Informace č.j.: JMK 10502/2007

Krajský úřad Jihomoravského kraje
Odbor právní a organizační
Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno
 
 
 
 
                Čj.:                                     SpZn.:                                 Vyřizuje/linka                                          Brno
JMK 10502/2007                    S-JMK 10502/2007 OPO       Mgr. Doleželová/541651213                         5. 2. 2007              
 
 
Sdělení k R43 - poskytnutí informace
 
 
Vážení,
 
 
dne 23. 1. 2007 obdržel Jihomoravský kraj Vaši žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“) s názvem „žádost o informace podle zákona 106/99 – sdělení k R43“ (dále jen „Žádost“).
 
Dle Žádosti „město Brno oslovilo Krajský úřad ve věci R43 a ÚP VÚC BSRA“ s tím, že požadujete předat
1)      veškerou korespondenci JMK (a všech jeho orgánů) a města Brna (primátor, odbor 0UPR a další ve věci R43za období od 1.9.2006
2)      veškerou korespondenci JMK (a všech jeho orgánů) a MMR ve věci R43 za období od 1.9.2006
3)      veškerou korespondenci JMK (a všech jeho orgánů) a ŘSD ve věci R43 za období od 1.9.2006
4)      veškerou korespondenci JMK (a všech jeho orgánů) a MD ve věci R43 za období od 1.9.2006“.
 
V souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. Vám poskytujeme Vámi požadované informace, resp. sdělujeme následující:
 
Informace požadované pod bodem 1) a bodem 2) Žádosti Vám již byly předány dopisem Krajského úřadu Jihomoravského kraje č.j.: JMK 4360/2007 ze dne 24. 1. 2007. K jednotlivým bodům Žádosti Vám dále předáváme informace, kterými disponujeme, a to:
  1. dopis primátora statutárního města Brna ze dne 15. 1. 2007 č. j.: KP/66/O včetně přílohy (dopis Krajského úřadu Jihomoravského kraje č.j.: JMK 144424/2006 ze dne 18. 12. 2006 včetně přílohy, kterou je dopis Ministerstva pro místní rozvoj ze dne 30. 11. 2006 č.j. 31360/2006 – 84/543 spolu s přílohou – záznam z jednání),
  2. dopis Krajského úřadu Jihomoravského kraje č.j 144424/2006 ze dne 18. 12. 2006 včetně přílohy (dopis Ministerstva pro místní rozvoj ze dne 30. 11. 2006 č.j. 31360/2006 – 84/543 spolu s přílohou – záznam z jednání),
  3. dopis Ministerstva pro místní rozvoj ze dne 30. 11. 2006 č.j. 31360/2006 – 84/543 včetně přílohy (záznam z jednání),
  4. dopis Krajského úřadu Jihomoravského kraje ze dne 22. 1. 2007 č.j.: JMK 8940/2007 („Stanovisko orgánu ochrany přírody k možnosti existence významného vlivu záměru ‚Rychlostní komunikace R 43 v úseku dálnice D1 – Kuřim‘, okres Brno-město a Brno-venkov na lokality soustavy Natura 2000“)
  5. e-mail ze dne 17. 10. 2006 ve věci „Přeložky silnice II/385 Čebín“,
  6. e-mail ze dne 20. 9. 2006 ve věci „Změny ÚPO Čebín“,
  7. dopis Jihomoravského kraje č.j.: JMK 161398/2006 ze dne 21. 12. 2006 s názvem „Silnice I/43 Česká – Kuřim, aktualizace studie“,
  8. dopis Jihomoravského kraje ze dne 13. 12. 2006 č.j.: 157894/2006 s názvem „Postoupení petice“ včetně příloh („Předání petice Zastupitelstva městské části Brno-Bystrc“, „Petice Zastupitelstva městské části Brno-Bystrc Proti trasování, výstavbě a provozu plánované rychlostní komunikace R 43“ a „Petice Zastupitelstva městské části Brno-Bystrc Proti trasování, výstavbě a provozu plánované rychlostní komunikace R 43“ – v daném případě byly anonymizovány osobní údaje fyzických osob – viz samostatné rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje),
  9. dopis Ředitelství silnic a dálnic ČR ze dne 4. 1. 2007 zn. ŘSD ČR-SB / 61 /07-51 s názvem „Vrácení petice“ (příloha – viz bod 8 tohoto sdělení),
  10. dopis ředitele Krajského úřadu Jihomoravského kraje ze dne 10. 1. 2007 č.j.: JMK 2373/2007 (příloha – viz bod 8 tohoto sdělení).
 
 
 
           
 
            S pozdravem
 
 
 
                                                                                      JUDr. Lenka Cundová, v.r.
                                                                        vedoucí odboru právního a organizačního
 
                                                              
 
 
 
 
 
 
Přílohy: dle textu