informace č.j.: JMK 22948/2007

Krajský úřad Jihomoravského kraje
Odbor právní a organizační
Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno
 
 
 
                 Čj.:                                        SpZn.:                                         Vyřizuje/linka                        Brno
JMK 22948/2007                   S-JMK 22948/2007 OPO            Mgr. Doleželová/541651213      26. 2. 2007                                           
 
 
Korespondence – odpůrci R43 v Boskovické brázdě – IIb – poskytnutí informace
 
 
Vážení,
 
dne 17. 2. 2007 obdržel Jihomoravský kraj Vaši žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“) s názvem „Žádost o informace dle zákona 106/99 – korespondence – odpůrci R43 v Boskovické brázdě - IIb“ (dále jen „Žádost“).
 
Dle Žádosti požadujete „předat následující dokumenty uvedené ve sdělení č.j. JMK 120421/2006 v bodech 3, 5, 13, 21-24“.
 
V souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. Vám v příloze zasíláme Vámi požadované informace, a to:
 
 
  1. dopis 1. náměstka hejtmana Jihomoravského kraje ing. Františka Polácha ze dne 13. 9. 2004 (ad bod 3. sdělení Krajského úřadu Jihomoravského kraje č.j.: JMK 120421/2006; v tomto sdělení Krajského úřadu Jihomoravského kraje byl nesprávně uveden rok 2006 - pozn. povinného subjektu),
  2. e-mail ze dne 7. 3. 2006 ve věci Komunikace R43 Boskovickou brázdou (ad bod 5. sdělení Krajského úřadu Jihomoravského kraje č.j.: JMK 120421/2006),
  3. dopis Obecního úřadu Chudčice ze dne 9. 3. 2005 zn. 16/2005 (ad bod 13. sdělení Krajského úřadu Jihomoravského kraje č.j.: JMK 120421/2006),
  4. e-mail ze dne 12. 4. 2006 ve věci Pozvánky na jednání - R43 (ad bod 21. sdělení Krajského úřadu Jihomoravského kraje č.j.: JMK 120421/2006),
  5. e-mail ze dne 19. 4. 2006 ve věci Pozvánky na jednání - R43 - neúplný zápis z předchozího jednání, atd. (ad bod 22. sdělení Krajského úřadu Jihomoravského kraje č.j.: JMK 120421/2006),
  6. dopis Krajského úřadu jihomoravského kraje ze dne 27. 10. 2004 č.j.: JMK 29 695/2004 OÚPSŘ (Pozvánka) včetně příloh, které tvoří „Příloha - zadání vyhledávací studie (výňatek ze smlouvy o dílo)“ a „Rozdělovník“ (ad bod 23. sdělení Krajského úřadu Jihomoravského kraje č.j.: JMK 120421/2006),
  7. dopis Krajského úřadu Jihomoravského kraje ze dne 17. 2. 2005 č.j.: JMK 29695/20054 OÚPSŘ s názvem „Vyhledávací studie trasy silnice R43 Boskovickou brázdou v úseku mezi Troubskem a Kuřimí“ (ad bod 24. sdělení Krajského úřadu Jihomoravského kraje č.j.: JMK 120421/2006). Tento dopis je předáván bez příloh. Přílohy tohoto dopisu Krajského úřadu Jihomoravského kraje,
    a to „Mapa průchodnosti území v návrhem variant“, „Analýza průchodnosti území z hlediska urbanismu“ a „Analýza průchodnosti území z hlediska životního prostředí“, Vám již byly předány dříve (dle sdělení odboru územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Jihomoravského kraje Vám byly uvedené přílohy poskytnuty v rámci pozvánky na jednání dne 23. 2. 2005, a to dopisem Krajského úřadu Jihomoravského kraje - odboru územního plánování a stavebního řádu - č.j.: JMK 29695/2006 OÚPSŘ). Přílohy k dopisu Krajského úřadu Jihomoravského kraje ze dne 17. 2. 2005 č.j.: JMK 29695/20054 OÚPSŘ s názvem „Vyhledávací studie trasy silnice R43 Boskovickou brázdou v úseku mezi Troubskem a Kuřimí“ tudíž máte prokazatelně k dispozici.
 
 
            S pozdravem
 
 
 
                                                                                      JUDr. Lenka Cundová, v.r.
                                                                            vedoucí odboru právního a organizačního
                                                                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                         
Přílohy: dle textu