Hašek: Vláda přiznává, že nedokáže čerpat evropské prostředky a významně ohrožuje konkurenceschopnost České republiky

Asociace krajů České republiky (AKČR) opakovaně a naléhavě varovala vládu Petra Nečase před neschopností čerpat evropské prostředky z Operačních programů EU na celostátní úrovni. Materiál pro jednání Národního orgánu pro organizaci zpracovaný ministerstvem pro místní rozvoj pod názvem „Revize operačních programů“ potvrzuje minimální čerpání alokovaných finančních prostředků, ale bohužel i fakt, že ani do konce roku 2013 nestihne Česká republika vyčerpat přidělené finanční prostředky. Celkově je tak odhadováno, že může být nedočerpáno desítky až sto mld. Kč z plánovaných cca 700 mld. Kč. Vláda tak fakticky přiznává, že nezvládá na své úrovni vyčerpat efektivně tyto prostředky – pod smluvními vztahy je souhrnně za celou Českou republiku pouze cca 350 mld. Kč.

„AKČR již několikrát v letech 2009 a 2010 požadovala realokaci finančních prostředků z těchto operačních programů do Regionálních operačních programů (ROP), případně do tematických oblastí operačních programů (např. doprava, zdravotnictví), kde stávající absorbční kapacita násobkem převyšuje možnosti Regionálních operačních programů a prostředky z EU by byly efektivně využity. Vláda toto řešení dosud odmítala a naopak místo hledání řešení přistoupila ke zcela bezprecedentnímu rozhodnutí o zrušení kofinancování pro ROPy ze státního rozpočtu, čímž současně ohrozila příjemce finančních prostředků z řad neziskových organizací a soukromého sektoru a v neposlední řadě na několik měsíců zpomalila činnost ROPů,“ říká předseda Asociace krajů České republiky Michal Hašek.

Přitom právě ROPy opakovaně vykazují nejlepší čerpání ze všech operačních programů v České republiky a vykazují vysokou míru adaptability na uspokojení absorbční kapacity, tj. zacílení jednotlivých výzev na účelné uspokojení potřeb co nejblíže občanovi. Přes opakované navrhování posílení alokace finančních prostředků do infrastrukturálních potřeb regionů jak z úrovně AKČR, tak úrovně jednotlivých Regionálních rad (NUTS II), však vláda na tyto výzvy nereagovala a současný, „téměř tajný“ návrh přichází pozdě a spíše konstatuje problém a s vědomím vysoké míry rizika, že záchrana finančních prostředků pro zvýšení konkurenceschopnosti ČR nemusí být z úrovně EU schválena.

Navrhovaná realokace bude vyžadovat projednání nejenom na národní úrovni v rámci České republiky, ale bude vyžadovat projednání a schválení na úrovni EU, přičemž tento proces je v řádech měsíců až let. Výsledek takového projednávání navíc není předem možné garantovat a v případě nechválení riziko nevyčerpání finančních prostředků zůstane stejné, tj. Česká republika přijde o unikátní možnost posílení své konkurenceschopnosti a odstranění disparity mezi jednotlivými regiony.

Regionální operační programy pro zefektivnění a urychlení čerpání jim přidělených prostředků proces realokace v rámci svých priorit zahájily již v roce 2009 (po vyhodnocení fungování ROP v předchozím období a v kontextu hospodářské a finanční krize) a teprve letos orgány EU tento proces ukončily s kladným výsledkem – ROP Střední Čechy.

Vláda tedy nejenom přiznává to, na co opakovaně kraje poukazovaly, tj. že připravenost operačních programů řízení jednotlivými ministerstvy je nedostatečné, ale také bezradnost v řešení této krizové situace, protože předložený návrh je pouze jednostranným řešením, který neobsahuje žádný plán „B“ v případě, že EU návrh realokace neschválí.

„AKČR a jednotlivé Regionální rady jsou připraveny ke konstruktivní diskusi a hledání reálných a proveditelných možností, jak prostředky z EU pro Českou republiku zachránit. Provedení realokace v tomto okamžiku fakticky znamená vrátit se do výchozího bodu, tedy budu nula. Za smysluplné řešení považujeme například posílení křížového financování pro oblasti školství, zdravotnictví, sociální sféru nebo posílení infrastruktury zejména v oblasti silniční sítě. Za klíčové pak pro další udržení konkurence schopnosti ČR v rámci globalizační ekonomiky však považujeme nalezení jakéhokoliv smysluplného a účelného řešení pro využití finančních prostředků v oblasti OP vzdělávání pro konkurence schopnost, OP výzkum a vývoj pro inovace. V této souvislosti je tedy otázkou, zda není na místě pokusit se vyjednat specifickou výjimku z pravidla N+3,“ dodává Michal Hašek.