Informace č.j.: JMK 10508/2007

Krajský úřad Jihomoravského kraje
Odbor právní a organizační
Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno
 
 
 
 
                Čj.                                      SpZn.                                  Vyřizuje/linka                                          Brno
JMK 10508/2007                    S-JMK 10508/2007 OPO       Mgr. Doleželová/541651213                         5. 2. 2007              
 
 
Sdělení k R43 - obce - poskytnutí informace
 
 
Vážení,
 
 
dne 23. 1. 2007 obdržel Jihomoravský kraj Vaši žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“) s názvem „žádost o informace podle zákona 106/99 – sdělení k R43 - obce“ (dále jen „Žádost“).
 
Dle Žádosti „město Brno oslovilo Krajský úřad ve věci R43 a ÚP VÚC BSRA“ s tím, že požadujete předat
1)      veškerou korespondenci JMK (a všech jeho orgánů) a obcí v JMK ve věci R43 za období od 1.9.2006
2)      veškerou korespondenci JMK (a všech jeho orgánů) a projektantů ve věci R43 za období od 1.9.2006
3)      veškerou korespondenci JMK (a všech jeho orgánů) a posuzovatelů SEA a EIA ve věci R43 za období od 1.9.2006“.
 
V souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. Vám poskytujeme Vámi požadované informace, resp. sdělujeme následující:
 
Informace požadované pod bodem 1) Žádosti Vám již byly předány dopisem Krajského úřadu Jihomoravského kraje č.j.: JMK 4360/2007 ze dne 24. 1. 2007. K  bodům 1) a 2) Žádosti Vám dále předáváme:
-         dopis primátora statutárního města Brna ze dne 15. 1. 2007 č. j.: KP/66/O včetně přílohy (dopis Krajského úřadu Jihomoravského kraje č.j.: JMK 144424/2006 ze dne 18. 12. 2006 včetně přílohy, kterou je dopis Ministerstva pro místní rozvoj ze dne 30. 11. 2006 č.j. 31360/2006 – 84/543 spolu s přílohou – záznam z jednání),
-         e-mail ze dne 16. 10. 2006 ve věci „přeložky silnice II/385 Čebín“,
-         e-mail ze dne 20. 9. 2006 ve věci „změny ÚPO Čebín“,
-         dopis Jihomoravského kraje č.j.: JMK 161398/2006 ze dne 21. 12. 2006 s názvem „Silnice I/43 Česká – Kuřim, aktualizace studie“,
-         dopis Dopravoprojektu Brno, a.s. zn. Pos/2237 ze dne 24. 10. 2006 ve věci „Studie přeložky sil. II/385 Čebín – Hradčany“ včetně přílohy (záznam z jednání ze dne 20. 10. 2006 včetně přílohy – prezenční listiny).
 
Informacemi požadovanými pod bodem 3) Žádosti nedisponujeme.
 
 
           
 
            S pozdravem
 
 
 
                                                                                      JUDr. Lenka Cundová, v.r.
                                                                         vedoucí odboru právního a organizačního
 
                                                              
 
 
 
 
 
 
Přílohy: dle textu