Informace č.j.: JMK 18503/2007

Krajský úřad Jihomoravského kraje
Odbor právní a organizační
Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno
 
 
 
 
 
                Čj.:                                          SpZn.:                                    Vyřizuje/linka                             Brno
JMK 18503/2007                    S-JMK 157593/2006 OPO       Mgr. Doleželová/541651213           7. 2. 2007                               
 
 
Neexistence varianty přes Břeclav - poskytnutí informace
 
 
Vážení,
 
           
dne 11. 12. 2006 obdržel Jihomoravský kraj Vaši žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“) s názvem „žádost o informace podle zákona 106/99 – neexistence varianty přes Břeclav“ (dále jen „Žádost“).
 
Dle Žádosti - s odkazem na vyjádření 1. náměstka hejtmana Jihomoravského kraje Ing. Venclíka na 14. zasedání Zastupitelstva Jihomoravského kraje ve věci schválení Územního plánu vyššího územního celku Břeclavsko“ – požadujete „předat dokumenty, z kterých náměstek JMK vycházel a které dokládají
  1. jednoznačné stanovisko MŽP, že ‚ … nás nepustí z Břeclavi na Vídeň‘ nebo uvedlo jiné stejné jednoznačné záporné stanovisko
  2. kdo a kdy konkrétně lhal, že trasa přes Břeclav je variantou
  3. předat kopii těch stránek Argumentaria A5 z ledna 2005, kde je varianta přes Břeclav studovaná jako možná a kde je údajně na straně 10 například uvedeno ‚Mit einen Grenzübergang A 5 über Reintal verringert sich der Umweg um knapp 10 Strasenkilometer und könnte doher eher als Alternative zum Brünner-Korridor angesehenwerden.“.
 
 
  V návaznosti na rozhodnutí Ministerstva pro místní rozvoj ze dne 23. 1. 2007 Č.j. 870/2007-91, které Krajský úřad Jihomoravského kraje (dále jen „Krajský úřad“) jako orgán příslušný k vyřízení Žádosti obdržel dne 30. 1. 2007, a v souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. Vám poskytujeme Vámi požadované informace, resp. sdělujeme následující:
 
 
ad  bod 1 Žádosti:
 
Krajský úřad nemá k dispozici žádný dokument. V daném případě se jednalo o osobní konzultace 1. náměstka hejtmana Jihomoravského kraje Ing. Venclíka s Vámi uváděnými subjekty, ze kterých nebyly učiněny žádné písemné zápisy ani záznamy.
ad  bod 2. Žádosti:
 
Požadovanými informacemi nedisponujeme.
 
ad  bod 3. Žádosti:
 
            Dle sdělení odboru územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu máte uvedenou informaci, resp. dokument k dispozici.
 
 
 
 
            S pozdravem
 
 
 
 
                                                                                      JUDr. Lenka Cundová, v.r.
                                                                             vedoucí odboru právního a organizačního