Informace č.j.: JMK 36751/2007

Jihomoravský kraj
Krajský úřad Jihomoravského kraje
Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno
 
 
 
 
       Čj.:                                         SpZn.:                                   Vyřizuje/linka                      Brno
JMK 36751/2007                   S-JMK 26077/2007 OPO            Mgr. Doleželová/541651213      19. 3. 2007                                           
 
 
Korespondence ve věci přezkumu zákonnosti usnesení Zastupitelstva JMK k ÚP VÚC Břeclavsko Ministerstvem vnitra – poskytnutí informace
 
 
Vážení,
 
dne 24. 2. 2007 obdržel Jihomoravský kraj Vaši žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“) s názvem „žádost o informace podle zákona 106/99 – korespondence ve věci přezkumu zákonnosti usnesení Zastupitelstva JMK k ÚP VÚC Břeclavsko Ministerstvem vnitra“ (dále jen „Žádost“).
 
Dle Žádosti „Z podnětu ministra kultury ze dne 31.1.2007 zaslaného ministru vnitra byl zahájen postup dle ust. para 81 a násl. zákona č. 129/2000 o krajích v souvislosti s pořizováním a schvalování územního plánu velkého územního celku Břeclavsko. Ministerstvo vnitra dopisem z 12.2.2007 informovalo, že požádalo Ministerstvo pro místní rozvoj o přezkum zákonnosti přijímání předmětného územního plánu a že si vyžádalo také podklady od JMK. ‚Požadaujeme‘ předat veškerou korespondenci JMK a všech jeho ‚orgnau‘ s
a)      Ministerstvem vnitra
b)      MŽP
c)      Ministerstvem dopravy
d)      Ministerstvem kultury
e)      Národním památkovým ústavem
f)       Ministerstvem pro místní rozvoj
a to v předmětné věci a za období od 1.1.2007.“ s tím, že „Korespondencí se rozumí veškerá korespondence přijatá i odeslaná, písemná, faxová i EMAILOVÁ, zápisy/záznamy a dokumenty předané osobně.“.
 
 
S ohledem na skutečnost, že poskytnutí Vámi požadovaných informací dle Žádosti bylo spojeno s určitými náklady na jejich vydání, byli jste dopisem Jihomoravského kraje č.j.: JMK 26077/2007 ze dne 6. 3. 2007 vyzváni k zaplacení úhrady za požadované informace (toto sdělení povinného subjektu jste obdrželi dne 9. 3. 2007).
 
Úhrada ve výši 336,00 Kč (částka stanovená pro případ zaslání požadovaných informací poštou) byla provedena dne 14. 3. 2007 (den, kdy byla uvedená částka připsána na příjmový účet Jihomoravského kraje).
 
Vzhledem k uvedenému Vám v souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. v příloze poskytujeme Vámi požadované informace, resp. sdělujeme následující:
 
k písm. a) Žádosti:
 
poskytujeme Vám kopie:
 
  1. dopisu Ministerstva vnitra ze dne 12. 2. 2007 č.j.: ODK-348/1-2007 s názvem „Podnět na přezkoumání zákonnosti usnesení Zastupitelstva Jihomoravského kraje, kterým byl schválen územní plán velkého územního celku Břeclavsko – žádost o poskytnutí podkladů“,
 
  1. dopisu hejtmana Jihomoravského kraje ze dne 21. 2. 2007 č.j.: JMK 22394/2007 včetně příloh, kterými jsou:
-         usnesení, resp. výpis z usnesení z 14. zasedání Zastupitelstva Jihomoravského kraje konaného dne 9. 11. 2006,
-         zápis ze 14. zasedání Zastupitelstva Jihomoravského kraje konaného dne 9. 11. 2006 (v daném případě byly anonymizovány osobní údaje zde obsažené – viz samostatné rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje ze dne 7. 3. 2007 č.j.: JMK 32337/2007), a
-         svolání Zastupitelstva Jihomoravského kraje ke 14. zasedání.
Přílohou dopisu hejtmana Jihomoravského kraje č.j.: JMK 22394/2007 ze dne 21. 2. 2007 jsou dále i „Územní plán velkého územního celku Břeclavska předkládaný na 14. zasedání  Zastupitelstva Jihomoravského kraje ke schválení (CD nosič)“ a „Územní plán velkého územního celku Břeclavska po zapracování zprávy o projednání návrhu Územního plánu velkého územního celku Břeclavska (CD nosič)“. Dle sdělení odboru územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Jihomoravského kraje Vám byl Územní plán velkého územního celku Břeclavska předkládaný na 14. zasedání Zastupitelstva Jihomoravského kraje ke schválení (CD nosič) poskytnut dne 29. 11. 2006 (viz dopis Krajského úřadu Jihomoravského kraje č.j.: JMK 146192/2006) a Územní plán velkého územního celku Břeclavska po zapracování zprávy o projednání návrhu Územního plánu velkého územního celku Břeclavska (CD nosič) Vám byl poskytnut dne 26. 1. 2007 (viz sdělení Krajského úřadu Jihomoravského kraje č.j.: JMK 9691/2007). S ohledem na skutečnost, že tyto přílohy k dopisu hejtmana Jihomoravského kraje č.j.: JMK 22394/2007 ze dne 21. 2. 2007 Vám byly ze strany Krajského úřadu Jihomoravského kraje již v minulosti poskytnuty (máte je tudíž prokazatelně k dispozici), nejsou Vám tyto informace opakovaně předávány.
 
 
Žádnými dalšími informacemi – a to k písm. a) Žádosti nebo ke zbývajícím písmenům Žádosti – nedisponujeme.
 
 
 
            S pozdravem
 
 
 
 
                                                                                      Mgr. Martin Mikš, v.r.
                                                                      vedoucí odboru kontrolního a právního                        
                                                     
 
 
 
 
 
Přílohy: dle textu