož rámci mohou žadatelé z česko-rakouské hranice získat až 69 120 000 Eur v období 2007-2013.

 

Na veletrhu vystoupí: 

Mgr. Jana Škodová, JMK: Přeshraniční spolupráce Jihomoravského kraje s Dolním Rakouskem

Dipl.Ing. Hermann Hansy, Weinviertel Management: programovací období –– 2007 -2013 - nový  Cíl 3 (Interreg IV.)  jako nástupce Interregu IIIA - rakouská část

JUDr. Vladimír Gašpar, RRA JM: změny v programovacím období –– 2007 -2013 - nový  Cíl 3 (Interreg IV)  jako nástupce Interregu IIIA  - česká část

Ing. Martina Dvořáková, RRA JM: programovací období 2007 – 2013 - Dispoziční fond

 

Účast na veletrhu přislíbilo zhruba  80 účastníků, mezi jinými starostové obcí, představitelé samospráv resp. Svazků obcí, zástupci škol, neziskových organizací z Jihomoravského kraje a Rakouska. Mezi  prezentující organizace patří například Jihomoravský kraj, Sdružení obcí a měst jižní Moravy, Centrála cestovního ruchu jižní Moravy, Nadace Partnerství, Weinviertel Tourismus, Středisko služeb školám Jihomoravského kraje, OHK Hodonín, Sprachkompetenzzentrum, Podnikatelské a inovační centrum Brno nebo Agentura cestovního ruchu (ARC) Mikulov.

 

V případě dalších dotazů kontaktujte prosím

Ing. Martina Dvořáková

email: martina.dvorakova@rrajm.cz

tel.: 541 212 125/126