UtilityReport – pomoc se stavebním řízením občanům Jihomoravského kraje zdarma! Protikorupční portál Jihomoravského kraje Rozklikávací rozpočet Jihomoravského kraje Strategie 2021+ Centrála cestovního ruchu - Jižní Morava Oficiální portál cestovního ruchu Jednotný systém dopravních informací pro ČR Portál krizového řízení Hasičského záchranného sboru JMK Portál veřejné správy ČR Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje
 

Jednací řád rady

Článek 1
Úvodní ustanovení

 1. Jednací řád Rady Jihomoravského kraje (dále jen rady) upravuje průběh jednání, hlasování a další záležitosti související s jednáním rady.
 2. O záležitostech upravených tímto jednacím řádem a v ostatních věcech svého jednání rozhoduje rada v souladu s platným právním řádem.

Článek 2
Komise

 1. Rada může zřídit jako své iniciativní a poradní orgány komise. Komise je ze své činnosti odpovědná radě.
 2. Rada jmenuje předsedu, jednoho až dva místopředsedy a členy komise.
 3. Jednání komise je neveřejné. Na toto jednání má přístup kterýkoliv člen rady.
 4. Rada schválí jednací řád komisí, ve kterém upraví podrobnosti jednání komisí.

Článek 3
Příprava schůze rady

 1. Přípravu schůze rady organizuje hejtman; přitom stanoví zejména dobu a místo schůze a odpovědnost za zpracování a předložení odborných podkladů.
 2. Návrhy členů zastupitelstva, předsedů komisí a výborů, ředitelů právnických osob zřízených krajem a jiných orgánů, právnických a fyzických osob k projednání na schůzi rady se předkládají písemně prostřednictvím krajského úřadu.

Článek 4
Svolání schůze rady

 1. Rada se schází podle potřeby; její schůze jsou neveřejné.
 2. Schůze rady svolává hejtman svoláním, které doručí s navrženým pořadem schůze a s materiály všem členům rady nejpozději 5 dnů před konáním schůze. V případech nutnosti může být tato lhůta zkrácena.
 3. Rada jedná na základě odborných podkladů - materiálů, které mohou předkládat:
  1. členové rady
  2. ředitel Krajského úřadu JMK
  3. členové zastupitelstva
 4. Kromě členů rady jsou na schůzi rady zvány další osoby, jejichž přítomnost je potřebná v rámci projednávaných záležitostí.
 5. Schůze rady se pravidelně zúčastňuje ředitel krajského úřadu s hlasem poradním.
 6. Příprava schůze rady, svolání, postup pro zpracování, předkládání a rozesílání materiálů pro schůzi rady a vyhotovení zápisu ze schůze rady je blíže upraven v „Pravidlech pro tvorbu a předkládání materiálů určených k projednání Radou Jihomoravského kraje“.

Článek 5
Účast členů rady na schůzi rady

 1. Členové rady jsou povinni se zúčastnit každé schůze, jinak jsou povinni se předem omluvit hejtmanovi s uvedením důvodu. Také pozdní příchod nebo předčasný odchod omlouvá předsedající.
 2. Účast na schůzi stvrzují členové rady podpisem do prezenční listiny.

Článek 6
Program schůze

 1. Program schůze navrhuje hejtman.
 2. Na schůzi rady může být jednáno jenom o věcech, které byly dány na program a o návrzích, s jejichž dodatečným zařazením vysloví rada souhlas. Předsedající sdělí návrh programu schůze při jeho zahájení; o něm, o doplnění, či o námitkách proti němu rozhodne rada hlasováním.

Článek 7
Jednání na schůzi rady

 1. Schůzi rady řídí hejtman nebo jiný pověřený člen rady (dále jen předsedající).
 2. Předsedající zahajuje schůzi ve stanovenou hodinu. Nesejde-li se nadpoloviční počet členů rady do 30 minut po době určené pro začátek, schůze se ukončí a hejtman svolá do 7 dnů schůzi náhradní.
 3. V zahajovací části schůze předsedající:
  1. prohlásí, že schůze rady byla řádně svolána,
  2. konstatuje přítomnost nadpoloviční většiny všech členů rady,
  3. oznámí jména omluvených i neomluvených členů rady,
  4. jmenuje zapisovatele,
  5. nechá schválit dva členy rady za ověřovatele zápisu ze schůze,
  6. dá schválit program schůze
  7. sdělí, zda byl ověřen zápis z předchozí schůze, kde byl vyložen k nahlédnutí a jaké námitky proti němu byly podány.
 4. Zápis, proti kterému nebyly námitky podány, se pokládá za ověřený. Pokud byly námitky uplatněny, rozhodne o nich rada hlasováním po vyjádření ověřovatelů zápisu.
 5. Zápis z předchozí schůze je při schůzi rady vyložen k nahlédnutí.
 6. V případě, že hejtman pozastaví výkon usnesení rady pro nesprávnost, poznamená se tato skutečnost v zápise z jednání.
 7. Pozastaví-li hejtman výkon usnesení rady pro nesprávnost až po skončení schůze rady, informuje neprodleně o pozastavení výkonu usnesení písemně všechny členy rady a další subjekty, jichž se usnesení týká.
 8. Hejtman je povinen předložit pozastavené usnesení rady nejbližšímu zasedání Zastupitelstva k rozhodnutí.

Článek 8
Projednávání jednotlivých bodů

 1. Jednání o věci zařazené na program schůze může uvést její předkladatel nebo zpracovatel. O souhlasu s jeho vystoupením se nehlasuje. Po vystoupení předkladatele, nebo zpracovatele, či poté, co předkladatel, nebo zpracovatel nevyužije svého práva věc uvést, předsedající zahájí rozpravu.
 2. Právo vyjadřovat svá stanoviska k projednávaným věcem mají všichni členové rady.
 3. Dále může být na návrh některého z členů rady uděleno slovo další osobě, jejíž přítomnost je vhodná v rámci projednávaných záležitostí. V případě nesouhlasu některého člena rady rozhodne rada o udělení slova hlasováním.
 4. Členové rady se mohou hlásit o slovo v průběhu rozpravy zvednutím ruky nebo písemně.
 5. Bez ohledu na pořadí přihlášek do diskuse musí být uděleno slovo tomu členovi rady, který namítá nedodržení jednacího řádu nebo platných právních předpisů.
 6. Předkladateli nebo zpracovateli materiálu je udělováno slovo a možnost vystoupení po dobu projednávání jím předloženého bodu programu.
 7. Člen rady, který se v průběhu rozpravy přihlásí k technické poznámce, nebo k odpovědi na ni, dostane neprodleně slovo, ale jeho vystoupení nesmí překročit dobu dvou minut. Překročí-li tuto dobu, nebo nemá-li jeho vystoupení charakter technické poznámky, předsedající mu odejme slovo.
 8. Ten, komu předsedající neudělí slovo, se slova nemůže ujmout.
 9. Členové rady mohou v rozpravě přednášet k projednávaným věcem pozměňovací a doplňující návrhy usnesení. Předkladatel návrhu při projednávání daného bodu musí předsedajícímu nejpozději do zahájení hlasování předložit svůj návrh na usnesení písemně.
 10. Návrh na ukončení rozpravy může podat kterýkoliv člen rady. O tomto návrhu nechá předsedající hlasovat bez rozpravy. Je-li takový návrh přijat, umožní předsedající vystoupit řečníkům řádně přihlášeným před podáním návrhu na ukončení rozpravy.
 11. Nikdo nesmí rušit předsedajícího ani jiného řečníka, kterému bylo uděleno slovo. Nemluví-li však řečník k věci, může ho předsedající upozornit a po opětovném upozornění slovo odejmout.
 12. Předsedající ukončí schůzi rady:
  1. klesne-li v průběhu schůze rady počet členů pod nadpoloviční většinu všech členu rady. Náhradní schůzi svolá předsedající do 7 dnů,
  2. byl-li program schůze vyčerpán a nikdo se již nehlásí o slovo,
  3. v případě, že rada schválí ukončení schůze, aniž byl vyčerpán program, přičemž schválí přesun zbývajících neprojednaných bodů na další schůzi rady.

Článek 9
Hlasování

 1. K platnému usnesení, volbě nebo rozhodnutí je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech členů rady.
 2. O každém návrhu rozhoduje rada hlasováním. Před hlasováním upozorní předsedající, že bude přikročeno k hlasování, a v případě potřeby dá zjistit počet přítomných členů rady.
 3. Návrhy na usnesení se podávají do zahájení hlasování. Po zahájení hlasování se již k jednotlivých návrhům nevede další rozprava.
 4. Právo hlasovat o projednávaných otázkách mají pouze členové rady.
 5. Na návrh člena rady se hlasuje o jednotlivých částech návrhu usnesení odděleně. Byly-li k předloženému návrhu usnesení předloženy protinávrhy či pozměňovací návrhy, hlasuje se nejdříve o nich v opačném pořadí než v jakém byly podány. Není-li přijat žádný protinávrh nebo pozměňovací návrh, hlasuje se o předloženém základním návrhu usnesení. Schválením jedné varianty se považují ostatní varianty za nepřijaté. Rada hlasuje veřejně vždy po odchodu hostů, nedohodne-li se jinak.
 6. Veřejně se hlasuje zvednutím ruky v pořadí: pro, proti, zdržel se hlasování.
 7. Vznese-li kterýkoliv člen rady bezprostředně po hlasování pochybnost o správnosti součtu hlasů, opakuje předsedající hlasování.
 8. Předsedající vyhlásí výsledky hlasování tak, že oznámí počet hlasů odevzdaných pro návrh i proti návrhu a sdělí, kolik přítomných členů rady se zdrželo hlasování.

Článek 10
Příprava usnesení rady

 1. Návrh usnesení, předkládaný radě ke schválení, vychází z projednávaného materiálu a připravuje jej zpravidla předkladatel nebo zpracovatel materiálu.
 2. Usnesení musí obsahově odpovídat výsledkům jednání. Závěry, opatření a způsob kontroly musí být v usnesení formulovány stručně, adresně, s termíny a odpovědností za splnění ukládaných úkolů.
 3. Usnesením rady se ukládají úkoly členům rady, komisím rady, řediteli úřadu, odborům úřadu a dalším subjektům.
 4. Usnesení rady obsahují také návrhy určené k projednání zastupitelstvu.

Článek 11
Zápis ze schůze rady

 1. Ověřený zápis dosvědčuje průběh schůze a obsah usnesení. Jeho nedílnou součástí je vlastnoručně podepsaná prezenční listina, návrhy a dotazy podané při schůzi písemně a přílohy na něž usnesení odkazují.
 2. V zápise se uvádí:
  1. den a místo jednání,
  2. hodina zahájení a ukončení schůze,
  3. doba přerušení,
  4. jména určených ověřovatelů zápisu,
  5. počet přítomných členů rady, jména omluvených i neomluvených členů rady,
  6. schválený program schůze rady,
  7. průběh a výsledky hlasování,
  8. podané návrhy a dotazy,
  9. přijatá usnesení,
  10. odlišné návrhy jednotlivých členů rady s uvedením jména radního, pakliže tento trvá na uvedení v zápise,
  11. jiné skutečnosti, na jejichž zaznamenání trvá kterýkoliv přítomný člen rady,
  12. pozastavení výkonu usnesení rady hejtmanem.
 3. Zápis se vyhotoví do 7 dnů po skončení schůze a do 10 dnů po skončení schůze se zašle všem členům rady a dalším určeným osobám. Usnesení se zašle všem orgánům, zařízením a dalším subjektům, kterých se usnesení týká nebo kterým jsou usnesením uloženy popřípadě doporučeny, adresné úkoly.
 4. O námitkách člena rady proti zápisu rozhodne nejbližší schůze rady.
 5. Zápis podepisuje hejtman nebo náměstek hejtmana a dva zvolení ověřovatelé zápisu.

Článek 12
Zabezpečení a kontrola usnesení

 1. Kontrolu plnění usnesení přijatých radou provádí:
  1. rada
  2. hejtman, náměstek hejtmana nebo jiný pověřený člen rady
  3. ředitel krajského úřadu, ve vztahu k pracovníkům krajského úřadu, do jejichž pracovní náplně spadá usnesení svým obsahem nebo se jim v usnesení ukládají úkoly.
 2. Kontrolní výbor zastupitelstva kontroluje plnění usnesení rady.
 3. Kontrolu plnění usneseníprojednává rada, je-li to třeba, přijímá k jejich plnění opatření.

Článek 13
Podjatost člena rady

 1. Člen rady u něhož skutečnosti nasvědčují, žebyjehopodílna projednávání a rozhodování určité záležitosti mohl znamenat výhodu nebo škodu pro něj samotného nebo osobu blízkou, pro fyzickou nebo právnickou osobu, kterou zastupuje na základě zákona nebo plné moci (střet zájmů), je povinen sdělit tuto skutečnost před zahájením schůze předsedajícímu.
 2. Podjatý člen rady o projednávané věci nehlasuje.
 3. Při projednávání připomínek a bodů, které nebyly v navrženém programu, tedy členové rady je neznali předem, je člen rady který zjistil, že je v uvedené záležitosti osobně podjat, povinen okamžitě na tuto okolnost upozornit předsedajícího.

Článek 14
Dotazy členů rady

 1. Členové rady mají právo vznášet dotazy, připomínky a podněty na hejtmana, náměstky hejtmana, ředitele krajského úřadu, vedoucí odborů krajského úřadu a na další orgány kraje a vedoucí organizací a zařízení zřízených nebo založených krajem a požadovat od nich vysvětlení.
 2. Na dotazy a připomínky odpovídá dotazovaný bezodkladně. Připomínky, jejichž obsah vyžaduje prošetření nebo provedení jiného opatření, zodpoví písemně do 30 dnů.
 3. Kontrola nad vyřízením připomínek a dotazů se provádí na následujícím zasedání rady. Pokud tazatel vyjádří v této souvislosti nespokojenost s vyřízením dotazu, zaujímá k tomu konečné stanovisko rada.
 4. Uplatněné dotazy v průběhu schůze rady (včetně odpovědi dotazovaného) se zaznamenávají v zápise.

Článek 15
Zvláštní ustanovení

 1. Usnesení ze schůze rady je zveřejňováno tak, aby umožnilo dálkový přístup. Možností dálkového přístupu pro účely tohoto jednacího řádu je přístup neomezeného okruhu osob pomocí telekomunikačního zařízení (například prostřednictvím sítě Internet).
 2. Zveřejněna nesmí být v žádné podobě ta část usnesení, u které tomu brání právní předpisy upravující nakládání s osobními údaji a utajovanými skutečnostmi.
 3. Rada může část nebo celou schůzi prohlásit za důvěrnou a současně rozhodne, zda bude v tomto případě pořízen zvukový záznam. V takovém případě nemohou být o průběhu schůze podávány žádné informace.

Článek 16
Závěrečné ustanovení

 1. Tento jednací řád ruší jednací řád, který rada chválila dne 1.2.2001 usnesením č. 040/01/R05 ve znění usnesení č. 227/01/R 18 ze dne 15.5.2001.
 2. Tento jednací řád byl schválen usnesením č. 2821/03/R 101 dne 24.4.2003 a nabývá účinnosti dnem 25.4.2003
 3. Změny a doplňky, nebo vydání nového jednacího řádu schvaluje rada.

 

Ing. Stanislav Juránek
hejtman