informace č.j.: JMK 23009/2007

 

Krajský úřad Jihomoravského kraje

Odbor kontroly

Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Č.j.                                          SpZn..                                             Vyřizuje/linka                                      V Brně

JMK 23009/2007                S-JMK 23009/2007 OKO         Dzúrová/1243                                      27.2.2007

 

Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

 

            Krajský úřad Jihomoravského kraje (dále jen KrÚ JMK) obdržel dne 17.2.2007 Vaši žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů s názvem „žádost o informace dle zákona
č. 106/99 – dopisy od ombudsmana“ (dále jen „Žádost“).

            V Žádosti požadujete předat „kopie dopisu ombudsmana (včetně příloh) související s ÚP VÚC Břeclavsko:

a) dopis z 6.2.2006 Sp. Zn. 2928/2005/VOP/MH

b) dopis z 7.2.2006 Sp. Zn. 2949/2005/VOP/MH

c) dopis z 6.4.2006 Sp. Zn. 2949/2005/VOP/MH

d) dopis z 6.4.2006 Sp. Zn. 2928/2005/VOP/MH

e) dopis z 30.5.2006 Sp. Zn. 2453/2006/VOP/JC

f) dopis z 14.7.2006 Sp. Zn. 2453/2006/VOP/JC

 

             V souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., Vám v příloze poskytujeme Vámi požadované informace, tj. kopie korespondence požadované v bodech a), b), c), d), e) a f).

 

            S ohledem na skutečnost, že informace požadované pod písmenem b) a c) obsahují osobní údaje dle zákona č. 101/2000 Sb. a KrÚ JMK jako správci nebyl dán subjektem údajů souhlas k jejich zpracování, byly tyto informace s odkazem na ustanovení §8a zákona
č. 106/1999 Sb., z poskytnuté informace vyloučeny a KrÚ JMK rozhodl o částečném odepření informace a vydal rozhodnutí č.j. JMK 27484/2007 ze dne 27.2.2007.

 

            S pozdravem

 

 

Mgr. Martin Mikš

vedoucí odboru kontroly

Příloha: dle textu