Informace č.j.: JMK 10079/2007

Krajský úřad Jihomoravského kraje
Odbor právní a organizační
Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno
 
 
 
Vaše č.j.                             Naše č.j.                     Naše SpZn.                            Vyřizuje/linka                   Brno
                                            JMK10079 /2007    S-JMK 10079/ 2007/OPO JUDr. Sychrová/2216     5.2.2007                                              
 
Odpověď na žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 106/1999 Sb.“)
 
na základě Vaší žádosti ze dne 23.1.2007 vedené pod SpZn S-JMK 10079/2007/ OPO, ve které požadujete informace: kdy a kdo se zúčastnil školení jako předseda okrskové volební komise okrsek č. 82 v Brně –Žabovřeskách, Vám v souladu s ust. § 14 odst. 5 písm. d) zákona 106/1999 Sb. sdělujeme, tak, jak Vám již bylo sděleno naším dopisem pod SpZn: S-JMK 156964/2006/OPO ze dne 14.12.2006, že školení zástupců okrskových volebních komisí (okrsky městské části Brno-Žabovřesky č. 71-95) proběhlo dne 5.10.2006 v budově Krajského úřadu Jihomoravského kraje (dále jen „krajský úřad“). O tom, kteří konkrétní členové okrskových volebních komisí byli proškoleni nevede krajský úřad evidenci. Školení se většinou zúčastňuje zapisovatel a předseda komise, není však vyloučena ani přítomnost dalších členů komise.
 
            S pozdravem
 
 
 
        JUDr. Lenka Cundová v.r
vedoucí odboru právního a organizačního
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IČ                    DIČ                      Telefon             Fax                  E-mail                                                 Internet
70888337        CZ70888337        541652216      54161239        sychrova.eva@kr-jihomoravsky.cz        www.kr-jihomoravsky.cz