2. Právní předpisy a metodika

Právní předpisy odboru informatiky

 • zákon č. 110/2019 Sb., ze dne 12.3. 2019, o zpracování osobních údajů v platném znění
 • vyhláška č. 82/2018 Sb., ze dne 21.5.2018, o bezpečnostních opatřeních, kybernetických bezpečnostních incidentech, reaktivních opatřeních, náležitostech podání v oblasti kybernetické bezpečnosti a likvidaci dat (vyhláška o kybernetické bezpečnosti)
 • zákon č. 297/2016 Sb., ze dne 24.8. 2016, o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce v platném znění
 • zákon č. 181/2014 Sb., ze dne 23.7.2014, o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti)
 • zákon č. 40/2009 Sb., ze dne 8.1.2009, trestní zákoník v platném znění
 • č. 412/2005 Sb., ze dne 21.9.2005, o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti v platném znění
 • zákon č. 121/2000 Sb., ze dne 7. dubna 2000, právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) v platném znění
 • usnesení vlády české republiky č. 624 ze dne 20. června 2001 v platném znění
 • zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) v platném znění
 • zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy v platném znění
 • zákon č. 106/ 1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v platném znění

Odbor informatiky nevydává metodické pokyny.