Informace č.j.: JMK 26895/2007

Krajský úřad Jihomoravského kraje
Odbor kontrolní a právní
Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno
 
 
                Čj.:                                          SpZn.:                                  Vyřizuje/linka                                   Brno
JMK 26895/2007                    S-JMK26895/2007 OPO       Mgr. Doleželová/541651213                         7. 3. 2007                     
 
 
Korespondence s Biosférickou rezervací a odeslání odvolání nadřízenému orgánu - poskytnutí informace
 
 
Vážení,
 
 
dne 26. 2. 2007 obdržel Jihomoravský kraj Vaši žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“) s názvem „žádost o informace podle zákona 106/99 – korespondence s Biosférickou rezervací a odeslání odvolání nadřízenému orgánu“ (dále jen „Žádost“).
 
Dle Žádosti „Rozhodnutím čj. JMK 7235/2006 ze dne ‚16.12007‘ jste odmítli vydat korespondenci s ‘Bisoferickou‘ rezervací. Na toto ‚odvolání‘ bylo reagováno odvoláním. Po rozhodnutí jste zaslali v příloze sdělení JMK13296/2007 kopii dopisu Biosférické rezervace údajně poté, co Vám byl udělen souhlas s ‚jejího‘ vydáním. Vzhledem k tomu,  že Rozhodnutí odepřelo vydat kopii dokumentu ze zcela specifických důvodů proti kterým bylo podání odvolání a vzhledem k tomu, že dopis JMK13296/2007 de facto setrval v chybném posouzení situace a vycházel stále z toho, že Biosférická rezervace není povinným subjekte, nebylo tímto procesně dokončeno řízení o našem odvolání. ‚Požadaujeme‘ tedy
a)      předat kopii korespondence, kterou bylo naše odvolání předáno k vyřízení nadřízenému orgánu
b)      předat kopii korespondence mezi KrÚ JMK a Biosférickou rezervací, kde bylo z KrÚ JMK požádáno o souhlas vydat předmětnou korespondenci a kopii dopisu, kterou Biosférická rezervace (o které KrÚ JMK tvrdí, že není povinným subjektem podle 106/99) dal svůj souhlas.“.
 
 
V souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. Vám poskytujeme Vámi požadované informace, resp. sdělujeme následující:
 
k písm. a) Žádosti:
 
V příloze Vám zasíláme kopii dopisu Krajského úřadu Jihomoravského kraje (dále jen „Krajský úřad“) ze dne 15. 2. 2007 č.j.: JMK 23286/2007 s názvem „Postoupení stížnosti na postup při vyřizování žádosti o poskytnutí informace a postoupení odvolání proti rozhodnutí povinného subjektu“. Přílohou tohoto dopisu je spis Krajského úřadu S-JMK 162449/2006 OPO. V daném případě Vám v příloze postupujeme písemnosti z tohoto spisu, které nemáte k dispozici, a to interní sdělení odboru právního a organizačního ze dne 28. 12. 2006 („Žádost o spolupráci“), e-mail ze dne 29. 12. 2006 („Žádost o prodloužení termínu“), interní sdělení odboru dopravy ze dne 2. 1. 2007 („Žádost o spolupráci“), interní sdělení odboru kultury a památkové péče ze dne 3. 1. 2007 („Sdělení“), interní sdělení odboru územního plánování a stavebního řádu ze dne 5. 1. 2007 („Odpověď na žádost o spolupráci“), interní sdělení odboru kancelář hejtmana ze dne 5. 1. 2007 („Podklady k poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb.“), interní sdělení odboru životního prostředí ze dne 29. 12. 2006 („Žádost o informace –Korespondence s MK atd.‘, ‚Sousední územní obvody‘“), interní sdělení odboru kontroly ze dne 14. 2. 2007 („Stížnost dle §16a zákona č. 106/1999 Sb. – postoupení k vyřízení“) a dále kopii dopisu Krajského úřadu ze dne 15. 1. 2007 č.j.: JMK 7224/2007 s názvem „Žádost o sdělení“ a kopii sdělení Biosférické rezervace Dolní Morava, o.p.s. s názvem „souhlas“ - e-mail ze dne 29. 1. 2007 (obojí – viz níže uvedené k písm. b) Žádosti). V případě zbývajících písemnosti z tohoto spisu Krajského úřadu jde o písemnosti, které byly povinnému subjektu předány Vaším občanským sdružení a písemnosti, které povinný subjekt Vašemu občanskému sdružení zaslal. Tyto písemnosti tudíž máte prokazatelně k dispozici a proto Vám postupovány nejsou. Konkrétně se jedná o následující: Vaše žádost o poskytnutí informace ze dne 25. 12. 2006 s názvem „žádost o informace podle zákona 106/99 – korespondence s MK atd.“, dopis Krajského
úřadu ze dne 2. 1. 2007 č.j.: JMK 541/2007 a JMK 548/2007 zaslaný Vašemu občanskému sdružení, dopis Krajského úřadu ze dne 16. 1. 2007 č.j.: JMK 7239/2007 zaslaný Vašemu občanskému sdružení, rozhodnutí Krajského úřadu ze dne 16. 1. 2007 č.j.: JMK 7235/2007 zaslané Vašemu občanskému sdružení, dopis Krajského úřadu ze dne 29. 1. 2007 č.j.: JMK 13296/2007 zaslaný Vašemu občanskému sdružení, Vaše „
Odvolání proti nevyřízené žádosti o informace dle zákona 106/99 – k rozhodnutí
č. j. JMK 7235/2007 –
‘korespondence s MK, atd.‘, bod d“, Vaše „
Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace’ podle § 16a zákona 106/1999 Sb. – ‚Korespondence s MK, atd.‘“.
 
k písm. b) Žádosti:
 
            v příloze Vám zasíláme:
  1. kopii dopisu Krajského úřadu ze dne 15. 1. 2007 č.j.: JMK 7224/2007 s názvem „Žádost o sdělení“,
  2. kopii sdělení Biosférické rezervace Dolní Morava, o.p.s. s názvem „souhlas“ - e-mail ze dne 29. 1. 2007. (V tomto případě se neuplatní ustanovení § 11odst. 2 písm. a) zákona č. 106/1999 Sb. – pozn. povinného subjektu).
 
 
K písm. b) Žádosti Krajský úřad pro úplnost uvádí, že povinný subjekt v žádném svém sdělení, resp. rozhodnutí neuvedl, že Biosférická rezervace Dolní Morava, o.p.s. není povinným subjektem ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. Důvodem pro odepření informace v daném případě byla skutečnost, že se v tomto případě naplnilo ustanovení § 11 odst. 2 písm. a) zákona č. 106/1999 Sb., tedy, že v případě dopisu Biosférické rezervace Dolní Morava ze dne 12. 5. 2006 ve věci „Vyjádření k návrhu územního plánu VÚC Břeclavsko“ se jednalo o informaci vzniklou bez použití veřejných prostředků, která byla předána osobou (Biosférickou rezervací Dolní Morava), již takovouto povinnost zákon neukládá
a současně tato osoba nesdělila, že s poskytnutím informace souhlasí.
 
 
           
            S pozdravem
 
 
 
 
                                                                                      Mgr. Martin Mikš, v.r.
                                                                      vedoucí odboru kontrolního a právního
                                                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Přílohy: dle textu (5 A4 oboustranných, 3 A4 jednostranné)