Informace č.j. JMK 14214/2007

Jihomoravský kraj

Odbor vnějších vztahů

Krajského úřadu Jihomoravského kraje

Žerotínovo nám. 3/5, 60182 Brno

 


                                                                                             

          

 

 

Vaše č.j.                                 Naše č.j.                                 Vyřizuje/linka                                              Brno

                                                JMK14214/2007                 Suchá/1522                                                  1.2.2007

 

Poskytnutí informací dle zákona 106/1999 Sb.

 

 

Vážený pane docente,

 

na základě Vaší žádosti ze dne 27. 1. 2007, která je na KrÚ JMK evidována pod č.j.: JMK 12552/2007, Vám v souladu s ustanovením § 14 odst. 3 písm. c) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, předkládáme v příloze č. 4 kopii kompletního materiálu schváleného v bodě 21 na 104. zasedání Rady Jihomoravského kraje týkající se zahraničních pracovních cest představitelů Jihomoravského kraje.

 

Dále si Vám dovoluji sdělit k Vaší žádosti ze dne 27. 1. 2007, která je na KrÚ JMK evidována pod č.j.: JMK 12519/2007, že se hejtman Jihomoravského kraje Ing. Stanislav Juránek zahraniční pracovní cesty do Rakouské republiky (Vídně) ve dnech 14. – 16. 1. nezúčastnil. Zahraniční cesty se zúčastnil pouze člen rady Jihomoravského kraje RNDr. Miloš Šifalda. K Vaší žádosti Vám poskytujeme následující informace:

 

 

a)                            korespondence týkající se této cesty obsahovala pouze pozvánku Českého volejbalového svazu (zaslána elektronicky); tato pozvánka byla již součástí materiálu do RJMK, který Vám byl elektronickou poštou zaslán dne 12.1.2007 pod č.j.: JMK 2246/2007,

b)                           sdělení, co bylo náplní cesty, je součástí důvodové zprávy materiálu do RJMK, který Vám byl elektronickou poštou zaslán dne 12.1.2007 pod č.j.: JMK 2246/2007,

         c)                             materiál týkající se zahraniční cesty, který byl projednán na 101. RJMK pod bodem 6, Vám byl 
                            elektronickou poštou zaslán dne 12.1.2007 pod č.j.: JMK 2246/2007,

d)                           pan radní Šifalda na zahraniční cestě nepředložil žádné materiály,

e)                            pan radní Šifalda na zahraniční cestě neobdržel žádné materiály,

f)                             záznamy z jednání nebyly pořizovány – žádná oficiální jednání neproběhla, jednalo se společenskou událost,

g)                            zprávu z této pracovní cesty Vám zasíláme v příloze č. 1,

h)                            v návaznosti na tuto zahraniční cestu nenásledovala žádná korespondence,

i)                              kopie vyúčtování zahraniční cesty pana radního Šifaldy Vám zasíláme v příloze č. 2;  kopie vyúčtování zahraniční cesty pana Baráka (řidiče) Vám zasíláme v příloze č. 3.

 

 

S pozdravem

 

 

 

Mgr. Čeněk Absolon, Ph.D., v.r.

vedoucí odboru vnějších vztahů 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    

Přílohy:

Příloha č. 1:          Zpráva z pracovní cesty

Příloha č. 2:          Vyúčtování zahraniční pracovní cesty do Rakouska – RNDr. Šifalda

Příloha č. 3:          Vyúčtování zahraniční pracovní cesty do Rakouska – pan Barák

Příloha č. 4:          Kopie materiálu Schválení zahraničních pracovních cest představitelů

                            Jihomoravského kraje 

 

 

 
                    DIČ                      Telefon             Fax                  E-mail                                                 Internet

70888337        CZ70888337        541651522      541651529      sucha.marcela@kr-jihomoravsky.cz     www.kr-jihomoravsky.cz