Zásady územního rozvoje kraje připraveny k projednání

Hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek dnes převzal z rukou člena Rady JMK Davida Macka a vedoucí odboru územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu JMK Evy Hamrlové definitivní podobu Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje, tedy krajského územního plánu, který je připravován od roku 2007. Finální verze je nyní připravena k projednání v Radě a Zastupitelstvu Jihomoravského kraje.

„Jde o strategický dokument, který ovlivní každodenní život lidí na jižní Moravě fakticky mnohem více než například rozhodnutí centrální vlády, které se během přípravy zásad územního rozvoje vystřídaly. Chci ubezpečit, že budeme rozhodovat maximálně zodpovědně, na základě odborných podkladů a analýz. Věřím, že zvolíme pro budoucnost jižní Moravy bez ohledu na stranickou příslušnost konsensuálně dobré řešení. Jsem si samozřejmě vědom, že s výslednou podobou nebudou úplně spokojeni úplně všichni,“ řekl dnes při převzetí dokumentu hejtman Michal Hašek.

Zásady územního rozvoje stanovují priority a „zásady“ (pravidla) pro rozvoj a ochranu území kraje, vymezují plochy a koridory záměrů, které svým významem, rozsahem nebo využitím ovlivní území více obcí (tj. záměry nadmístního významu). Jsou členěny na tyto části: „Návrh“ (obsahující návrh řešení), „Odůvodnění“ (obsahující zejména komplexní vysvětlení navrhovaného řešení) a „Vyhodnocení vlivů ZÚR JMK na udržitelný rozvoj území“, jehož součástí je vyhodnocení vlivů na životní prostředí (tzv. SEA), hodnocení vlivů na veřejné zdraví (tzv. HIA) a vyhodnocení vlivů na území Natura 2000 (tj. na evropsky významné lokality a ptačí oblasti). Dokumentace byla nejprve projednána s dotčenými orgány, ministerstvem pro místní rozvoj a sousedními kraji a zeměmi. Po projednání byla opatřena stanoviskem ministerstva pro místní rozvoj a upravena dle dohod s dotčenými orgány. Následně byla dokumentace vystavena k veřejnému nahlédnutí v elektronické podobě na internetových stránkách Jihomoravského kraje a v listinné podobě na odboru územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Jihomoravského kraje.
Po veřejném projednání v dubnu 2011 odbor územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Jihomoravského kraje vyhodnotil jeho výsledky v součinnosti s dotčenými orgány a zajistil úpravu Zásad územního rozvoje projektantem (firmou Atelier T-plan,s.r.o.). Následně předložil dokumentaci Ministerstvu životního prostředí s žádostí o stanovisko k Vyhodnocení vlivů na životní prostředí.
Zásady územního rozvoje vydává (schvaluje) zastupitelstvo kraje jako opatření obecné povahy. Současně zastupitelstvo kraje rozhodne o námitkách (tj. jak bylo obdrženým námitkám vyhověno, nebo odůvodnění proč námitkám vyhověno nebylo). Veškeré podklady pro vydání Zásad územního rozvoje připravil zastupitelstvu pořizovatel, tedy Odbor územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu JMK.

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje se bude tímto významným bodem zabývat na 25. schůzi, kterou hejtman Michal Hašek svolal na čtvrtek 22. září. Do té doby se veřejnost může s příslušnými podklady seznámit na Odboru územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu JMK v kanceláři 226 nebo s elektronickou podobou od úterý 6. 9. 2011 na webových stránkách kraje www.kr-jihomoravsky.cz  .

foto JMKfoto JMK