Informace č.j.: JMK 10493/2007

Krajský úřad Jihomoravského kraje
Odbor právní a organizační
Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno
 
 
 
 
                Čj.:                                     SpZn.:                                 Vyřizuje/linka                                          Brno
JMK 10493/2007                    S-JMK 10493/2007 OPO       Mgr. Doleželová/541651213                         1. 2. 2007                    
 
 
Pro Brno by to bylo katastrofické - poskytnutí informace
 
 
Vážení,
 
 
dne 23. 1. 2007 jsem obdrželi Vaši žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“) s názvem „Žádost o informace podle zákona
106/99 – pro Brno by to bylo katastrofické
“ (dále jen „Žádost“).
 
 
Dle Žádosti s odkazem na novinový článek požadujete:
a)      doložit kopiemi dokumentů, které JMK vlastní, a kde je jasně prokázáno, že vedení R43 přes Brno je vhodné řešení
b)      doložit kopiemi dokumentů, které JMK vlastní, a kde je jasně prokázáno, že vedení R43 přes Brno je vhodnější řešení než vedení R43 jako obchvat Brna tzv. Boskovickou brázdou
c)      doložit kopiemi dokumentů, které JMK vlastní, že pokud by R43 nevedla přes Brno, bylo by to pro Brno katastrofické
d)      doložit kopiemi dokumentů, které JMK vlastní, že kraj trvá na bystrcké variantě
e)      doložit kopiemi dokumentů, které JMK vlastní, že bystrcká varianta je ve shodě se závaznou legislativou EU, specificky korigendem českého překladu Rozhodnutí Evropského parlamentu a rady č. 1692/96/EC uveřejněném ‘ve‘ Oficiálním věstníku EU v srpnu 2006“.
 
V souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. Vám poskytujeme Vámi požadované informace, a to:
 
Ke všem písmenům Žádosti uvádíme, že vedení rychlostní dálnice R43 v trase tzv. Boskovickou brázdou bylo prověřeno „Vyhledávací studií trasy silnice R43 Boskovickou brázdou v úseku mezi Troubskem a Kuřimí“ z května 2005. Pořizovatele této studie byl Krajský úřad Jihomoravského kraje (odbor územního plánování a stavebního řádu) a zpracovatelem HBH Projekt spol. s r. o., Kabátníkova 216/5 602 00 Brno. Závěry z výše uvedené studie dokládají tvrzení ing. arch. Procházkové. Předmětnou studii jste si osobně převzali na Krajském úřadě Jihomoravského kraje dne 27. 6. 2005.
 
V dané věci dále podrobněji uvádíme:
 
k písm. a) Žádosti:
 
Ve Vámi přiloženém novinovém článku není uvedena věta „je jasně prokázáno, že vedení R43 přes Brno je vhodné řešení“, kterou požadujete doložit. Slova ing. arch. Procházkové uvedená v přiloženém novinovém článku se jasně vztahují pouze k bystrcké variantě, nikoli jakékoliv jiné trase přes Brno.
 
k písm. c) Žádosti:
 
            Ve Vámi přiloženém novinovém článku není věta „pokud by R43 nevedla přes Brno, bylo by to pro Brno katastrofické“, kterou požadujete doložit, uvedena.
 
 
 
           
            S pozdravem
 
 
 
 
                                                                                      Mgr. Libuše Podolová, v.r.
                                                                                        zástupkyně vedoucí
                                                                             odboru právního a organizačního