O řešení poškozených silnic v Boskovicích bylo město informováno

Řešení poškozených silnic v Boskovicích projednal ředitel SÚS JMK Ing. Jan Zouhar na začátku měsíce července přímo se starostou Jaroslavem Dohnálkem. Stav silnic je SÚS JMK dobře znám a pro rok 2011 byly stanoveny priority oprav, které lze zajistit z vymezených finančních prostředků.

Starosta byl informován, že v rámci finančních zdrojů určených na údržbu a opravy bude v letních měsících opraven zmiňovaný silniční úsek na ulici Dukelská v blízkosti Lasákova mlýna. Jedná se o významný silniční tah II/150, který spojuje Boskovice a Prostějov. Kritický úsek v délce 1 250 m bude vyfrézován a bude souvisle obnovena obrusná vrstva vozovky s předpokládaným nákladem 1,250 milionu Kč. Jedná se o opravu stávajícího krytu bez zesilování podloží a stavební práce budou prováděny pouze za částečné uzavírky.

Řešení poškozených silničních úseků na ulici Chrudichromská je složitější. Po dohodě s městem je od roku 2008 připravována komplexní rekonstrukce ulice. Územní rozhodnutí bylo vydáno 12. 8. 2009 a je dokončována projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení. S ohledem na značné finanční náklady (rekonstrukce silnice v délce 1,27 km včetně vyvolaných přeložek inženýrských sítí a včetně chodníků s předpokládaným nákladem 35 mil. Kč) je realizace stavby navržena do programů s předpokládanou podporou z fondů EU. S ohledem na čerpání těchto zdrojů ale není možné v tuto chvíli říci, zda se podaří stavbu zařadit do programovacího období 2007 – 2013. V roce 2011 budou na této silnici provedeny pouze lokální výspravy s cílem eliminovat problémy s bezpečností silničního provozu.

 

Bc. Zdeněk Pavlík, člen Rady JMK