Informace č.j.: JMK 30543/2007

Jihomoravský kraj
Krajský úřad Jihomoravského kraje
Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno
 
 
 
              
  
 Čj.:                                        SpZn.:                                         Vyřizuje/linka                        Brno
JMK 30543/2007                   S-JMK 26082/2007 OPO            Mgr. Doleželová/541651213         5. 3. 2007  
   
                                     
 
 
101 RJMK bod 6-b – Cesta ing. Juránka do Bruselu 12.2.2007 - II - poskytnutí informace
 
 
Vážení,
 
dne 25. 2. 2007 obdržel Krajský úřad Jihomoravského kraje (dále jen „Krajský úřad“) Vaši žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“) o poskytnutí informací s názvem „Žádost o informace dle zákona 106/99 – 101 RJMK bod 6-b – Cesta ing. Juránka do Bruselu 12.2.2007 - II“ (dále jen „Žádost“).
 
 
Dle Žádosti „Ve dnech 12 – 14.února vykonal hejtman Juránek cestu do Bruselu.“ s tím, že požadujete předat (citace)
a)      kopii veškeré korespondence, která následoval po vlastní cestě ing. Juránka a dalších cestujících osob
b)      předat kopii cestovní zprávy
c)      sdělení co vlastně bylo cestou dosaženo a jaké kroky v jakém časovém horizontu byly přislíbeny ze strany EK na základě předmětného jednání pana hejtmana
d)      kopie dokumentů, které dokládají, že pan hejtman a členové jeho doprovodu mají právo používat bussiness class při letecké dopravě
e)      kopii veškerých dokumentů, které účastníci v Bruselu předložili
f)       itinerář cesty včetně a seznam osob, s kterými bylo jednáno, když pana hejtman nepřijal ani Poul Skytte Christoffersen ani jeho zástupce Klasu-Dieter Borchardt
g)      kopii vyúčtování cesty včetně účtu od hotelu
h)      předat veškerou korespondenci s médii včetně tiskové zprávy a kopii článků publikovaných o cestě hejtmana v tisku“ (konec citace)
s tím, že „Korespondencí se rozumí veškerá korespondence písemná, faxová i emailová, přijatá i odeslaná“.
 
 
            S ohledem na skutečnost, že Žádost byla v některých svých částech povinným subjektem shledána za formulovanou příliš obecně, byli jste dopisem Jihomoravského kraje č.j.: JMK 26082/2007 ze dne 26. 2. 2007 vyzváni k upřesnění, resp. ke konkretizaci písm. a) Žádosti, písm. e) Žádosti, ustanovení „předat itinerář cesty včetně“ písm. f) Žádosti a ustanovení „předat veškerou korespondenci s médii“ písm. h) Žádosti. Vzhledem k tomu, že Žádost ve výše uvedených částech nebyla z Vaší strany k dnešnímu dni upřesněna, je Žádost v těchto příslušných částech předmětem dalšího vyřizování.
 
            Dále je třeba uvést, že ustanovení „a kopií článků publikovaných o cestě hejtmana v tisku“ písm. h) Žádosti bylo dopisem Krajského úřadu č.j.: JMK 26872/2007 ze dne 26. 2. 2007 odloženo (Vámi požadované novinové články o předmětné cestě hejtmana Jihomoravského kraje nespadají do působnosti Jihomoravského kraje či jeho orgánů).
 
 
V souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. Vám poskytujeme Vámi požadované informace, resp. sdělujeme následující:
 
k písm. b) Žádosti:
 
V příloze Vám zasíláme Vámi požadovanou „kopii cestovní zprávy“, resp. „Zápis ze zahraniční pracovní cesty do Bruselu“.
 
k písm. c) Žádosti:
 
Cílem pracovní cesty hejtmana Jihomoravského kraje kromě pravidelné účasti na Plenárním zasedání Výboru regionů bylo projednat důležité záležitosti rozvoje z těch oblastí, které patří mezi priority Jihomoravského kraje (letecká doprava a vinařství). O časových horizontech se na schůzkách nehovořilo. Zasílaný „Zápis ze zahraniční pracovní cesty do Bruselu“ obsahuje všechny relevantní informace  - viz písm. b) Žádosti.
 
k písm. d) Žádosti:
 
Pokud se jedná o hejtmana Jihomoravského kraje, předmětná skutečnost (právo používat business class při letecké dopravě) vyplývá z interních předpisů Výboru regionů jako jednoho z orgánů EU (v daném případě nejde o povinný subjekt ve smyslu ustanovení § 2 zákona č. 106/1999 Sb.). Jihomoravský kraj tímto předpisem nedisponuje (ani není povinen jím disponovat). Člen doprovodu má právo používat business class, pokud se jedná o přání voleného představitele Jihomoravského kraje. Žádnými písemnými dokumenty v dané věci nedisponujeme.
 
k písm. f) Žádosti:
 
Seznam osob, se kterými hejtman Jihomoravského kraje jednal: paní Lene Naesager (členka Kabinetu komisařky pro zemědělství), pan Gordon Keymer (vedoucí britské národní delegace ve Výboru regionů). Hejtman Jihomoravského kraje byl rovněž pozván na přátelský a neformální oběd hejtmanem Jihočeského kraje Dr. Zahradníkem. Oběda se dále zúčastnili hejtman Moravskoslezského kraje Tošenovský, primátor hlavního města Prahy Bém, 1. náměstek Pardubického kraje Línek, hejtman Karlovarského kraje Pavel a zastupitel Plzeňského kraje Osvald.
 
k písm. g) Žádosti:
 
            Jihomoravský kraj hradil následující náklady spojené s pracovní cestou hejtmana Jihomoravského kraje za dne 12. 2. 2007: ubytování (jedna noc) a ostatní cestovní náhrady. Náhrady za dny 13 . 2. 2007 a 14. 2. 2007, tj. 1 x ubytování a veškeré další náklady spojené s účastí hejtmana Jihomoravského kraje na Plenárním zasedání Výboru regionů hradila pořádající strana, tj. Výbor regionů (viz vnitřní směrnice výboru regionů). Ubytování bylo hrazeno služební kartou. V příloze Vám předáváme „Vyúčtování zahraniční pracovní vesty do Belgie“ a účet z hotelu.
 
k písm. h) Žádosti:
 
            V příloze Vám předáváme Vámi požadovanou tiskovou zprávu – „Jednání hejtmana Stanislav Juránka na zasedání Výboru regionů v Bruselu“.
 
 
 
            S pozdravem
 
  
                                                                                      Mgr. Martin Mikš, v.r.
                                                                        vedoucí odboru kontrolního a právního                                                                                        
 
 
 
 
Přílohy: dle textu