Informace č.j.: JMK 23465/2007

Krajský úřad Jihomoravského kraje
Odbor právní a organizační
Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno
 
 
 
 
                Čj.:                                         SpZn.:                                   Vyřizuje/linka                                          Brno
JMK 23465/2007                    S-JMK 11185/2007 OPO       Mgr. Doleželová/541651213                        19. 2. 2007                                            
 
 
 
Žádost ze dne 24. 1. 2007 - poskytnutí informace
 
 
Vážení,
 
 
            dne 24. 1. 2007 obdržel Jihomoravský kraj Vaši žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“) s názvem „Žádost o informace dle zákona 106/99 – Nelichotivá 1. cena – v kategorii ‘ZAVŘENO‘ (ing. CRHA) - dále jen „Žádost“.
 
 
Dle Žádosti požadujete  
1)      předat veškerou korespondenci KrÚ JMK a Otevřené společnosti (a pana ing. Kužílka) od 1.9.2006
2)      předat veškerou korespondenci KrÚ JMK se všemi dalšími subjekty (kromě Otevřené společnosti – viz bod 1) ve věci udělení 1. ceny ing. Crhovi, a to od 1.9.2006.
3)      sdělení jak, kdy a kým a s jakým výsledkem bylo udělení této nelichotivé 1. ceny v rámci JMK projednáno, jaká opatření k nápravě byla přijata a jaké sankce byly uloženy a toto doložit existujícími dokumenty
4)      předat kopii dokladu o převzetí této 1. ceny a předat její xeroxovou kopii
5)      sdělení na kterém zasedání Rady a na kterém zasedání Zastupitelstva byla tato 1. cena projednána a předat dokumenty pro tato zasedání
s tím, že „Korespondencí se rozumí korespondence přijatá i odeslaná, písemná, faxová i emailová, zápisy/záznamy z jednání a dokumenty předané osobně.“.
 
 
V souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. Vám poskytujeme Vámi požadované informace, resp. sdělujeme následující:
 
 
bodu 1) Žádosti:
 
V příloze Vám předáváme:
a)      sdělení Otevřené společnosti, o.p.s. ze dne 2. 10. 2006 ve věci „Soutěž OTEVŘENO x ZAVŘENO 2006“,
b)      sdělení Otevřené společnosti, o.p.s. ze dne 1. 11. 2006 ve věci „Soutěž OTEVŘENO x ZAVŘENO 2006“,
c)      dopis ředitele Krajského úřadu Jihomoravského kraje ze dne 11. 10. 2006 č.j.: JMK 128 246/2006,
d)      dopis pana Oldřicha Kužílka (poradce pro otevřenost veřejné správy) ze dne 9. 1. 2007 adresovaný řediteli Krajského úřadu Jihomoravského kraje.
 
 
bodu 2) Žádosti:
 
Vámi požadovanými informacemi nedisponujeme. Povinný subjekt v dané věci disponuje pouze korespondencí s Otevřenou společností a panem Oldřichem Kužílkem [viz sdělení k bodu 1) Žádosti].
 
 
bodu 3) Žádosti:
 
S ohledem na skutečnost, že předmětnou cenu obdržel Krajský úřad Jihomoravského kraje, Zastupitelstvo Jihomoravského kraje ani Rada Jihomoravského kraje není povinna se uvedenou otázkou zabývat, či ji projednávat. O udělení ceny byl dopisem Otevřené společnosti, o.p.s. informován hejtman Jihomoravského kraje. O předmětné skutečnosti byl hejtman Jihomoravského kraje informován osobně ředitelem Krajského úřadu Jihomoravského kraje, o této skutečnosti nebyl pořízen písemný záznam či jiný dokument.
 
 
bodu 4) Žádosti:
 
Předmětná cena byla osobně převzata pověřenou zaměstnankyní Jihomoravského kraje (v příloze zasíláme Pověření ředitele Krajského úřadu Jihomoravského kraje ze dne 20. 11. 2006 - v tomto případě byly anonymizovány osobní údaje - viz samostatné rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje). Povinný subjekt nemá k dispozici Vámi požadovanou (samostatnou) „xeroxovou kopii“ předmětné ceny (v případě ceny jde o „smaltovanou ceduli“ a tato cena je vyobrazena ve sdělení Otevřené společnosti, o.p.s. ze dne 1. 11. 2006 ve věci „Soutěž OTEVŘENO x ZAVŘENO 2006“ [viz sdělení k bodu 1) Žádosti].
 
 
bodu 5) Žádosti:
 
           Radou Jihomoravského kraje ani Zastupitelstvem Jihomoravského kraje nebyla uvedená problematika projednávána. V dalším odkazujeme na uvedené k bodu 3) Žádosti. Písemnými dokumenty nedisponujeme.
 
 
 
            S pozdravem
 
 
 
 
                                                                                      JUDr. Lenka Cundová, v.r.
                                                                      vedoucí odboru právního a organizačního
                                                                                   
 
 
 
 
 
 
 
Přílohy: dle textu (1 A4 oboustranná, 3 A4 jednostranné)