Informace č.j.: JMK 21535/2007

Krajský úřad Jihomoravského kraje
Odbor právní a organizační
Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno
 
 
 
                Čj.:                                         SpZn.:                                 Vyřizuje/linka                                   Brno
JMK 21535/2007                    S-JMK 16118/2007 OPO       Mgr. Doleželová/541651213                      14. 2. 2007                                              
 
 
Hejtman Juránek – trasa přes Mikulov je výhodnější - poskytnutí informace
 
 
Vážení,
 
           
dne 2. 2. 2007 obdržel Jihomoravský kraj Vaši žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“) s názvem „Žádost o informace dle zákona  106/99 – hejtman Juránek – trasa přes Mikulov je výhodnější“ (dále jen „Žádost“).
 
Dle Žádosti - s odkazem na článek ČTK (v Žádosti citováno „’Trvám na tom, že vedení silnice přes Mikulov je výhodnější. Není důvod záměr měnit,řekl ČTK k problému Juránek.”) - požadujete (citace) „předat
 
a)      kopii dokumentů, které vlastní JMK a které dokládají, že vedení předmětné silnice přes Mikulov je výhodnější.
 
b)      vzhledem k tomu, že JMK sám neprovedl toto porovnání v průběhu pořizování ÚP VÚC Břeclavsko požadujeme předat veškerou korespondenci, která dokládá jak se předmětná informace ‘že vedení silnice přes Mikulov je výhodnější‘ dostala na JMK.“ (konec citace).
 
 
V souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. Vám poskytujeme Vámi požadované informace, resp. sdělujeme následující:
 
 
Podle názoru Krajského úřadu Jihomoravského kraje (odboru dopravy) není vedení trasy Brno – Wien přes Břeclav variantou R52. Vyjmutí R52 v úseku Pohořelice – Mikulov ze sítě dálnic a rychlostních dálnic a převedení relace Brno – Wien na D2 je variantou v rámci celostátní sítě dálnic a rychlostních silnic. Stanovení variant koncepce dálnic a rychlostních silnic je v pravomoci státu nikoliv kraje.
 
Usnesení vlády ČR č. 741/1999 (viz příloha a viz též www.vlada.cz) schvaluje Návrh rozvoje dopravních sítí v ČR do roku 2010, kde se pro R52 uvádí: „úsek Pohořelice –st.hr. Rakouska řešit v závislosti na výsledku jednání expertní komise ČR – Rakousko ve smyslu jednání s rakouskou stranou ve Valticích;“. V příloze Vám dále postupujeme „Záznam z jednání expertní skupiny ve Valticích dne 7.5.1999“ a „A 5 Nord Autobahn (Dálnice A 5 Sever), Zdůvodnění Varianty Hraniční přechody“ ze dne 31. 1. 2005.
 
V dokumentech projednaných vládou v roce 2006 (viz příloha) se jednoznačně objevuje trasa R52 Pohořelice-Mikulov. Konkrétně jde o usnesení vlády ČR č. 561/2006, jímž se schvaluje Politika územního rozvoje (viz též www.mmcr.cz a www.vlada.cz) a usnesení vlády ČR č. 381/2006, jímž se bere na vědomí Generální plán rozvoje dopravní infrastruktury (viz též www.mdcr.cz a www.vlada.cz). Tímto usnesením bylo ministru dopravy uloženo předložit po posuzování vlivů na životní prostředí do 31. 12. 2006 návrh Generálního plánu vládě ČR. Krajskému úřadu Jihomoravského kraje (odboru dopravy) není známo, že by Generální plán byl předložen před dopracováním ÚPN VÚC BV, ani známo, zda byl v uloženém termínu vládě ČR vůbec předložen.
 
 
 
            S pozdravem
 
 
 
 
                                                                                      JUDr. Lenka Cundová, v.r.
                                                                      vedoucí odboru právního a organizačního
                                                                                   
 
 
Přílohy: dle textu (33 A4 jednostranných)
 
-         Záznam z jednání expertní skupiny ve Valticích dne 7.5.1999“,
-         A 5 Nord Autobahn (Dálnice A 5 Sever), Zdůvodnění Varianty Hraniční přechody“ ze dne 31. 1. 2005,
-         usnesení vlády České republiky ze dne 21. 7. 1999 č. 741 včetně přílohy,
-         usnesení vlády ČR ze dne 17. 5. 2006 č. 561 včetně Politiky územního rozvoje České republiky, návrhu Ministerstva pro místní rozvoj z dubna 2006,
-         usnesení vlády ČR ze dne 12. 4. 2006 č. 381 včetně „Generálního plánu rozvoje dopravní infrastruktury, Přílohy č. 1, Potřeby rozvoje dopravní infrastruktury“.