Veřejné projednání 2. Návrhu Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje

Sál Rotunda v areálu brněnského výstaviště v úterý hostil veřejné projednání 2. Návrhu Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje (ZÚR JMK). Jednání byli přítomni představitelé kraje v čele s hejtmanem Michalem Haškem.

Jde o strategický dokument, který ovlivní každodenní život lidí na jižní Moravě mnohem více než vlády, které se během přípravy zásad územního rozvoje vystřídaly či ještě vystřídají. Chci vás ubezpečit, že s plnou vážností vyslechnou dnes zástupci krajského úřadu a přítomní zástupci vedení Jihomoravského kraje Vaše námitky, připomínky a argumenty a jako takové budou přesně podle zákona zpracovány a předloženy k definitivnímu hlasování Zastupitelstvu Jihomoravského kraje,“ řekl v úvodu projednávání hejtman Michal Hašek.

„Přinášíme tento dokument a na vás je, abyste se k němu vyjádřili. Na nás bude, abychom se s vašimi námitkami a připomínkami vyrovnali, aby o nich - pravděpodobně v červnu rozhodlo Zastupitelstvo Jihomoravského kraje,“ řekl krajský radní David Macek. „ Je jasné, že nikdy nelze najít stoprocentně shodný názor na klíčové věci. Jako představitelé kraje můžeme do budoucna přislíbit, že se budeme snažit podporovat proces komunitního územního plánování, abychom v řešeních, kde budete málo spokojení, pokusili vytěžit maximum pozitivního,“ dodal radní Macek.

V případě 2. Návrhu Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje se jedná o územně plánovací dokumentaci, kterou pořizuje Jihomoravský kraj povinně pro celé území kraje v souladu se stavebnímzákonem (zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů).

Zásady územního rozvoje stanovují priority a „zásady“ (pravidla) pro rozvoj a ochranu území kraje, vymezují plochy a koridory záměrů, které svým významem, rozsahem nebo využitím ovlivní území více obcí (tj. záměry nadmístního významu). Jsou členěny na tyto části: „Návrh“ (obsahující návrh řešení), „Odůvodnění“ (obsahující zejména komplexní vysvětlení navrhovaného řešení) a samostatný svazek „Vyhodnocení vlivů ZÚR JMK na udržitelný rozvoj území“, jehož součástí je vyhodnocení vlivů na životní prostředí (tzv. SEA), hodnocení vlivů na veřejné zdraví (tzv. HIA) a vyhodnocení vlivů na území Natura 2000 (tj. na evropsky významné lokality a ptačí oblasti). Dokumentace byla nejprve projednána s dotčenými orgány, ministerstvem pro místní rozvoj a sousedními kraji a zeměmi. Po projednání byla opatřena stanoviskem ministerstva pro místní rozvoj a upravena dle dohod s dotčenými orgány. Následně od 18. března 2011 byla dokumentace vystavena k veřejnému nahlédnutí v elektronické podobě na internetových stránkách Jihomoravského kraje a v listinné podobě na odboru územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Jihomoravského kraje. Lhůta pro podávání připomínek a námitek byla ukončena dnem veřejného projednání, kdy mohl každý uplatnit své připomínky, dotčené obce a zástupce veřejnosti námitky.

Po veřejném projednání odbor územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Jihomoravského kraje vyhodnotí jeho výsledky v součinnosti s dotčenými orgány a v případě potřeby zajistí úpravu Zásad územního rozvoje projektantem (firmou Atelier T-plan,s.r.o.). Následně předloží dokumentaci Ministerstvu životního prostředí s žádostí o stanovisko k Vyhodnocení vlivů na životní prostředí.

Zásady územního rozvoje vydává (schvaluje) zastupitelstvo kraje jako opatření obecné povahy. Současně zastupitelstvo kraje schválí rozhodnutí o námitkách (tj. jak bylo obdrženým námitkám vyhověno, nebo odůvodnění proč námitkám vyhověno nebylo). Veškeré podklady pro vydání Zásad územního rozvoje připraví zastupitelstvu pořizovatel, tedy Odbor územního plánu a stavebního řádu Krajského úřadu JMK.
O vydání opatření obecné povahy Zásad územního rozvoje bude veřejnost informována veřejnou vyhláškou. Vydání se předpokládá v červnu tohoto roku, nabytí účinnosti (platnosti) pak v červenci 2011.

foto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMK