1. Činnost útvaru

Útvar řízení kvality

   zejména

  • komplexně zabezpečuje a koordinuje úkony směřující ke zvyšování kvality poskytovaných služeb a vnitřních procesů realizovaných v KrÚ JMK,
  • odpovídá za implementaci, metodické řízení, koordinaci a správu moderních metod a nástrojů řízení kvality: model  EFQM, procesní řízení, strategické řízení, koncept společenské odpovědnosti (CSR),
  • zabezpečuje na KrÚ JMK funkčnost systému řízení kvality dle normy ČSN EN ISO 9001 a systému managementu CSR dle normy ČSN 01 0391,
  • poskytuje metodickou pomoc při zavádění a aplikaci moderních metod a nástrojů řízení,
  • spolupracuje s odbory na dalších aktivitách souvisejících se zvyšováním kvality (jako např. místní Agenda 21, Projekt Zdravý kraj apod.),
  • odpovídá za realizaci a hodnocení šetření spokojenosti a získávání zpětné vazby od občanů a dalších partnerů/klientů,
  • zabezpečuje organizaci porad tajemnic a tajemníků obecních úřadů obcí Jihomoravského kraje,
  • zajišťuje administraci soutěže Cena hejtmana Jihomoravského kraje za společenskou odpovědnost

 

Kompletní náplň činnosti odboru naleznete v příloze č. 2 organizačního řádu - Náplně činností