Chystají se plány péče pro lokality soustavy Natura 2000

Rada Jihomoravského kraje schválila smlouvu o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí uzavíranou mezi Jihomoravským krajem a Státním fondem životního prostředí ČR.

Jak uvedl náměstek hejtmana Ivo Polák, předmětem tohoto projektu je zejména pořízení podkladů pro vyhotovení návrhů plánů péče a vyhotovení návrhů plánů péče pro 37 evropsky významných lokalit soustavy Natura 2000. „Ministerstvo životního prostředí vydalo rozhodnutí o poskytnutí finančních prostředků v celkovém objemu 5,3 milionů korun, krajská rada toto rozhodnutí vzala na vědomí a zároveň schválila příslušnou smlouvu,“ uvedl Polák.

Plán péče je odborný a koncepční dokument, který navrhuje opatření na zachování nebo zlepšení stavu předmětu ochrany ve zvláště chráněném území. Na základě schváleného plánu péče potom příslušný orgán ochrany přírody postupuje při realizaci péče o dané zvláště chráněné území.
 

foto JMKfoto JMKfoto JMK