TK 2. 3. 2007

Tisková konference 2. března 2007

 

 
Tiskové konference se zúčastnil hejtman Stanislav Juránek, který hovořil o schválení poskytnutí dotací z rozpočtu kraje na významné sportovní akce a o soutěži studentských prací tématicky zaměřených na životní prostředí JMK. Vedoucí odboru kontrolního a právního Krajského úřadu JMK Martin Mikš přiblížil zprávu o vyřizování stížností a petic občanů podaných orgánům Jihomoravského kraje za II. pololetí roku 2006, kterou na čtvrteční schůzi Rady JMK předložil ředitel Krajského úřadu JMK Jiří Crha. Jiří Klement seznámil novináře s kalendářem akcí.


 
Schválení poskytnutí dotací z rozpočtu kraje na významné sportovní akce

 
Rada Jihomoravského kraje na své schůzi 1. března 2007 schválila poskytnutí  dotace ve výši 200 000,- Kč z rozpočtu Jihomoravského kraje pro Asociaci sportovních klubů Blansko k zajištění II. letní olympiády dětí a mládeže  Blansko 2007 a taktéž schválila poskytnutí  dotace ve výši 200 000,- Kč pro Český korfbalový svaz k zajištění Mistrovství světa mužů a žen v korfbalu, které se uskuteční v Brně na přelomu října a listopadu letošního roku. Asociace sportovních klubů Blansko je pořadatelem  projektu II. letní olympiády dětí a mládeže  Blansko 2007 (ODM Blansko 2007). Olympiáda se bude konat v termínu 10. – 13. 6. 2007. ODM Blansko 2007 se zúčastní cca 850 soutěžících, kteří budou závodit v individuálních a kolektivních sportech a dále ve dvou kulturních soutěžích. Svou účast na ODM Blansko 2007 potvrdilo 25 škol okresu Blansko. Letošní ročník je organizován pro žáky 6. – 9. ročníků základních škol a víceletých gymnázií. Stejně jako v loňském roce i letos se olympijských soutěží zúčastní i handicapovaní z Domova Olga. 
Tradice dětských olympiád na okrese Blansko už má více než desetiletou tradici.  Mezi pořadatele patřily v minulých ročnících městys Sloup a města Velké Opatovice a Boskovice. Soutěže se konají jeden rok pro žáky prvního stupně základních škol, následující rok potom pro  žáky 6. – 9. ročníků základních škol a víceletých gymnázií.
Tyto dětské olympiády přispěly k inspiraci pořádání olympiád dětí a mládeže, kde soutěží výpravy jednotlivých krajů. Výprava Jihomoravského kraje v celkovém počtu 341 účastníků se v termínu 19. - 24. 6. 2007 zúčastní Her III. letní olympiády dětí a mládeže v Ústeckém kraji. Jedná se již o 5. ročník celorepublikových Her projektu Českého olympijského výboru, kterých se mladí sportovci i účastníci kulturních soutěží účastní.
Výprava JMK bude soutěžit celkem v 18 sportovních odvětvích a 3 kulturních disciplinách. Jako novinka se na tomto ročníku Her objeví série úpolových sportů – karate, zápas a judo. Nejpočetnější skupinu bude v počtu 52 dětí tvořit atletická výprava, nejmenší zastoupení mají jezdecké soutěže – každý kraj vysílá 2 účastníky. V současné době je ve spolupráci s krajskými sportovními svazy připravována nominace sportovců Jihomoravského kraje a připravují se krajská kola kulturních soutěží – výtvarné, fotografické a počítačových her. 28. 3. 2007 proběhne na ZŠ Janouškova v Brně krajské kolo v aerobiku, odkud vzejde nominace této soutěžní disciplíny.
Veškeré informace k Hrám III.letní ODM je možné najít na www.odm.cz, výprava Jihomoravského kraje počítá se spuštěním vlastních webových stránek v měsíci květnu 2007.

Soutěž studentských prací zaměřených na životní prostředí

Rada Jihomoravského kraje na své schůzi dne 1. března 2007 vyhlásila
Soutěž studentských prací (diplomových a bakalářských) tématicky zaměřených na životní prostředí se vztahem k území Jihomoravského kraje a uložila odboru životního prostředí krajského úřadu zajistit průběh soutěže. Do pátého ročníku této soutěže se mohou přihlásit  všichni studenti, kteří na podzim roku 2006 či na jaře roku 2007 obhájili diplomovou či bakalářskou práci tématicky zaměřenou na životní prostředí se vztahem k území Jihomoravského kraje. Diplomové a bakalářské práce přihlášené do soutěže budou hodnoceny odbornou komisí složenou ze zástupců vysokoškolských pedagogů a odborníků z praxe ve dvou kategoriích, a to v kategorii bakalářské a kategorii diplomové práce. Nejlepší práce budou oceněny finančním  darem (1. místo – 5000 Kč, 2. místo – 3000 Kč, 3. místo – 1500 Kč, na jednom místě se mohou umístit nejvýše dvě práce) a udělením čestného uznání. Ocenění předá zástupce Jihomoravského kraje na studentské konferenci v listopadu roku 2007. Pokud nebude do soutěže přihlášeno alespoň 12 studentů, bude soutěž zrušena. Každý účastník soutěže obdrží sborník, který bude obsahovat anotace všech prací. Studenti budou moci prezentovat výsledky svých prací na výše uvedené konferenci. Obhájené diplomové či bakalářské práce bude třeba doručit v tištěné a elektronické podobě spolu s jednostránkovou anotací (minimálně 3000 znaků) v elektronické podobě a kopií posudku vedoucího práce a oponenta do 30. června 2007.
V loňském ročníku se vítězem v kategorii diplomových prací stal Ing. Jiří Petr s prací Studie rybího přechodu pro jez Bulhary na řece Dyji. Na druhém místě skončila Ing. Iveta Svobodová s prací Generativní šíření vrby bílé (Salix alba L.) v oblasti střední novomlýnské nádrže. Na třetím místě se společně umístili Ing. Vilém Řiháček s prací Zhodnocení současného stavu a péče o chráněná území Města Brna a Ing. Jaroslava Gajošová s prací Geobiocenologické podklady a návrh péče o přírodní park Strážnické Pomoraví. 
V kategorii bakalářských prací zvítězila Bc.Veronika Huková Polášková s prací Geobiocenologické mapování okolí Klobouk u Brna. Druhý skončil Bc. Jan Trávníček s prací Krajinné struktury v povodí Vítovického potoka. Na třetím místě se společně umístily Bc. Eliška Stofferová s prací Zhodnocení současného stavu a vývoje zvláště chráněného území na příkladu přírodní rezervace Černovický hájek a Bc. Petra Mišáková s prací Návrh a zaměření sítě cyklotras pomocí GPS a tvorba digitální mapy na území ŠLP Křtiny. Celkem se loni do soutěže přihlásilo 31 studentů.


Zpráva o vyřizování stížností a petic

 

 
Rada Jihomoravského kraje vzala na své schůzi dne 1. března 2007 na vědomí zprávu o vyřizování stížností a petic občanů podaných orgánům Jihomoravského kraje za II. pololetí roku 2006. Ve srovnání se stejným obdobím roku 2005 poklesl počet stížností, které řešil Krajský úřad Jihomoravského kraje (KrÚ JMK).
Ve II. pololetí roku 2005 obdržel Krajský úřad Jihomoravského kraje 359 stížností. Nárůst těchto podání souvisel se stížnostmi občanů a občanských sdružení týkajících se problematiky výstavby rychlostních komunikací R52 a R43. Ve II. pololetí roku 2006 řešil krajský úřad v souladu s Pravidly pro přijímání a vyřizování stížností schválenými Radou Jihomoravského kraje 175 stížností a dále 66 stížností dle § 16a zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím – celkem tedy šlo o 241stížností.
Mimo výše uvedené stížnosti vyřídilo oddělení stížností, petic a vnitřní kontroly odboru kontroly ještě dalších 86 podání, která byla označena jako stížnost, ale podle obsahu do režimu stížností nespadala a byla řešena zpravidla jako odpověď na dotaz nebo v rámci správního řízení. V souvislosti s řešením podnětů občanů obdržel krajský úřad prostřednictvím odboru kontroly ještě 36 podání veřejného ochránce práv.  Poklesl rovněž počet oprávněných i částečně oprávněných stížností. Ve II. pololetí r. 2006 bylo oprávněných stížností 12 (v II. pol. r. 2005 to bylo 18), částečně oprávněných stížností bylo 12 (v II. pol. r. 2005 jich bylo 17). 
Stížnosti nejčastěji směřovaly proti odborům a pracovníkům KrÚ JMK (38), provozovatelům živností a klamavé reklamě (37 – tento údaj je nově sledován), obcím a orgánům obcí (27), městu Brnu, Magistrátu města Brna, úřadům městských částí (22), zdravotnickým zařízením a lékařům (17), školám, ředitelům a vedení škol (13).
Ve II. pololetí roku 2006 přijal Jihomoravský kraj 5 petic (ve II. pololetí roku 2005 byly přijaty 4 petice).
Petici občanů proti zrušení zastávky Českých drah v obci Světlá vzala Rada JMK
na vědomí a starostovi obce Světlá byla zaslána odpověď, z níž je zřejmé, že zastávka Světlá je nejslabší zastávkou v JMK. S ohledem na skutečnost, že dopravní obslužnost obce je zajišťována autobusovou dopravou, není další využívání vlakové zastávky Světlá efektivní.
Ve věci petice, týkající se opravy odtokových žlábků u příjezdových mostků v obci Trnové Pole, proběhlo několik jednání, na nichž byl navržen možný způsob posílení  odvodnění v úseku tří posledních vjezdů před propustkem, které jsou  vodou při  přívalových  srážkách ohroženy, a následně bylo rozhodnuto o podobě finálních stavebních úprav. Rada vzala petici na vědomí. 
Petici ve věci nespokojenosti s dosavadním stavem autobusové dopravy v obci Heršpice vzala Rada JMK na vědomí a občanům byla zaslána odpověď, v níž bylo uvedeno, jakým způsobem je v současné době zajištěna dopravní obslužnost uvedené oblasti s tím, že je považována za dostatečnou a ranní spoje nebudou nijak upravovány. 
Petice Zastupitelstva městské části Brno-Bystrc proti trasování, výstavbě a provozu plánované rychlostní komunikace R43 byla pro nepříslušnost KrÚ JMK k řešení uvedené problematiky postoupena k vyřízení Ředitelství silnic a dálnic České republiky.
Petice občanů za instalování semaforů na přechody pro chodce na náměstí Republiky ve Znojmě byla (vzhledem k tomu, že KrÚ JMK jako silniční správní úřad na silnicích I. třídy není kompetentní k řešení uvedeného podání, neboť ve smyslu ust. § 14 odst. 1 písm. b) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, není světelné signalizační zařízení sloužící k řízení provozu součástí a ani příslušenstvím pozemní komunikace, a jeho případné vybudování spadá do kompetence města Znojma a povolení jeho instalace spadá do působnosti Městského úřadu Znojmo) postoupena Městskému úřadu Znojmo. Pisatelé petice o tom byli vyrozuměni.