Informace č.j.: JMK 20876/2007

Krajský úřad Jihomoravského kraje
Odbor právní a organizační
Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno
 
 
 
 
                Čj.:                                     SpZn.:                                       Vyřizuje/linka                                 Brno
JMK 20876/2007                    S-JMK 157605/2006 OPO       Mgr. Doleželová/541651213              12. 2. 2007                                              
 
 
Články o R52 v Rakousku - poskytnutí informace
 
 
Vážení,
 
           
dne 11. 12. 2006 obdržel Jihomoravský kraj Vaši žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“) s názvem „žádost o informace podle zákona 106/99 – články o R52 v Rakousku“ (dále jen „Žádost“).
 
Dle Žádosti - s odkazem na vyjádření náměstka hejtmana Jihomoravského kraje Ing. Venclíka na 14. zasedání Zastupitelstva Jihomoravského kraje ve věci schválení Územního plánu vyššího územního celku Břeclavsko“ – požadujete (citace)
1)      předat ty články a dokumenty, na které pan náměstek odkazuje
2)      explicitně uvést, v kterém konkrétním odstavci kterého konkrétního dokumentu či slánku je uvedena citovaná „strašlivá nepravda“
3)      předat kopii dokumentu, který dokládá, že kdy před schválením zadání ÚP VÚC Břeclavsko byla trasa R52 právoplatně stanovena mimo procesy územního plánování probíhající podle stavebního zákona“ (konec citace).
 
 
V souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. a v návaznosti na rozhodnutí Ministerstva pro místní rozvoj ze dne 24. 1. 2007 Č.j. 860/2007-91, které Krajský úřad Jihomoravského kraje obdržel dne 30. 1. 2007, Vám poskytujeme Vámi požadované informace, resp. sdělujeme následující:
 
K  bodům 1) a 2) Žádosti Vám zasíláme kopii e-mailu ze dne 10. 10. 2006 s názvem „Nesouhlasné stanovisko MMR – Skandál s územním plánováním v JMK pokračuje“ včetně příloh („Nesouhlasné stanovisko MMr k ÚP VÚC Břeclavsko – výtah“ a „R52 varianty Břeclav oficiální materiál ASPINAG“). V daném případě jde o informace, které byly (mj.) náměstku hejtmana Jihomoravského kraje Ing. Venclíkovi zaslány Vaším občanským sdružením. Ačkoliv máte tyto informace prokazatelně k dispozici, postupujeme Vám na základě Žádosti výše uvedené informace v podobě, v jaké byly námětku hejtmana Jihomoravského kraje Ing. Venclíkovi zaslány přímo Vaším občanským sdružením pro úplnost je třeba uvést, že v daném případě se neuplatní ustanovení § 11 odst. 2 písm. a) zákona č. 106/1999 Sb.).
 
 
K bodu 3) Žádosti:
 
Vámi požadovaným dokumentem nedisponujeme. Pro úplnost je třeba uvést, že náměstek hejtmana Jihomoravského kraje Ing. Venclík v dané věci (viz citace „tvrzení náměstka JMK“ dle Žádosti) poukazoval na usnesení Vlády ČR z roku 2000.
 
 
 
 
            S pozdravem
 
 
 
 
                                                                                      JUDr. Lenka Cundová, v.r.
                                                                      vedoucí odboru právního a organizačního
                                                                                  
 
 
 
 
 
Příloha: dle textu