Informace č.j. JMK 15614/2007

 

Krajský úřad Jihomoravského kraje

Odbor kontroly

Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Č.j.                                          SpZn..                                                   Vyřizuje/linka                                V Brně

JMK 15614 /2007               S-JMK  15614 /2007 OKO             Dzúrová/1243                                 13.2.2007

 

 

Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - petice ODS Brno-Bystrc

 

Vážení,

 

            dne 2.2.2007 byla na Krajský úřad Jihomoravského kraje (dále jen KrÚ JMK) doručena Vaše žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“) s názvem „žádost o informace podle zákona 106/99 – petice ODS Brno- Bystrc“ (dále jen „Žádost“). V příloze Žádosti zasíláte článek z Bystrckých novin ohledně „petice organizované ODS v Brně – Bystrci, která byla údajně předána na JMK a nebyla tam vyřízena.“

V Žádosti požadujete předat: 

a) kopii veškeré korespondence ve věci této petice s podateli této petice a s MČ Brno-Bystrc

b) kopii veškeré korespondence ve věci této petice s městem Brnem

c) kopii veškeré korespondence ve věci této petice s ŘSD

d) kopii veškeré korespondence ve věci této petice se všemi ostatními subjekty mimo subjektu jmenovaných v bodech a - c

e) sdělení, kdo na JMK rozhodl petici nepředat Radě/zastupitelstvu JMK k vyřízeni v zákonném termínu a toto doložit kopiemi dokumentu

f) sdělení, kdy bude tato petice projednána v Radě a Zastupitelstvu JMK

 

            V souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., Vám poskytujeme Vámi požadované informace, resp. sdělujeme následující:

 

K písm. a)

            V příloze Vám poskytujeme sdělení odboru kontroly KrÚ JMK č.j.: JMK 155329/2006 ze dne 13.12.2006, o postoupení petice na Ředitelství silnic a dálnic ČR adresované podateli petice. V daném případě byly anonymizovány osobní údaje fyzické osoby – viz samostatné rozhodnutí KrÚ JMK.

 

 

            Kopie písemností týkajících se petice Zastupitelstva městské části Brno-Bystrc proti trasování, výstavbě a provozu plánované rychlostní komunikace R43 a jejího předání na KrÚ JMK, které má KrÚ JMK k dispozici, Vám již byly zaslány dopisem KrÚ JMK č.j.: JMK 10502/2007 ze dne 5.2.2007.

 

  K písm. b)

            KrÚ JMK nevede žádnou korespondenci s městem Brnem v této věci.

 

K písm. c)

            Tyto informace Vám byly již předány dopisem KrÚ JMK č.j.: JMK 10502/2007
ze dne 5.2.2007.

 

K písm. d)

            KrÚ JMK nevede žádnou korespondenci s jinými subjekty v této věci.

 

K písm. e)

            O tom, že petice nebude předána Radě ani Zastupitelstvu JMK k vyřízení rozhodl vedoucí odboru kontroly KrÚ JMK se souhlasem ředitele KrÚ JMK, což vyplývá z dopisů, č.j.: JMK 157894/2006 ze dne 13.12.2006 a č.j.: JMK 2373/2007 ze dne 10.1.2007, kterými byla petice postoupena k vyřízení Ředitelství silnic a dálnic ČR, jako orgánu kompetentnímu k jejímu řešení. Kopie těchto písemností Vám již byly poskytnuty dopisem KrÚ JMK č.j.: JMK 10502/2007 ze dne 5.2.2007.

 

K písm. f)

            Z důvodu nepříslušnosti Jihomoravského kraje a jeho orgánů v dané věci, nebude petice projednávána v Radě ani Zastupitelstvu JMK.

 

 

 

            S pozdravem

 

Mgr. Martin Mikš

vedoucí odboru kontroly

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha: dle textu