Informace č.j.: JMK 12584/2007

Jihomoravský kraj
Odbor právní a organizační Krajského úřadu Jihomoravského kraje
Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno
 
 
 
 
 
 
 
Č.j.                                  SpZn.                                                  Vyřizuje/linka                                          Brno
JMK 9157/2007          S-JMK 9157/2007/ OPO                Mgr. Koníček/541658854                     31. 1. 2007
 
Kopie usnesení a jeho příloh – poskytnutí informace
 
 
            dne 19. 1. 2007 obdržel Krajský úřad Jihomoravského kraje (dále jen „Krajský úřad“) Vaši žádost dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“), o zaslání kopie usnesení Zastupitelstva Jihomoravského kraje, kterým byl schválen územní plán velkého územního celku Břeclavska, včetně všech jeho příloh.
 
V příloze Vám, v souladu v souladu s § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., zasíláme požadovanou kopii usnesení Zastupitelstva Jihomoravského kraje, kterým byl schválen územní plán velkého územního celku Břeclavska, včetně jeho příloh. Přílohy tohoto usnesení jsou poskytnuty na nosiči dat – CD-ROMu.
 
S pozdravem   
 
 
JUDr. Lenka Cundová, v. r.
vedoucí odboru právního a organizačního
 
 
Přílohy: dle textu
 
 
 
 
 
IČ                    DIČ                      Telefon            Fax                  E-mail                                                  Internet
70888337        CZ70888337        541658854                              konicek.martin@kr-jihomoravsky.cz     www.kr-jihomoravsky.cz