Informace č.j.: JMK 26913/2007

Krajský úřad Jihomoravského kraje
Odbor kontrolní a právní 
Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno
 
 
 
                Čj.:                                     SpZn.:                                 Vyřizuje/linka                                          Brno
JMK 26913/2007                    S-JMK 26913/2007 OPO       Mgr. Doleželová/541651213                        5. 3. 2007                                              
 
 
Žádost ze dne 26. 2. 2007 - poskytnutí informace
 
 
Vážení,
 
            dne 26. 2. 2007 obdržel Jihomoravský kraj Vaši žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“) s názvem „Žádost o informace dle zákona 106/99 – Pokuta pro JMK (ing. Crha) – korespondence ÚOOÚ“ (dále jen „Žádost“).
 
 
Dle Žádosti „Jihomoravský kraj (jednání ředitele ing. Crhy) bylo shledáno porušením zákona a JMK byla udělena pokuta. od ÚOOÚ. Na žádost o informace, kde jsme požadovali  
1)      předat veškerou korespondenci KrÚ JMK a Úřadu pro ochranu osobních údajů od 20.10.2006
2)      předat veškerou korespondenci KrÚ JMK se všemi dalšími subjekty (kromě ÚOOU – viz bod 1) ve věci předmětného protizákonného jednání ing. Crhy, a to od 20.10.2006.
3)      sdělení jak, kdy a kým a s jakým výsledkem bylo udělení pokuty JMK (a tedy vzniklé škody) v rámci JMK projednáno a jaké sankce byly uloženy a toto doložit existujícími dokumenty
4)      předat kopii dokladu o zaplacení a dokladu dokumentujícího kdy a z jaké rozpočtové položky JMK byla tato pokuta uhrazena.
5)      sdělení na kterém zasedání Rady a na kterém zasedání Zastupitelstva bude tato pokuta projednána a předat dokumenty pro tato zasedání
reagoval povinný subjekt sdělením JMK14490(nečitelné)/2007 Sp. Zn. 11174/2007 OPO
a uvedl, že provádí konzultace s Úřadem pro ochranu osobních údajů. Požadujeme předat veškerou korespondenci, která tyto konzultace dokumentuje.
“ s tím, že „Korespondencí se rozumí veškerá korespondence odeslaná i přijatá, písemná, faxová i emailová, záznamy/zápisy z jednání, dokumenty předané osobně a záznamy o telefonních hovorech.“.
 
 
V souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. Vám poskytujeme Vámi požadované informace, resp. sdělujeme následující:
 
            V příloze Vám předáváme:
1.      kopii dopisu Krajského úřadu ze dne 30. 1. 2007 č.j.: JMK 11174/2007 s názvem „Žádost o sdělení“; dopis je předáván bez přílohy. Přílohu tvoří Vaše žádost ze dne 24. 1. 2007 s názvem „Žádost o informace dle zákona 106/99 – Pokuta pro JMK (ing. Crha)“. Vhledem k tomu, že tato žádost byla povinnému subjektu předána Vaším občanským sdružení, máte ji prokazatelně k dispozici a není Vám tudíž předávána,
2.      kopii sdělení Úřadu pro ochranu osobních údajů ze dne 7. 2. 2007
KNDČ-0999/07-2.
 
Žádnými dalšími informacemi v dané věci nedisponujeme.
 
 
            S pozdravem
 
 
 
 
                                                                                      Mgr. Martin Mikš, v.r.
                                                                      vedoucí odboru kontrolního a právního
                                                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Přílohy: dle textu (1 A4 jednostranná, 1 A4 oboustranná)