Úhrada nákladů za poskytnutí informací dle § 12 odst. 3 zákona č. 101/2000 Sb.

Dle § 12 odst. 1 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, požádá-li subjekt údajů o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu správce povinen tuto informaci bez zbytečného odkladu předat.

Dle ust. § 12 odst. 3 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, má správce právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

Pro případy uplatnění práva správce, kterým je Jihomoravský kraj, na přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace se pro účely § 12 odst. 3 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, použije přiměřeně Sazebník úhrad a licenčních odměn za poskytování informací Jihomoravským krajem a jeho orgány podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.