Jihomoravský kraj vyzval vládu k plnění Memoranda o zajištění stabilního financování dopravní obslužnosti veřejnou regionální železniční osobní dopravou

Rada Jihomoravského kraje schválila dopis hejtmana Jihomoravského kraje nazvaný „Výzva k plnění Memoranda o zajištění stabilního financování dopravní obslužnosti veřejnou regionální železniční osobní dopravou ohledně vyplácení účelových dotací krajům na dofinancování dopravní obslužnosti veřejnou regionální železniční dopravou v letech 2012-2014“, adresovaný předsedovi vlády, ministrovi financí a ministrovi dopravy.

Kraje v návaznosti na Memorandum o zajištění stabilního financování dopravní obslužnosti veřejnou regionální železniční osobní dopravou uzavřeného mezi Českou republikou, kraji a Asociací krajů České republiky a v návaznosti na usnesení vlády ČR z 31. srpna 2009 k finanční účasti státu na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou železniční osobní uzavřely s dopravcem České dráhy, a.s. příslušné smlouvy o závazku veřejné služby na 10 let. Právní jistotu krajům ohledně finanční participace státu na zajištění veřejné regionální osobní železniční dopravy přitom mělo zajistit nejen Memorandum, nýbrž i jemu odpovídající usnesení vlády České republiky. Kraje včetně Jihomoravského kraje tudíž Memorandum považují za závazné, v plném rozsahu jej dodržují.

Vláda ČR ovšem přijala 20. července 2011 usnesení, kterým „schválila záměr snížit účelové dotace krajům na dofinancování dopravní obslužnosti veřejnou železniční dopravou v letech 2012 až 2014 z částky 2 649 mil. Kč na částku 2 049 mil. Kč, tj. snížení v každém roce o 600 mil. Kč“. Tímto Vláda ČR navenek deklarovala, že se nehodlá Memorandem řídit.

„V uvedeném dopise žádám premiéra a ministry financí a dopravy o splnění právních povinností, které vyplývají pro Českou republiku z Memoranda. V opačném případě bude Jihomoravský kraj nucen splnění těchto právních povinností vymáhat po státu bez dalších výzev právní cestou,“ zdůraznil hejtman Michal Hašek.