TK 23. 2. 2007

Tisková konference 23. února 2007

 


Tiskové konference se zúčastnila členka Rady JMK Marie Cacková, která na ní hovořila o dotacích v sociální oblasti. Ředitel Krajského úřadu JMK Jiří Crha informoval o o podaných žádostech o dotace v rámci Programu rozvoje venkova JMK na rok 2007, o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2006 a o ocenění JMK v oblasti cestovního ruchu. Člen Rady JMK František Adamec spolu s ředitelem Zdravotního ústavu Bohumilem Pokorným a pracovníkem Zdravotního ústavu Milanem Pejčochem představili studii „Životní podmínky a jejich vliv na zdraví obyvatel Jihomoravského kraje“. Novinářům byla rovněž předána tisková zpráva náměstka hejtmana Václava Horáka vztahující se k této problemartice. Celá studie je ve formě CD k dispozci na oddělení informací a styku s veřejností JMK. Jiří Klement seznámil novináře s kalendářem akcí.


Dotace v sociální oblasti

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje na svém zasedání 22. února 2007 jednalo o Dotačním řízení na víceleté období na podporu a rozvoj nestátních neziskových subjektů zajišťujících veřejně prospěšnou činnost v oblasti sociálních služeb v roce 2007. Zastupitelé schválili poskytnutí dotací z rozpočtu Jihomoravského kraje pro rok 2007 na podporu a rozvoj nestátních neziskových subjektů zajišťujících veřejně prospěšnou činnost v oblasti sociálních služeb zařazených do systému financování na víceleté období v celkové výši 31 000 000,- Kč (podrobný rozpis viz přiložené tabulky). Vytvořený systém víceletého financování je pro Jihomoravský kraj koncepčním záměrem a prioritou je podpora nestátních neziskových organizací zařazených do systému víceletého financování zejména z důvodu, že se jedná se o dlouhodobě stabilní a kvalitní poskytovatele sociálních služeb. Z podprogramu A „Podpora sociálních služeb zaměřených na integraci a pomoc seniorům a osobám se zdravotním postižením na místní a regionální úrovni“ v současnosti poskytuje v Jihomoravském kraji sociální služby celkem 57 subjektů, z podprogramu B „Podpora sociálních služeb zaměřených na sociální prevenci na místní a regionální úrovni“ celkem 25 subjektů.
Zastupitelé též jednali o realizaci jednoletého dotačního řízení a schválili poskytnutí dotací z rozpočtu Jihomoravského kraje pro rok 2007 na podporu a rozvoj nestátních neziskových subjektů zajišťujících veřejně prospěšnou činnost v oblasti sociálních služeb, v programu 1 Podpora sociálních služeb zaměřených na integraci a pomoc seniorům a osobám se zdravotním postižením na místní a regionální úrovni. V rámci tohoto programu se zastupitelé rozhodli podpořit žádosti v celkové výši 6 501 000,- Kč (podrobnosti viz přiložená tabulka).


 


Předběžné informace o podaných žádostech o dotace v rámci Programu rozvoje venkova (PRV) JMK na rok 2007

 

 

Ø      sběr žádostí o dotace od 1. 1. do 15. 2. 2007

Ø      v databázi JMK elektronicky zadáno 503 žádostí na akce s celkovými náklady 213 mil. Kč 

Ø      požadavek dotací téměř  90 mil. Kč.

Ø      v rozpočtu na rok 2007 schváleno pro PRV  JMK 65 mil. Kč.

Přehled podaných žádostí o dotace z PRV JMK 2007

Celkový počet podaných žádostí

503

                Z toho obce

417

                   Z toho svazky obcí celkem

86

Celkový přehled podaných žádostí dle dotačních titulů:

Dotační titul

Počet žádostí

Dotace celkem

(v mil. Kč)

1 - zástavba a vybavenost

185

36,784

2 - projekty a studie

15

2,467

3 - zeleň

18

3,300

4 - komunikace

143

25,555

5 - kulturní akce

3

0,150

6 - poradenství pro svazky obcí

38

3,170

7 - integrované projekty svazků obcí

48

11,153

8 - úroky z úvěru

53

7,111

Celkem

503

89,69

 

Po uzávěrce přijatých žádostí probíhají nyní kontroly správnosti zadání žádosti o dotaci:

Ø       Správnost zařazení akce v rámci jednotlivých dotačních titulů (DT) DT 1-8, u DT 1 - zatřídění dle charakteru stavby

Ø       Poměr dotace k vlastním prostředkům - v souladu se stanovenými % ve schválených Zásadách

Ø       Dodržení limitu dotace dle DT

Ø       § - zatřídění akce dle rozpočtové skladby

Ø       Účel akce - Investice / Neinvestice

Ø       Číslo bankovního účtu žadatele v elektronické databázi

Ø       Povinné doklady

Ø      Soulad písemné verze žádosti s údaji v elektronické databázi

Poskytování informací podle zák. 106/1999 sb.

Jihomoravský kraj, resp. jeho orgány jako povinné subjekty, zveřejňují údaje, které se týkají jejich činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o  svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) za rok 2006. Úplné znění Výroční zprávy o
 činnosti Jihomoravského kraje a jeho orgánů v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, za rok 2006 je zveřejněno na úřední desce a rovněž v elektronické podobě na http://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?PubID=8476&TypeID=2 .

 

-         počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti:

      podané žádosti o informace: 320 (oproti loňskému roku se jedná o nárůst o 49 žádostí,          

      tedy o cca 15 %)

           vydaná rozhodnutí o odmítnutí žádosti o informace (resp. částečném odmítnutí žádosti 

           o informace):  43

 

-         počet podaných odvolání: 11

 

-         počet stížností podaných podle § 16a Zákona, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení:

 

I. Počet stížností podaných dle § 16a Zákona

 

Celkový počet stížností: 80

 

·           KrÚ JMK jako povinný subjekt: 51

·           KrÚ JMK jako nadřízený orgán: 29

 

 

II. Důvody podání stížností

 

Stížnosti na postup při vyřizování žádosti o informace: 64

z toho určené:

·          KrÚ JMK jako povinnému subjektu: 41               

·          KrÚ JMK jako nadřízenému orgánu: 23

 

 

 

Stížnosti na výši úhrady: 16
z toho určené:

·          KrÚ JMK jako povinnému subjektu: 10

·          KrÚ JMK jako nadřízenému orgánu:   6                                      

 

 

III. Způsob vyřízení stížností

 

KrÚ JMK jako povinný subjekt: 51

·          postoupeno nadřízenému orgánu: 46

z toho:

- stížnosti oprávněné:1) 18

- stížnosti neoprávněné:2) 9

- stížnosti v části oprávněné:3) 1

- nadřízený orgán doposud nerozhodl: 12

- stížnosti podané opožděně: 5

- žádost podána před účinností zákona č. 61/2006 Sb.4) 1

·          vyřízeno v autoremeduře: 5

 

KrÚ JMK jako nadřízený orgán: 29

- stížnosti oprávněné:1) 16

- stížnosti neoprávněné:2) 9

- stížnosti v části oprávněné:3) 2

- stížnosti podány opožděně: 1

- nevyřizováno z důvodu funkční nepříslušnosti

  (nebylo podáno k orgánu 1. stupně): 1

 

 
Žádosti o poskytnutí informace se v roce 2006 v největším počtu týkaly informací ohledně pořizování a schválení Územního plánu velkého územního celku Břeclavska, komunikace     R 43 a komunikace R 52. Dále byly v roce 2006 v hojném počtu požadovány informace týkající se činnosti Rady Jihomoravského kraje a Zastupitelstva Jihomoravského kraje (byly požadovány zejména materiály určené pro rozhodování těchto orgánů Jihomoravského kraje).

Ocenění v oblasti cestovního ruchu

Jihomoravský kraj obdržel významné ocenění v oblasti cestovního ruchu. V soutěži pro nejlepší subjekty v cestovním ruchu, vyhlašované časopisem Travel Trade Gazette CZ, se umístil na prvním místě v kategorii Turistický region či oblast, které za posledních 5 let nejvíce rozšířily svou nabídku. Na druhém místě skončila Praha a na třetím Český ráj. Ocenění je o to cennější, že se jednalo pouze o jedinou kategorii z patnácti věnovanou turistickým regionům, a to za delší období než jeden rok. Další kategorie byla určena pro národní centrály (Agentura CzechTourism skončila na druhém místě za Österreich Werbung Praha) a v ostatních kategoriích byly oceněny podnikatelské subjekty za uplynulý rok (touroperátoři, autodopravci, letecké společnosti…).  Letošní ročník TTG Travel Awards proběhl pod záštitou Ministerstva pro místní rozvoj ČR, hl. města Prahy a agentury CzechTourism. Slavnostní vyhlášení vítězů se konalo v pátek 16. února 2007 v Planetáriu Praha, opět u příležitosti veletrhu Holiday World. Slavnostního ceremoniálu se zúčastnili nejen zástupci státních orgánů, ale i zahraniční hosté, zástupci národních turistických centrál, leteckých společností, hotelů a cestovních kanceláří. 


     Tisková zpráva ke studii Zdravotního ústavu se sídlem v Brně („Životní podmínky a jejich vliv na zdraví obyvatel Jihomoravského kraje“)

Zdravotní ústav spolu s řadou dalších odborníků pracujících v oblasti ochrany životního a pracovního prostředí zpracoval v roce 2006 komplexní analytickou studii zabývající se vlivem hlavních složek životního a pracovního prostředí, životního stylu a dalších socioekonomických vlivů na zdraví a zdravotní stav obyvatel Jihomoravského kraje.

Jedním ze základních nástrojů, s nimiž pracuje obor  nazývaný podpora a ochrana zdraví, je popis a analýza hodnotící stav a vliv významných determinant na zdraví zájmové populace. Uvádí se, že zdraví člověka je výsledkem celé řady faktorů (determinant), jejichž vzájemné působení vytváří onu hodnotu, kterou lze nazvat zdravotním stavem jednotlivce v populaci nebo populace celé.  Odhad poměrného zastoupení hlavních skupin těchto determinant názorně uvádí následující obrázek. 

Předkládaná studie je výsledkem práce odborníků Zdravotního ústavu se sídlem v Brně a Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje s aktivním přispěním celé řady kolegů pracujících v různých ústavech a pracovištích, zabývajících se popisem složek životního a pracovního prostředí. Celá řada výsledků této spolupráce je do této studie promítnuta. Věříme, že poznatky, popis situace a závěry, přinášené v této studii, budou platným zobecněním postojů, problémů a nástinů řešení jak pro obyvatele Jihomoravského kraje, tak i významným impulsem pro řešení alespoň některých naléhavých problémů spojených se zdravím jeho obyvatel.

Kraj sám a jeho volené orgány stojí před požadavkem jak správně „investovat do zdraví“, přičemž investice pouze do následné zdravotní péče, byť neobyčejně nákladná, je jen  řešením (jistě nezbytným) napravujícím působení vždy některého/některých z determinant zdraví negativně se podepisujících na zdraví jednotlivce. Tato studie si však činí ambice být jedním z podkladových analytických materiálů komplexně popisujících příčiny současného zdravotního stavu jihomoravské populace z co nejširších souvislostí. Jejich důslednou identifikací, popisem, či zjištěním příčin vedoucích k následné nemoci, se musí zabývat strategický materiál, jímž je budoucí koncepce zdravotní politiky v kraji.

Vzhledem k tomu, že v Jihomoravském kraji je soustředěna významná část průmyslového, obchodního a odborného potenciálu ČR, který realizuje více než 1 milion obyvatel v něm žijících,  jsou autoři této studie přesvědčeni, že analytické poznání rozhodujících zdravotních determinant, ovlivňujících jejich zdraví, je důležitým počinem umožňujícím definovat tyto vztahy pro identifikace zdravotního rizika současné populace.

 

Vliv zátěže složek životního prostředí

Ve studii je diskutován vliv zátěže venkovního a vnitřního ovzduší, kvalita vody používané k pití a rekreaci, zemědělské půdy, dopravy s jejími emisemi a hlukem.  

Kvalita ovzduší JmK je výrazně narušována zejména lidskými aktivitami. Prostředí kraje je již nyní zatěžováno vysokou prašností, kterou lze charakterizovat významným naplňováním zdravotních limitů pro koncentraci prachu, karcinogenního benzo-a-pyrenu, ale také oxidu dusičitého. Vinu na tomto stavu nese jak průmysl, tak zejména obyvatelé svými aktivitami (doprava, topení aj). Pro JmK je rovněž významná plošná depozice toxicky významných prvků, jež je zapřičiněna sekundárním uvolňováním jemných prachových částic půd do ovzduší v jižních okresech kraje větrnou erozí zemědělské půdy.

Zatímco kvalitu ovzduší, včetně ovzduší vnitřního nelze hodnotit příznivě, je kvalita pitných vod, jimiž jsou zásobováni obyvatelé kraje, vesměs na vysoké úrovni. O tom svědčí údaje všech kontrolních orgánů, které se kvalitou a zdravotní nezávadností vody zabývají.  Problémy však přetrvávají s kvalitou některých podzemích a zejména povrchových vod. Známé jsou potíže s většinou povrchových toků a zejména nádrží ve vztahu k možnostem jejich rekreačního využití (Brněnská přehrada, rybníky).

Na psychickou pohodu i zdraví lidí má významný vliv rovněž hluk a vibrace.  Hlavními zdroji hluku je doprava, průmysl a zábava. V současnosti nabývá na významu až možné poškozování sluchu individuálními zdroji hudby a hudebními produkcemi. Studie uvádí cenné poznatky k problematice hlukové zátěže obyvatel menších měst kraje, zejména těch, kterými vede páteřová komunikace (např. Bučovice, Kuřim ale i další).  

 

Vliv výživy na zdraví

Vliv výživy na zdraví je všeobecně znám, avšak ne vždy doceněn a pozitivně uplatňován. Hlavními problémy v této oblasti je energetická hodnota potravy a její složení. Pozornost ve studii byla věnována také rizikům z potravin pro zdraví a identifikaci a kontrole kritických bodů v potravinářských procesech. Zdraví mladé populace potom výrazně ovlivňuje školní stravování. Studie uvádí výsledky našich zdravotnických šetření zaměřených na skladbu dětského jídelníčku a hodnotí  soubor negativních stravovacích návyků mladé generace. Řešení nedostatků spočívá v pozitivním ovlivňování stravování dětí a mládeže a v neposlední řadě ve zdravotnické osvětě a podporování správných návyků ve výživě.

 

Pracovní prostředí

Většinu dne působí na člověka faktory domácího a komunálního prostředí, avšak přibližně třetinu dne tráví člověk v prostředí pracovním. Práce jsou řazeny z hlediska  možného zdravotního poškození do čtyř kategorií. Není dobrým stavem, se kterým bychom se měli spokojit, že v posledních letech zaměstnanců v riziku stále mírně přibývá. Řešení je ve změnách výrobní technologie, důsledném užívání osobních ochranných pomůcek a ve zdokonalení preventivní lékařské péče o pracující.

 

Zdraví a zdravotní stav obyvatel JmK

Jihomoravský kraj se zdravotním stavem obyvatel ve srovnání s ostatními kraji ČR řadí mezi kraje průměrné. Dostupné údaje také na první pohled nenaznačují statisticky významný rozdíl mezi zdravotním stavem obyvatel jednotlivých okresů či správních územních celků kraje. Z celorepublikového pohledu je však i v Jihomoravském kraji  třeba realizovat opatření ke stabilnímu zlepšování situace.

Vzhledem k nejčastěji multifaktoriálním příčinám vzniku nemoci je nutné zohledňovat všechny determinanty zdraví – životní styl, socioekonomické podmínky, životní prostředí, genetické faktory  a úroveň zdravotní péče. Tato analytická studie je pokusem o hodnocení jednotlivých významných vlivů z hlediska více kritérií.

Ve studii byl vyhodnocen zdravotní stav obyvatel jak podle časové, tak prostorové distribuce. Jedná se o zhoubné novotvary, srdečně-cévní choroby, diabetes aj.  Samostatná kapitola je věnována vybraným chorobám infekčním. U infekčních onemocnění vystupují do popředí ty nákazy, které se dají ovlivnit buď chováním nebo očkováním. Zdravotním i ekonomickým problémem jsou v našem kraji například salmonelózy a kampylobakteriózy, které řadí kraj mezi nejvíce postižené lokality. Přitom správná příprava stravy by dokázala většině těchto onemocnění zabránit, stejně jako masovější očkování by zastavilo neustále se zvyšující počet onemocnění klíšťovou meningoencefalitidou, v níž je kraj také na jednom z čelných míst.

 Výskyt salmonelóz a kampylobakteriózy v Jihomoravském kraji a ČR v letech 1993 – 2005

 

Zdravotní výchovou lze nejvíce ovlivnit zdravotní rizika vyplývající ze životního stylu. Vzhledem k tomu, že podíl na celkovém zdravotním stavu jedince je formován touto skupinou determinantů až ze 40 %  a v součinnosti s vlivy socioekonomickými tvoří určující vliv v celkovém obrazu zdraví jednotlivce, jsou tyto determinanty tak významné.

V oblasti  životního stylu to jsou zejména návyky :

·         Stravovací

·         Kouření

·         Alkohol

·         Drogy

·         Nadváha (pohybová aktivita)

·         Úrazy

Neuspokojivá situace v kraji je v užívání návykových látek. Výrazné rezervy jsou v oblasti stravování a pohybové aktivitě. Zdravotní ústav vypracoval několik projektů podpory zdraví a provozuje také specializované poradny podpory zdraví s cílem působit na rozvoj pozitivních návyků vedoucích ke zdravému životnímu stylu.

Cílem studie tedy bylo identifikovat stav hlavních faktorů životního a pracovního prostředí ovlivňujících zdraví jihomoravské populace a vytvořit tak základní popisný analytický materiál, ze kterého by mohla vycházet další podrobnější vztahová analýza vlivu působení jednotlivých faktorů/zdravotních determinantů s cílem zjistit pevnost a důležitost vazeb mezi těmito faktory a zdravím obyvatel Jihomoravského kraje. Konečným výsledkem by mělo být vypracování strategie kraje vedoucí k jejich omezení (v případě negativních faktorů), případně posílení (v případě faktorů pozitivních).

 

RNDr. Bohumil Pokorný, CSc.

RNDr. Milan Pejčoch

Zdravotní ústav se sídlem v Brně

Vyhodnocení stavu životního prostředí v JMK
 
Odbor životního prostředí Krajského úřadu JMK má zpracováno několik koncepčních materiálů, ve kterých se zabývá vyhodnocením stavu životního prostředí v Jihomoravském kraji a stanovuje si strategické cíle k postupnému zlepšování kvality životního prostředí v Jihomoravském kraji. Jsou to např.  Koncepce ochrany přírody a krajiny, Plán rozvoje vodovodů a kanalizací, Energetická koncepce a patří sem i Program zlepšování kvality ovzduší Jihomoravského kraje. Tento program byl aktualizován v loňském roce. Z výsledků sledování kvality ovzduší není Jihomoravský kraj zařazen mezi silně postižené, ale bylo zjištěno, že se významně potýká s problémem PM1O, tedy s problémem prachových částic. Vzhledem k tomu, že se na prachové částice „nabalují“ těžké kovy nebo toxické látky, zadal Jihomoravský kraj studii, jejímž cílem bylo zjistit koncentraci polutantů v ovzduší se zaměřením na PM10 a provedení analýz prachových částic především na obsah těžkých kovů, polycyklických aromatických uhlovodíků, polychlorovaných bifenylů (PCB) apod. Vzhledem ke schopnosti jemných prachových částic vniknout hluboko do respiračního traktu lidí, byla pozornost věnována i jejich účinkům na zdraví. Výsledky této studie bude odbor životního prostředí představovat starostům, zástupcům samospráv a stavebním úřadům na semináři ve dnech 12. a 13. dubna ve Bzenci. Tento seminář chceme opakovat na podzim a výsledky studie budou zpřístupněny veřejnosti na webu Jihomoravského kraje. Na této studii jsme velmi úzce spolupracovali s odborníky z Masarykovy univerzity Brno, Zdravotním ústavem Brno, ČHMÚ Brno a Centrem dopravního výzkumu Brno. V této spolupráci chceme pokračovat i nadále.

Ing. Václav Horák
náměstek hejtmana Jihomoravského kraje