Informace č.j.: JMK 27268/2007

Krajský úřad Jihomoravského kraje
Odbor právní a organizační
Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno
 
 
                 Čj.:                                        SpZn.:                                         Vyřizuje/linka                        Brno
JMK 27268/2007                   S-JMK 22941/2007 OPO            Mgr. Doleželová/541651213      27. 2. 2007            
 
 
 
Korespondence – odpůrci R43 v Boskovické brázdě – IIa – poskytnutí informace
 
 
Vážení,
 
 
dne 17. 2. 2007 obdržel Jihomoravský kraj Vaši žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“) s názvem „Žádost o informace dle zákona 106/99 – korespondence – odpůrci R43 v Boskovické brázdě - IIa“ (dále jen „Žádost“).
 
Dle Žádosti „V příloze dopisu č.j. JMK 99560/2006 datovaného 28.7.2006 jste nám předali kopii dopisu  z Chudčic na MŽP.“ s tím, že požadujete (citace)
a)      předat výše uvedený dokument úplný s tím, že bude zřejmé a doloženo, jak se tento materiál dostal ‘dostal‘ do Vašeho spisového materiálu. Pokud se tento materiál dostal do spisového materiálu jako součást jiného dokumentu (například sdělení MŽP), pak ‘požadujme‘ vydat i tento dokument.
b)      předat veškerou korespondenci JMK a všech jeho orgánů s občanským ‚sdružním‘ z Chudčic a obcí Chudčice ve věci R43 za ‚odbdobí‘ od 1.1.2006.
c)      sdělit, kdy od 1.1.2006 došlo k jednání JMK a všech jeho orgánů s obcí Chudčice anebo občanským sdružením z Chudčic ve věci R43, kdo se jednání zúčastnil, a předat záznamy / zápisy z těchto jednání.“.
 
 
V souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. Vám v příloze zasíláme Vámi požadované informace, resp. sdělujeme následující:
 
k písm. a) Žádosti:
 
V příloze Vám zasíláme „Výzvu Sdružení proti stavbě rychlostní silnice R 43 Boskovickou brázdou k přezkoumání postupu Ministerstva životního prostředí (MŽP ve věci posouzení dokumentace vlivu na životní prostředí (EIA): Rychlostní komunikace v úseku dálnice D1 – Kuřim“ („Otevřený dopis“) ze dne 14. 3. 2006 včetně příloh („Příloha č. 1 – Žádost o poskytnutí informací dle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím“ a „dopisu ministerstva životního prostředí ze dne 19. 9. 2005
zn. 5699a/ENV/710/05). Pro úplnost dodáváme, že ve „Výzvě“ jsou přílohy označeny chybně (viz text „Výzvy“). „Výzva“ byla Krajskému úřadu Jihomoravského kraje (odboru územního plánování a stavebního řádu) předána bez průvodního dopisu. Žádnými dalšími informacemi v dané věci nedisponujeme.
 
k písm. b) Žádosti:
 
            Vzhledem k tomu, že písm. b) Žádosti bylo v části požadující veškerou korespondenci JMK a všech jeho orgánů „s občanským ‚sdružním‘ z Chudčic“ ve věci R43 za Vámi stanovené období shledáno za formulované příliš obecně, byli jste dopisem Krajského úřadu Jihomoravského kraje č.j.: JMK  22941/2007 ze dne 20. 2. 2007 vyzvání ke konkretizaci tohoto ustanovení písm. b) Žádosti. K dnešnímu dni však toto ustanovení písm. b) Žádosti z Vaší strany upřesněno nebylo; Žádost je v této příslušné části předmětem dalšího vyřizování.
 
            Vámi požadovanými informacemi ke zbývající části písm. b) Žádosti (korespondence JMK a všech jeho orgánů s obcí Chudčice ve věci R43 za období od 1.1.2006) nedisponujeme.
 
k písm. c) Žádosti:
           
Vzhledem k tomu, že písm. c) Žádosti bylo v části požadující sdělit informace o jednáních JMK a všech jeho orgánů „s občanským sdružením  z Chudčic“ ve věci R43 za Vámi stanovené období shledáno za formulované příliš obecně, byli jste dopisem Krajského úřadu Jihomoravského kraje č.j.: JMK 22941/2007 ze dne 20. 2. 2007 vyzvání ke konkretizaci tohoto ustanovení písm. c) Žádosti. K dnešnímu dni však toto ustanovení písm. c) Žádosti z Vaší strany upřesněno nebylo; Žádost je v této příslušné části předmětem dalšího vyřizování.
 
            Vámi požadovanými informacemi ke zbývající části písm. c) Žádosti (informace o jednáních JMK a všech jeho orgánů s obcí Chudčice ve věci R43 za období od 1.1.2006) nedisponujeme.
 
 
            S pozdravem
 
 
                                                                                      JUDr. Lenka Cundová, v.r.
                                                                          vedoucí odboru právního a organizačního 
                                                        
Příloha: dle textu (2 A4 oboustranné, 1 A4 jednostranná)