Informace č.j.: JMK 10499/2007

Krajský úřad Jihomoravského kraje
Odbor právní a organizační
Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno
 
 
 
 
                Čj.                                      SpZn.                                  Vyřizuje/linka                                          Brno
JMK 10499/2007                    S-JMK 10499/2007 OPO       Mgr. Doleželová/541651213                         1. 2. 2007              
 
 
Výklad z ministerstva - poskytnutí informace
 
 
Vážení,
 
 
dne 23. 1. 2007 jsem obdrželi Vaši žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“) s názvem „žádost o informace podle zákona
106/99 – výklad z ministerstva
“ (dále jen „Žádost“).
 
Dle Žádosti požadujete s odkazem na novinový článek předat
a)      veškerou korespondenci KrÚ JMK a MMR ve věci stavebních uzávěr za období od 1.9.2006,
b)      veškerou korespondenci KrÚ JMK a ŘSD ve věci stavebních uzávěr za období od 1.9.2006
c)      veškerou korespondenci KrÚ JMK a Ministerstva dopravy ve věci stavebních uzávěr za období od 1.9.2006“.
 
V souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. Vám sdělujeme, že Krajský úřad Jihomoravského kraje Vámi požadovanými informacemi nedisponuje. Pro úplnost je třeba uvést, že Krajský úřad Jihomoravského kraje má v dané věci k dispozici stanovisko odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra č. 5/2006 s názvem „Důsledky zrušení zákonného zmocnění nebo změny zákonného zmocnění jeho převedením ze samostatné do přenesené působnosti (nebo naopak) na platnost, aplikovatelnost a zákonnost právního předpisu obce.“, tedy informaci spadající do působnosti Ministerstva vnitra. Uvedené stanovisko je k dnešnímu dni volně přístupné na webových stránkách Ministerstva vnitra.
 
 
           
            S pozdravem
 
 
 
                                                                                      Mgr. Libuše Podolová, v.r.
                                                                                         zástupkyně vedoucí
                                                                                odboru právního a organizačního