Hašek: Rada AKČR schválila záměr založit zdravotní pojišťovnu

Na svém 20. zasedání Rady Asociace krajů ČR v Harrachově se hejtmani zabývali zejména problematikou udržení rozsahu a kvality veřejných služeb, včetně jejich dostupnosti pro občany krajů jak v oblasti zdravotnictví, sociálních služeb, tak školství a dopravy.

Hejtmani projednávali ve své agendě zejména poslední aktivity vlády ve vztahu ke kompetencím krajů. „Asociace krajů zásadně odmítá a vyjadřuje vážné znepokojení nad zpětnou centralizací veřejné správy. Tento postup vlády je zcela proti duchu reformy přijaté již v roce 1998. Vláda zpětně centralizuje výkon některých činností státu, např. úřadu práce, připravovaná centralizace některých sociálních agend a živnostenských úřadů. AKČR se zásadně distancuje od takového postupu vlády a budeme chtít jednat s premiérem o zachování původního cíle reformy veřejné správy, tj. aby veřejná správa byla co nejblíže občanů, nikoliv, aby se opětovně centralizovaly.“ konstatoval předseda AKČR a hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek.

Kraje odmítají tento nesystémový trend centralizace, který vláda podporuje navíc i změnami v rozdělování daňových výnosů, kdy při návrhu zvýšení DPH současně snižuje procentuální podíl krajů na těchto výnosech. V rámci tiskové konference Michal Hašek sdělil: „Asociace krajů vyjadřuje velké znepokojení a zásadně nesouhlasí s omezováním daňových výnosů municipalit a regionů. Bohužel stávající daňová politika vlády znamená výrazné omezení příjmů obcí, měst a krajů. Posledním příkladem je připravovaná novela zákona o DPH, která se zásadním způsobem promítne do výdajové části rozpočtů obcí, měst a krajů bez náležité kompenzace. V oblasti rozpočtového určení daní zásadně nesouhlasíme s tím, aby výnosy zůstaly pouze centrální vládě. O tomto nesouhlasu budu informovat premiéra a požádám jej také o společné jednání AKČR a vlády, a to ještě v průběhu prázdnin.“

Dalšími tématy společného jednání s vládou bude návrh státního rozpočtu na rok 2012 s cílem udržet rozsah a kvalitu veřejných služeb, včetně jejich dostupnosti pro všechny občany.

„V oblasti zdravotnictví jsme se po 3 letech marných snah jednání se zdravotními pojišťovnami a ministerstvem zdravotnictví s cílem, aby narovnaly diskriminační systém financování vůči krajským nemocnicím, shodli na záměru připravit vznik vlastní zdravotní pojišťovny. V souladu s platnou legislativou připraví Asociace krajů podklady ke vzniku této pojišťovny s cílem zamezit dalším nerovnostem ve financování, kdy jsou zvýhodňovány státem zřizované nemocnice na úkor regionálních nemocnic. Jsme si vědomi, že se jedná o zcela zásadní krok, nicméně v současné době nevidíme jinou možnost. Chceme oslovit všechny občany jednotlivých krajů, v případě, že dotáhneme tento záměr dokonce, aby se pojistili u takto vzniklé pojišťovny, a předpokládáme, že tato pojišťovna bude mít zcela rovné podmínky pro uzavírání smluv se všemi zdravotnickými zařízeními.“, konstatoval předseda AKČR Michal Hašek.

V oblasti školství hejtmani zásadně nesouhlasí s utajováním výsledků státních maturit a budou požadovat po ministru školství Josefu Dobešovi, aby tyto výsledky zpřístupnil. Jedním z cílů státních maturit bylo umožnit porovnání výsledků mezi kraji, mezi oborové porovnání a není jediný důvod pro jejich další utajování „V případě, že tak ministr Dobeš neučiní, obrátíme se právní cestou na příslušné orgány, aby výsledky byly zveřejněny“, dodal Michal Hašek.

V rámci jednání se hejtmani, taktéž zabývali problematikou dopravy a zejména postupem vlády při rozvoji dopravní infrastruktury. „V současné době, po zrušení tzv. Superkoncepce, vláda nemá žádnou reálnou koncepci, jak chce rozvíjet zejména silniční síť. Oproti vládě jsme názoru, že dopravní infrastruktura je klíčová pro rozvoj konkurenceschopnosti regionů“ uvedl hejtman Plzeňského kraje Milan Chovanec.

foto JMKfoto JMKfoto JMK