Informace č.j.: JMK 18498/2007

Krajský úřad Jihomoravského kraje
Odbor právní a organizační
Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno
 
 
 
 
 
                Čj.:                                        SpZn.:                                      Vyřizuje/linka                               Brno
JMK 18498/2007                    S-JMK 157602/2006 OPO       Mgr. Doleželová/541651213                    7. 2. 2007                               
 
 
Jednání s MŽP, MD a velvyslancem - poskytnutí informace
 
 
Vážení,
 
           
dne 11. 12. 2006 obdržel Jihomoravský kraj Vaši žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“) s názvem „žádost o informace podle zákona 106/99 – jednání s MŽP, MD a velvyslancem“ (dále jen „Žádost“).
 
Dle Žádosti - s odkazem na vyjádření náměstka hejtmana Jihomoravského kraje Ing. Venclíka „… Dámy a pánové, já děkuji paní radní Procházkové a musím říct, že já jsem se touto problematikou v poslední době velmi zabýval, prošel jsem všechny dokumenty, jednal jsem o tom na MŽP a na MD… Vzhledem k tomu, že jsem se o tomto bavil s panem velvyslancem a ten to potvrdil, tak zřejmě padají veškeré argumenty, že by politická reprezentace, a to jak v Sankt Poeltenu nebo ve Vídni s touto trasou měla problémy. ..“ na 14. zasedání Zastupitelstva Jihomoravského kraje ve věci schválení Územního plánu vyššího územního celku Břeclavsko“ – požadujete (citace) „předat dokumenty,
z kterých náměstek JMK vycházel a které dokládají
  1. kdy a kým jednal v dané věci na MŽP a jaké byly závěry z těchto jednání
  2. kdy a kým jednal v dané věci na MD a jaké byly závěry z těchto jednání
  3. kdy a kterým vyslancem jednal v dané věci a jaké byly závěry z těchto jednání
  4. kopii veškeré korespondence náměstka Venclíka s MD v předmětné věci, a to za období od 1.1.2005
  5. kopii veškeré korespondence náměstka Venclíka s MŽP v předmětné věci, a to za období od 1.1.2005
  6. kopii veškeré korespondence náměstka Venclíka s velvyslancem, na kterého odkazuje, v předmětné věci, a to za období od 1.1.2005“ (konec citace).
 
V návaznosti na rozhodnutí Ministerstva pro místní rozvoj ze dne 23. 1. 2007 Č.j. 867/2007-91, které Krajský úřad Jihomoravského kraje jako orgán příslušný k vyřízení Žádosti obdržel dne 30. 1. 2007, a v souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. Vám k bodu 1. – 6. Žádosti sdělujeme, že nemáme k dispozici žádnou korespondenci náměstka hejtmana Jihomoravského kraje Ing. Venclíka s Vámi uváděnými subjekty; v daném případě se jednalo o osobní konzultace náměstka hejtmana Jihomoravského kraje Ing. Venclíka s Vámi uváděnými subjekty, ze kterých nebyly učiněny žádné písemné závěry.
 
 
 
            S pozdravem
 
 
 
 
                                                                                      JUDr. Lenka Cundová, v.r.
                                                                      vedoucí odboru právního a organizačního