Informace č.j.: JMK 23469/2007

Krajský úřad Jihomoravského kraje
Odbor právní a organizační
Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno
 
 
 
 
                Čj.:                                     SpZn.:                                     Vyřizuje/linka                                          Brno
JMK 11174/2007                    S-JMK 11174/2007 OPO       Mgr. Doleželová/541651213                        19. 2. 2007                                            
 
 
Žádost ze dne 24. 1. 2007 - poskytnutí informace
 
 
Vážení,
 
            dne 24. 1. 2007 obdržel Jihomoravský kraj Vaši žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“) s názvem „Žádost o informace dle zákona 106/99 – Pokuta pro JMK (ing. Crha) - dále jen „Žádost“.
 
 
Dle Žádosti požadujete  
1)      předat veškerou korespondenci KrÚ JMK a Úřadu pro ochranu osobních údajů od 20.10.2006
2)      předat veškerou korespondenci KrÚ JMK se všemi dalšími subjekty (kromě ÚOOU – viz bod 1) ve věci předmětného protizákonného jednání ing. Crhy, a to od 20.10.2006.
3)      sdělení, jak kdy a kým a s jakým výsledkem bylo udělení pokuty JMK (a tedy vzniklé škody) v rámci JMK projednáno a jaké sankce byly uloženy a toto doložit existujícími dokumenty
4)      předat kopii dokladu o zaplacení a dokladu dokumentujícího kdy a z jakého rozpočtové položky JMK byla tato pokuta uhrazena.
5)      sdělení na kterém zasedání Rady a na kterém zasedání Zastupitelstva bude tato pokuta projednána a předat dokumenty pro tato zasedání
s tím, že „Korespondencí se rozumí korespondence přijatá i odeslaná, písemná, faxová i emailová, zápisy/záznamy z jednání a dokumenty předané osobně.“.
V souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. Vám poskytujeme Vámi požadované informace, resp. sdělujeme následující:
 
 
bodu 1) Žádosti:
 
Převážná část korespondence byla v dané věci vedena mezi Jihomoravským krajem a Úřadem pro ochranu osobních údajů (nikoliv mezi Krajským úřadem Jihomoravského kraje a Úřadem pro ochranu osobních údajů jak je uvedeno v bodě 1) Žádosti). V příloze Vám předáváme:
a)      sdělení Úřadu pro ochranu osobních údajů ze dne 30. 10. 2006 CJ13379/05UOOU s názvem „Oznámení o zahájení správního řízení“,
b)      záznam Úřadu pro ochranu osobních údajů ze dne 3. 11. 2006 CJ13605/0UOOU s názvem „Záznam o nahlédnutí do spisu správního řízení“ včetně přílohy („pověření ze dne 2. listopadu 2006“); v daném případě byly anonymizovány osobní údaje - viz samostatné rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje,
c)      záznam Úřadu pro ochranu osobních údajů CJ13358/06UOOU - „Záznam o oprávněných úředních osobách ve smyslu § 15 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád“,
d)      Oznámení na podezřelé pro podezření ze spáchání přestupku dle § 44 zákona o ochraně osobních údajů, resp. spáchání jiného správního deliktu dle § 45 zákona o ochranně osobních údajů“, „Žádost o vyrozumění o provedených opatřeních“ ze dne 20. 10. 2006 včetně zde uvedených příloh,
e)      dopis Úřadu pro ochranu osobních údajů ze dne 7. 11. 2006 CJ13745/06UOOU nazvaný „Vyrozumění o odložení věci“,
f)        dopis Jihomoravského kraje č.j.: JMK 138691/2006 ze dne 13. 11. 2006 - „Žádost o prodloužení lhůty“,
g)      dopis Jihomoravského kraje ze dne 15. 11. 2006 č.j.: JMK 145019/2006 – „Vyjádření účastníka správního řízení“ včetně zde uvedených příloh v počtu 42,
h)      dopis Úřadu pro ochranu osobních údajů ze dne 28. 11. 2006 CJ14668/06UOOU s názvem „Jihomoravský kraj – seznámení s podklady rozhodnutí“,
i)        záznam Úřadu pro ochranu osobních údajů ze dne 11. 12. 2006 CJ15404/06UOOU nazvaný „Záznam o nahlédnutí do spisu správního řízení“ včetně přílohy („pověření ze dne 7. prosince 2006“); v daném případě byly anonymizovány osobní údaje - viz samostatné rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje,
j)        rozhodnutí Úřadu pro ochranu osobních údajů ze dne 22. 12. 2006 CJ15748/06UOOU.
 
 
bodu 2) Žádosti:
 
Vámi požadovanými informacemi nedisponujeme.
 
 
bodu 3) Žádosti:
 
S celým případem a s informací o uložení pokuty byli ústně seznámeni všichni vedoucí odborů Krajského úřadu Jihomoravského kraje na poradě ředitele Krajského úřadu Jihomoravského kraje konané dne 8. 1. 2007; písemnými dokumenty v dané věci nedisponujeme. Rada Jihomoravského kraje bude v dané věci informována v návaznosti na projednání ve Škodní komisi Krajského úřadu Jihomoravského kraje.
 
bodu 4) Žádosti:
 
V příloze Vám postupujeme doklad o zaplacení částky 8 000 Kč, ze kterého vyplývá, že tato částka byla uhrazena dne 22. 1. 2007, a to z rozpočtové položky 5363 (úhrady sankcí jiným rozpočtům – pokuta ve výši 7 000 Kč) a z rozpočtové položky 5192 (poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady – náklady řízení ve výši 1 000 Kč).
 
 
bodu 5) Žádosti:
 
Rada Jihomoravského kraje bude v dané věci informována v návaznosti na projednání ve Škodní komisi Krajského úřadu Jihomoravského kraje. Zastupitelstvo Jihomoravského kraje v dané věci informováno nebylo; informace v dané věci není na program zasedání Zastupitelstva Jihomoravského kraje zařazena. Písemnými dokumenty v dané věci nedisponujeme.
 
 
 
 
            S pozdravem
 
 
 
 
                                                                                      JUDr. Lenka Cundová, v.r.
                                                                      vedoucí odboru právního a organizačního
                                                                                  
 
 
 
 
 
 
 
Přílohy: dle textu