foto 1 foto 2

Výpis usnesení 1. zasedání 16. 12. 2004

VÝPIS
USNESENÍ
přijatých na ustavujícím zasedání Zastupitelstva Jihomoravského kraje,
konaném dne 16. 12. 2004 ve velké zasedací síni sídla Jihomoravského kraje, 
Žerotínovo nám. 3/5, Brno
 
Bod č. 1
Technický bod
 
Usnesení č. 1/04/Z 1:
Zastupitelstvo Jihomoravského kraje
schvaluje za ověřovatele zápisu o průběhu ustavujícího zasedání ZJMK Ing. Jaroslava Pospíšila, Mgr. Václava Božka, Mgr. Jaroslavu Baštařovou a MUDr. Františka Adamce.
Hlasování č. 1:                 63 – 0 – 0
 
Usnesení č. 2/04/Z 1:
Zastupitelstvo Jihomoravského kraje
schvaluje následující program ustavujícího zasedání Zastupitelstva Jihomoravského kraje:
1.            Technický bod (přivítání, představení ředitele Krajského úřadu, zapisovatelka, právní asistence, složení slibu, skrutátoři, volba ověřovatelů zápisu, schválení programu ustavujícího zasedání Zastupitelstva Jihomoravského kraje)
2.            Jednací a volební řád Zastupitelstva Jihomoravského kraje
3.            Volba hejtmana
5.            Volba náměstků hejtmana
6.            Určení náměstka hejtmana, který zastupuje hejtmana v době jeho nepřítomnosti
7.            Volba dalších členů rady
8.            Volba členů Regionální rady Regionu soudržnosti NUTS II – Jihovýchod
9.            Obnovení činnosti výborů ZJMK ve volebním období 2004-2008, určení počtu jejich členů a volba jejich předsedů, místopředsedů a členů
4.      Stanovení počtu uvolněných členů zastupitelstva a funkcí, pro které budou uvolněni
10.        Informace o Krajském úřadu a představení vedoucích odborů Krajského úřadu Jihomoravského kraje
11.        Stanovení výše paušální částky náhrady výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce neuvolněným členům ZJMK, kteří nejsou v pracovním nebo obdobném pracovním poměru na rok 2005
12.        Stanovení měsíční odměny a další odměny neuvolněným členům Zastupitelstva Jihomoravského kraje
13.        Zásady pro poskytování cestovních náhrad a pro vysílání na vzdělávací akce členů Zastupitelstva Jihomoravského kraje
14.        Pravidla rozpočtového provizoria pro rozpočtové hospodaření Jihomoravského kraje od 1.1.2005 do doby schválení rozpočtu na rok 2005
15.        Harmonogram zasedání ZJMK na I. pololetí roku 2005
16.        Kontrola plnění úkolů z minulých zasedání Zastupitelstva Jihomoravského kraje
18.        Schválení smlouvy a dodatku ke smlouvám o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK
19.        Změna závazného ukazatele – příspěvku na provoz příspěvkové organizaci Územní středisko záchranné služby Brno
20.        Problematika lékařské služby první pomoci v roce 2005
21.        Dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace - obec Vojkovice
22.        Projednání dotace na zpracování projektové dokumentace projektu „Rozvoj informačních a komunikačních technologií“ pro Sdružení obcí Region LVA
23.        Dodatky zřizovacích listin školských příspěvkových organizací - změny majetku
24.        Schválení využití finančních prostředků z Fondu investiční činnosti školských příspěvkových organizací Jihomoravského kraje
29.        Poskytování finančních prostředků ze státního rozpočtu právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení v roce 2005
30.        Poskytnutí dotace obecně prospěšné společnosti Psychocentrum Domeček Hodonín
31.        Zrušení poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje; schválení základní přihlášky reprezentace Jihomoravského kraje na 2. Olympiádu s Orbitem pro děti České republiky
32.        Schválení změny závazného ukazatele příspěvkové organizace Masarykovo muzeum v Hodoníně
33.        Schválení daru Trnavskému samosprávnému kraji
25.        Schválení rozpočtových opatření
26.        Informativní zprávy
27.        Dotazy, podněty a připomínky
28.        Politická diskuse
Hlasování č. 2:          62 – 0 – 1
 
 
Bod č. 2
Jednací a volební řád Zastupitelstva Jihomoravského kraje
 
Usnesení č. 3/04/Z 1:
Zastupitelstvo Jihomoravského kraje
schvaluje změnu Jednacího řádu v čl. IV odst. 4 – se věta „K ustavení politického klubu je třeba nejméně pěti zastupitelů.“ nahrazuje větou „K ustavení politického klubu je třeba nejméně tří zastupitelů.“
Hlasování č. 3:          33 – 12 – 16
 
Usnesení č. 4/04/Z 1:
Zastupitelstvo Jihomoravského kraje
schvaluje změnu Jednacího řádu takto:
-         v čl. 11 bodu 7 se slovo „zástupci“ nahrazuje slovem „náměstkovi“ a v čl. 21 v bodě 6 slovo „zástupce“ slovem „náměstek“,
-         v čl. 5 odst.1 se ruší písmeno e),
 
schvaluje změnu Volebního řádu takto:
-         v čl. 1 bod 2 se na konec věty doplňují slova: “a zástupce kraje do regionální rady regionu soudržnosti.“
-         v čl. 3 bodu 2 a 3 se tvary slova „zástupce“ a v čl. 5 v nadpisu a bodu 1 a 2 nahrazují tvary slova „náměstek“,
-         v čl. 11 se doplňují v nadpisu a bodu 1 slova „regionu soudržnosti“
Hlasování č. 4:          57 – 0 – 2
 
Usnesení č. 5/04/Z 1:
Zastupitelstvo Jihomoravského kraje
schvaluje změnu Jednacího řádu takto:
- v čl. 10 odst. 3 písm. e) se doplňuje před slova „dva ověřovatelé zápisu“ slovo „nejméně“.
Hlasování č. 5:          60 – 0 – 0
 
Usnesení č. 6/04/Z 1:
Zastupitelstvo Jihomoravského kraje
schvaluje volební komisi pro volby prováděné na ustavujícím zasedání Zastupitelstva Jihomoravského kraje ve složení:
JUDr. Helena Sýkorová (KSČM)
Igor Fučík (ODS)
Michal Bortel (ČSSD)
Jiří Životský (KDU-ČSL)
Ing. Jana Drápalová (ZPM)
Hlasování č. 6:          59 – 0 – 1
 
Bod č. 5
Volba náměstků hejtmana
 
Usnesení č. 7/04/Z 1:
Zastupitelstvo Jihomoravského kraje
stanovuje počet náměstků hejtmana na tři.
Hlasování č. 7:          43 – 1 – 12
 
Bod č. 11
Stanovení výše paušální částky náhrady výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce neuvolněným členům ZJMK, kteří nejsou v pracovním nebo obdobném pracovním poměru na rok 2005
 
Usnesení č. 8/04/Z 1:
Zastupitelstvo Jihomoravského kraje
s c h v a l u j e    pro rok 2005 podle § 46 odst. 4 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění, neuvolněným členům Zastupitelstva JMK, kteří nejsou v pracovním nebo jiném obdobném poměru, náhradu výdělku ušlého v souvislosti s  výkonem jejich funkce paušální částkou ve výši 250,- Kč/hod s tím, že bude postupováno podle Zásad pro poskytování   náhrady mzdy a ušlého výdělku členům Zastupitelstva JMK, kteří nejsou pro výkon   své funkce dlouhodobě uvolněni, schválených usnesením č. 854/03/Z22 dne 18. 12. 2003.
                                                                                              T: od 1. 1. 2005 průběžně
Hlasování č. 8:          55 – 0 – 0
 
Bod č. 12
Stanovení měsíční odměny a další odměny neuvolněným členům Zastupitelstva Jihomoravského kraje
 
Usnesení č. 9/04/Z 1:
Zastupitelstvo Jihomoravského kraje
stanovuje podle § 35 odst. 2 písm. r) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění, měsíční odměnu neuvolněným členům zastupitelstva podle nejvyšší vykonávané funkce v orgánech Rady a Zastupitelstva Jihomoravského kraje zvýšenou o 35% souhrnu odměn za vykonávané funkce bez odměny za nejvyšší funkci.
Hlasování č. 9:          49 – 0 – 8
 
 
Usnesení č. 10/04/Z 1:
Zastupitelstvo Jihomoravského kraje
stanovuje podle § 35 odst. 2 písm. r) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění, měsíční odměnu neuvolněným členům zastupitelstva podle nejvyšší vykonávané funkce v orgánech Rady a Zastupitelstva Jihomoravského kraje zvýšenou o 35% souhrnu odměn za vykonávané funkce bez odměny za nejvyšší funkci. Odměna bude poskytována ode dne zvolení nebo jmenování do funkce vykonávané v orgánech rady a zastupitelstva, v částkách dle platné právní úpravy,
stanovujepodle § 35 odst. 2 písm. r) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění, měsíční odměnu neuvolněným členům zastupitelstva, kteří jsou pouze členy zastupitelstva a nevykonávají další souběžnou funkci, měsíční odměnu za výkon této funkce v plné výši. Odměna bude poskytována ode dne vzniku mandátu tj. od 6.11.2004, v částkách dle platné právní úpravy,
stanovuje podle § 35 odst. 2 písm. r) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění,  další odměnu opětovně zvoleným členům zastupitelstva, kteří budou funkci vykonávat jako neuvolnění, za druhé pololetí roku 2004 ve výši 25% částky poskytované měsíční odměny. Další odměna za druhé pololetí roku 2004 bude vyplacena ve výplatním termínu  měsíce prosince 2004, tj. 12. ledna 2005.
Hlasování č. 10:        57 – 0 – 0

 
Bod č. 13
Zásady pro poskytování cestovních náhrad a pro vysílání na vzdělávací akce členů Zastupitelstva Jihomoravského kraje
 
Usnesení č. 11/04/Z 1:
Zastupitelstvo Jihomoravského kraje
bere na vědomí, že cestovní náhradya vzdělávací akce členů zastupitelstva budou i nadále propláceny v souladu se „Zásadami pro poskytování cestovních náhrad a pro vysílání na vzdělávací akce členů Zastupitelstva Jihomoravského kraje“ schválenými usnesením č. 855 / 03 / Z 22 , ve znění „Dodatku č. 1“ schváleného usnesením č. 918 / 04 / Z 23, uvedenými v příloze č. 1 zápisu.
Hlasování č. 12:        51 – 0 – 4
 
 
Bod č. 24
Schválení využití finančních prostředků z Fondu investiční činnosti školských příspěvkových organizací Jihomoravského kraje
 
Usnesení č. 12/04/Z 1:
Zastupitelstvo Jihomoravského kraje
s c h v a l u j e   využití finančních prostředků z Fondu investiční činnosti školských příspěvkových organizací Jihomoravského kraje ve výši 9 520 000,- Kč na úhradu kupní ceny za nemovitosti dle uzavřené smlouvy č. OM 1 24 4 na výkup nemovitostí v k. ú. Bílovice nad Svitavou potřebných pro příspěvkovou organizaci Lipka – Dům ekologické výchovy, Brno, Lipová 20 za předpokladu realizace příjmu do Fondu investiční činnosti školských příspěvkových organizací z  kupní smlouvy č. OM 1 23 4.
Hlasování č. 14:        59 – 0 – 0
 
 
 
Bod č. 20
Problematika lékařské služby první pomoci v roce 2005
 
Usnesení č. 13/04/Z 1:
Zastupitelstvo Jihomoravského kraje v souladu s ustanovením § 35 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích ve znění pozdějších předpisů,
schvaluje  záměr zachovat všechna stávající stanoviště Lékařské služby první pomoci v Jihomoravském kraji (JMK) pro období leden – únor 2005 s dotací JMK příslušným obcím s rozšířenou působností ve výši 1/6 částky poskytnuté pro tyto účely v r. 2004,
s c h v a l u j e  rozšíření rozpočtového    provizoria     od    1.1.2005    o   tyto prostředky s tím, že způsob organizace a financování pro další období roku 2005 bude projednán na ZJMK 17.2.2005.
Hlasování č. 16:        59 – 0 – 0
 
 
Bod č. 14
Pravidla rozpočtového provizoria pro rozpočtové hospodaření Jihomoravského kraje od 1.1.2005 do doby schválení rozpočtu na rok 2005
 
Usnesení č. 14/04/Z 1:
Zastupitelstvo Jihomoravského kraje
 
s c h v a l u j e v souladu s ust. § 13 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, Pravidla rozpočtového provizoria pro rozpočtové hospodaření Jihomoravského kraje od 1.1.2005 do doby schválení rozpočtu na rok 2005 dle přílohy č. 2 zápisu,
 
s v ě ř u j e Radě Jihomoravského kraje zabezpečování hospodaření podle pravidel rozpočtového provizoria. Za tímto účelem může RJMK zmocnit hejtmana Jihomoravského kraje, ředitele Krajského úřadu Jihomoravského kraje a vedoucí odborů Krajského úřadu Jihomoravského kraje k provádění veškerých právních úkonů souvisejících s nákupem dodávek movitých věcí, nákupem majetkových práv a jiných majetkových hodnot, služeb a stavebních prací (s výjimkou provedení nové stavby) v rozsahu stanoveném usnesením RJMK č. 4997/04/R 143,
 
u k l á d á Radě Jihomoravského kraje v případě neschválení rozpočtu Jihomoravského kraje na rok 2005 před 31.3. 2005 předložit Zastupitelstvu Jihomoravského kraje ke schválení aktualizaci rozpočtového provizoria.
T: 31.3.2005
Hlasování č. 17:        59 – 0 – 0
 
 
Bod č. 15
Harmonogram zasedání ZJMK na I. pololetí roku 2005
 
Usnesení č. 15/04/Z 1:
Zastupitelstvo Jihomoravského kraje
schvaluje harmonogram zasedání Zastupitelstva Jihomoravského kraje na I. pololetí roku 2005, v těchto termínech: 17. 2., 14. 4. a 16. 6. 2005.
Hlasování č. 18:        58 – 0 – 0
 
Bod č. 16
Kontrola plnění úkolů z minulých zasedání Zastupitelstva Jihomoravského kraje
 
Usnesení č. 16/04/Z 1:
 Zastupitelstvo Jihomoravského kraje
bere na vědomí zprávu o kontrole plnění úkolů uložených na minulých zasedáních Zastupitelstva Jihomoravského kraje,
 
schvaluje změnu termínu u úkolu Z 27/122 z 31. 12. 2004 na 30. 6. 2005.
Hlasování č. 19:        46 – 0 – 10
 
 
Bod č. 6
Určení náměstka hejtmana, který zastupuje hejtmana v době jeho nepřítomnosti
 
Usnesení č. 17/04/Z 1:
Zastupitelstvo Jihomoravského kraje
u r č u j e v souladu s § 35 a § 64 z.č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění, 1. náměstka hejtmana Ing. Milana Venclíka zástupcem hejtmana, který zastupuje hejtmana v době jeho nepřítomnosti nebo v době, kdy hejtman nevykonává funkci.
Hlasování č. 20:        42 – 0 – 7
 
Bod č. 18
Schválení smlouvy a dodatku ke smlouvám o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK
 
Usnesení č. 18/04/Z 1:
 I. Zastupitelstvo Jihomoravského kraje v souladu s § 36 písm. c) a d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění,
 s c h v a l u j e  poskytnutí dotace obci Želetice ve výši 100.000,- Kč na účely a za podmínek uvedených ve smlouvě o poskytnutí dotace, která tvoří přílohu č. 3 zápisu.
                 
s c h v a l u j e  poskytnutí dotace manželům Růžičkovým ve výši 85.000,- Kč na účely a za podmínek uvedených ve smlouvě o poskytnutí dotace, která tvoří přílohu č. 4 zápisu.
                  
Zastupitelstvo Jihomoravského kraje v souladu s § 24 odst. 3 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění,
s c h v a l u j e   spolupráci s obcí Žďárec za účelem zateplení stropu budovy obecního úřadu za podmínek uvedených ve smlouvě o spolupráci, která tvoří přílohu č. 5 zápisu.
 
II. Zastupitelstvo Jihomoravského kraje v souladu s § 36 písm. c) a d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění,
s c h v a l u j e   dodatek č. 1 ke smlouvám o poskytnutí dotace uzavřeným mezi Jihomoravským krajem a subjekty uvedenými v příloze č. 6 zápisu, který tvoří přílohu č. 7 zápisu,
 
s c h v a l u j e   dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace (změnu termínu čerpání a termínu vyúčtování dotace) z rozpočtu JMK mezi Náboženskou obcí Církve československé husitské v Blansku a Jihomoravským krajem, uvedený v příloze č. 8 zápisu,
 
s c h v a l u j e   dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace (změnu termínu čerpání a termínu vyúčtování dotace) z rozpočtu JMK mezi Římskokatolickou farností Lipovec u Blanska a Jihomoravským krajem, uvedený v příloze č.9 zápisu.
 
III. Zastupitelstvo Jihomoravského kraje v souladu s ustanovením § 36 písm. d) zák. č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění,
s c h v a l u j e dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí finanční podpory uzavřené dne 24. 9. 2004 mezi Jihomoravským krajem a skupštinou opštiny Kragujevac, který tvoří přílohu č.10 zápisu.
 
IV. Zastupitelstvo Jihomoravského kraje v souladu s ustanovením § 36 písm. d) zák. č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění,
s c h v a l u j e dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí finanční podpory uzavřené dne 24. 10. 2003 mezi Jihomoravským krajem a skupštinou opštiny Lapovo, který tvoří přílohu č.11 zápisu.
Hlasování č. 21:        49 – 0 – 0
 
 
Bod č. 19
Změna závazného ukazatele – příspěvku na provoz příspěvkové organizaci Územní středisko záchranné služby Brno
 
Usnesení č. 19/04/Z 1:
Zastupitelstvo Jihomoravského kraje v souladu s § 35 odst. 2 písm. j) zákona č.129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 12 odst. 2 písm. b), § 28 odst. 2 a § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,
 
schvaluje změnu závazného ukazatele – příspěvku na provoz příspěvkové organizaci Územní středisko záchranné služby Brno, spočívající ve snížení příspěvku na provoz na rok 2004 o částku 2.000 tis. Kč
a
schvaluje převod uspořených prostředků z příspěvku na provoz určeného pro Územní středisko záchranné služby Brno, příspěvkovou organizaci, v celkové výši 2.000 tis. Kč do Fondu pro zdravotnictví a sociální věci Jihomoravského kraje.
Hlasování č. 22:        47 – 0 – 0
 
Bod č. 21
Dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace - obec Vojkovice
 
Usnesení č. 20/04/Z 1:
Zastupitelstvo Jihomoravského kraje    v souladu s ust. § 36 písm.d) z.č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění,
schvaluje dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje (ev.č. 165/2004/OŽPZ) uzavřené s obcí Vojkovice, který tvoří přílohu č.12 zápisu
Hlasování č. 23:        49 – 0 – 0
 
 
Bod č. 22
Projednání dotace na zpracování projektové dokumentace projektu „Rozvoj informačních a komunikačních technologií“ pro Sdružení obcí Region LVA
 
Usnesení č. 21/04/Z 1:
Zastupitelstvo Jihomoravského kraje v  souladu s ust. § 36 odst. 1 písm.d) zákona č. 129/2000 Sb. o krajích, v platném znění,
s c h v a l u j e poskytnutí dotace z  rozpočtu Jihomoravského kraje „Sdružení obcí Region LVA“ ve výši 100 tis. Kč na zpracování projektové dokumentace projektu „Rozvoj informačních a komunikačních technologií“ za podmínek uvedených ve smlouvě o poskytnutí dotace, která tvoří přílohu č. 13 zápisu.
Hlasování č. 24:        52 – 1 – 0
 
Bod č. 23
Dodatky zřizovacích listin školských příspěvkových organizací - změny majetku
 
Usnesení č. 22/04/Z 1:
Zastupitelstvo Jihomoravského kraje v souladu s ustanovením § 35 odst. 2 písm. k) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), v platném znění,
 
1.      s ch v a l u j e vynětí níže uvedeného nemovitého majetku ze správy příspěvkové organizace Střední odborná škola, Střední odborné učiliště a Učiliště, Brno, Jílová 36g:
 
-         budova č.p. 24, občanská vybavenost, na pozemku p.č. 1959
-         pozemek p. č. 1959, zastavěná plocha a nádvoří
vše v k. ú. Černovice, obci Brno, okrese Brno – město
 
s ch v a l u j e dodatek č. 5 ze zřizovací listině č. j. 16/25 ze dne 21. června 2001 příspěvkové organizace Jihomoravského kraje Střední odborná škola, Střední odborné učiliště a Učiliště, Brno, Jílová 36g ve smyslu výše uvedených změn, který tvoří přílohu č. 14 zápisu,
 
2.      s ch v a l u j e předání níže uvedeného nemovitého majetku ve vlastnictví Jihomoravského kraje do správy k vlastnímu hospodářskému využití příspěvkové organizaci Integrovaná střední škola, Brno, Purkyňova 97:
 
-         budova bez čp/če, jiná stavba, na pozemku p.č. 4708/32
-         budova bez čp/če, jiná stavba, na pozemku p.č. 4708/33
-         pozemek p. č. 4708/31, ostatní plocha
-         pozemek p. č. 4708/32, zastavěná plocha a nádvoří
-         pozemek p. č. 4708/33, zastavěná plocha a nádvoří
-         pozemek p. č. 4708/34, zastavěná plocha a nádvoří
vše v k. ú. Královo Pole, obci Brno, okrese Brno – město
 
s ch v a l u j e dodatek č. 5 ke zřizovací listině č. j. 16/55 ze dne 21. června 2001 příspěvkové organizace Jihomoravského kraje Integrovaná střední škola, Brno, Purkyňova 97 ve smyslu výše uvedených změn, který tvoří přílohu č.15 zápisu,
 
3.      s ch v a l u j e vynětí níže uvedeného nemovitého majetku ze správy příspěvkové organizace Střední odborná škola a Střední odborné učiliště informatiky a spojů, Brno, Čichnova 23:
 
-         budova č.p. 94, jiná stavba, na pozemku p.č.st. 106
-         pozemek p.č.st. 106, zastavěná plocha a nádvoří
-         pozemek p.č.st. 1274/1, lesní pozemek
vše v k. ú. Travná u Javorníka, obci Javorník, okrese Jeseník
 
s ch v a l u j e dodatek č. 6 ke Zřizovací listině č. j. 16/8 ze dne 21. června 2001 příspěvkové organizace Jihomoravského kraje Střední odborná škola a Střední odborné učiliště informatiky a spojů, Brno, Čichnova 23 ve smyslu výše uvedených změn, který tvoří přílohu č. 16 zápisu,
 
4.      s ch v a l u j e vynětí níže uvedeného nemovitého majetku ze správy příspěvkové organizace Domov mládeže Marie Steyskalové, Brno, Gorkého 33/35:
 
-         budova, Staré Brno, č.p. 652, jiná stavba, na parcele p.č. 1010
-         pozemek p.č. 1010, zastavěná plocha a nádvoří
vše v k. ú. Staré Brno, obci Brno, okrese Brno – město
 
s ch v a l u j e dodatek č. 5 ke zřizovací listině č. j. 16/14 ze dne 21. června 2001 příspěvkové organizace Jihomoravského kraje Domov mládeže Marie Steyskalové, Brno, Gorkého 33/35ve smyslu výše uvedených změn, který tvoří přílohu č.17 zápisu,
 
5.      s ch v a l u j e předání majetku ve vlastnictví Jihomoravského kraje uvedeného v příloze č. 18 zápisu do správy k vlastnímu hospodářskému využití příspěvkové organizaci Střední odborné učiliště strojírenské a elektrotechnické, Brno, Trnkova 113
 
s ch v a l u j e dodatek č. 5 ke zřizovací listině č. j. 16/67 ze dne 21. června 2001 příspěvkové organizace Jihomoravského kraje Střední odborné učiliště strojírenské a elektrotechnické, Brno, Trnkova 113 ve smyslu výše uvedených změn, který tvoří přílohu č. 19 zápisu
 
6.      b e r e  n a  v ě d o m í rozdělení pozemku p. č. 1218, zastavěná plocha, občanská vybavenost, o výměře 6133 m2 v k. ú. Hustopeče u Brna, obci Hustopeče, okrese Břeclav, předaného do správy příspěvkové organizace Jihomoravského kraje Střední odborné učiliště a Učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1, geometrickým plánem č. 2176-276/2003 ze dne 9.12.2004 vyhotoveným Ing. Vladimírem Svobodou na pozemek p.č. 1218/1, zastavěná plocha, občanská vybavenost, o výměře 5582 m2, a pozemek p.č. 1218/2, ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha, o výměře 552 m2
 
7.      s ch v a l u j e předání majetku ve vlastnictví Jihomoravského kraje uvedeného v příloze č. 20 zápisu do správy k vlastnímu hospodářskému využití příspěvkové organizaci Střední odborné učiliště a Učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1
 
8.      s ch v a l u j e dodatek č. 6 ke zřizovací listině č. j. 44/56 ze dne 15. listopadu 2001 příspěvkové organizace Jihomoravského kraje Střední odborné učiliště a Učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 ve smyslu výše uvedených změn, který tvoří přílohu č. 21 zápisu.
Hlasování č. 25:        53 – 0 – 0
 
 
Bod č. 29
Poskytování finančních prostředků ze státního rozpočtu právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení v roce 2005
 
Usnesení č. 23/04/Z 1:
Zastupitelstvo Jihomoravského kraje v souladu s § 161 odst. 6 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání,
 
bere na vědomí, že odbor školství v průběhu roku 2005 bude zasílat finanční prostředky ze státního rozpočtu podle § 160 odst. 1 písm. c) a d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizuje kraj, obec a svazky obcí,
 
schvaluje, že přehled výše zaslaných prostředků školám a školským zařízením bude zastupitelstvu JMK předkládán na vědomí souhrnně za předcházející čtvrtletí roku.
Hlasování č. 26:        55 – 0 – 2
 
 
Bod č. 30
Poskytnutí dotace obecně prospěšné společnosti Psychocentrum Domeček Hodonín
 
Usnesení č. 24/04/Z 1:
Zastupitelstvo Jihomoravského kraje  v souladu s ustanovením § 36 odst. 1 písm. c) zákona č. 129/2000 sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů,
 s c h v a l u j e poskytnutí dotace obecně prospěšné společnosti Psychocentrum Domeček Hodonín ve výši 860.000,- Kč z prostředků Fondu pro zdravotnictví a sociální věci za podmínek smlouvy uvedené v příloze č. 22 zápisu.
Hlasování č. 27:        57 – 0 – 0
 
Bod č. 31
Zrušení poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje; schválení základní přihlášky reprezentace Jihomoravského kraje na 2. Olympiádu s Orbitem pro děti České republiky
 
Usnesení č. 25/04/Z 1:
Zastupitelstvo Jihomoravského kraje v souladu s § 36 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), v platném znění,
 
r u š í poskytnutí dotace schválené usnesením č. 1279/04/Z 28 pro GALANT BRNO, s.r.o.ve výši 581 400,- Kč,
 
schvaluje  podání základní přihlášky pro výpravu Jihomoravského kraje na 2. Olympiádu s Orbitem pro děti České republiky v termínu 21. – 26. 6. 2005 v Brně, která tvoří přílohu č. 23 zápisu v souladu s propozicemi pořadatele společnosti GALANT BRNO, s.r.o. a úhradu zálohové faktury k zajištění ubytování a stravování výpravy Jihomoravského kraje ve výši 581 400,- Kč
 
a
 
u k l á d á odboru školství zajištění organizace olympijské výpravy Jihomoravského kraje na 2. Olympiádu s Orbitem pro děti České republiky v termínu 21. – 26. 6. 2005 v Brně.
Hlasování č. 28:        44 – 0 – 1
 
Bod č. 32
Schválení změny závazného ukazatele příspěvkové organizace Masarykovo muzeum v Hodoníně
 
Usnesení č. 26/04/Z 1:
Zastupitelstvo Jihomoravského kraje v souladu s ustanovením § 35 odst. 2 písm. j) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění a v souladu s ustanovením § 12 odst. 2 písm. b) a § 28 odst. 2 zákona č. 250/2000 sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění,
 
s c h v a l u j e   změnu závazného ukazatele příspěvkové organizaci Masarykovo muzeum v Hodoníně spočívající ve snížení závazného ukazatele – příspěvku na provoz o 2 mil. Kč a zvýšení závazného ukazatele – dotace na investice o 2 mil. Kč na vybavení multifunkčního sálu budovy na ulici Sadová 14 v Hodoníně z účelového příspěvku poskytnutého Městem Hodonínem.
Hlasování č. 29:        47 – 0 – 0
 
Bod č. 33
Schválení daru Trnavskému samosprávnému kraji
 
Usnesení č. 27/04/Z 1:
Zastupitelstvo Jihomoravského kraje v souladu s § 36 písm. b) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění,
schvaluje poskytnutí věcného daru – lanový systém k vyklizování dříví v nepřístupném terénu – v celkové ceně do 2 milionů Kč Trnavskému samosprávnému kraji za podmínek uvedených v darovací smlouvě, která je přílohou č. 24 zápisu; přesná hodnota daru bude stanovena na základě výběrového řízení.
Hlasování č. 30:        60 – 1 – 0
 
Bod č. 25
Schválení rozpočtových opatření
 
Usnesení č. 28/04/Z 1:
Zastupitelstvo Jihomoravského kraje
s c h v a l u j e v souladu s ust. § 16 z. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, a  ust. § 59 odst. 1 písm. a) z. č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění,
1)      rozpočtové opatření č. 293 následovně:
·        zvýšení rozpočtu příjmů v položce 4111 – Neinvestiční přijaté dotace z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu o částku                                            1 567 tis. Kč
·        zvýšení rozpočtu výdajů v § 3749 – Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny
      o částku                                                                                                   1 567 tis. Kč
z důvodu zapojení finančních prostředků z MF ČR poskytnutých jako náhrada škod způsobených zvláště chráněnými živočichy kormoránem velkým a bobrem evropským
 
2)      rozpočtové opatření č. 294 následovně:
·        zvýšení rozpočtu příjmů v položce 4216 – Ostatní investiční přijaté dotace ze státního rozpočtu o částku                                                                                                              25 000 tis. Kč
·        zvýšení rozpočtu výdajů v § 3522 – Ostatní nemocnice o částku              25 000 tis. Kč
z důvodu navýšení investiční dotace poskytnuté ze státního rozpočtu v rámci programového financování ISPROFIN pro příspěvkovou organizaci Nemocnice Ivančice
 
3)      rozpočtové opatření č. 295 následovně:
· zvýšení rozpočtu příjmů v položce 2342 – Platby za odebrané množství podzemní   vody o částku    18 300 tis. Kč
· zvýšení rozpočtu výdajů v § 2321 – Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly o částku                                                                                                                                                                                                     18 300 tis. Kč
z důvodu zapojení vybraných poplatků za odběr podzemní vody do rozpočtu Fondu životního prostředí Jihomoravského kraje roku 2004
 
4)      rozpočtové opatření č. 296 následovně:
·        zvýšení rozpočtu příjmů v položce 4160 – Neinvestiční přijaté dotace ze státních finančních aktiv o částku                                                                        1 560 tis. Kč
·        zvýšení rozpočtu výdajů v § 6172 – Činnost regionální správy
      o částku                                                                                                   1 560 tis. Kč
z důvodu přijetí účelové neinvestiční dotace na II. pololetí roku 2004 z MF ČR na úhradu nájemného (bez služeb) pro zabezpečení činnosti Krajského úřadu na rok 2004
 
5)      rozpočtové opatření č. 297 následovně:
·        zvýšení rozpočtu příjmů v položce 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze státního rozpočtu o částku                                                                                                                     50 tis. Kč
·        zvýšení rozpočtu výdajů v § 3315 – Činnosti muzeí a galerií o částku              50 tis. Kč
z důvodu poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na projekt „Technické vybavení regionálního pracoviště pro péči o tradiční lidovou kulturu“ pro příspěvkovou organizaci Masarykovo muzeum v Hodoníně
 
6)      rozpočtové opatření č. 298 následovně:
·        zvýšení rozpočtu příjmů v položce 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze státního rozpočtu o částku                                                                           46 tis. Kč
·        zvýšení rozpočtu výdajů v § 3123 – Střední odborná učiliště a učiliště
      o částku                                                                                                        46 tis. Kč
z důvodu přijetí účelové neinvestiční dotace z Úřadu práce v Hodoníně na zabezpečení mzdových nákladů odborné praxe absolventů pro příspěvkovou organizaci Integrovaná střední škola, Hodonín, Lipová alej 21
 
7)      rozpočtové opatření č. 299 následovně:
·   zvýšení rozpočtu příjmů v položce 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze státního rozpočtu o částku                                                                                                                     116 560 tis. Kč
·        zvýšení rozpočtu výdajů v § 3111 – Předškolní zařízení o částku             13 473 tis. Kč
·       zvýšení rozpočtu výdajů v § 3112 – Speciální předškolní zařízení
      o částku                                                                                                      606 tis. Kč
·     zvýšení rozpočtu výdajů v § 3113 – Základní školy o částku                 42 565,1 tis. Kč
·      zvýšení rozpočtu výdajů v § 3114 – Speciální ZŠ o částku                         2 389 tis. Kč
·      zvýšení rozpočtu výdajů v § 3115 – Internátní speciální MŠ
      o částku                                                                                                        74 tis. Kč
·      zvýšení rozpočtu výdajů v § 3116 – Internátní speciální ZŠ
      o částku                                                                                                   2 113 tis. Kč
·      zvýšení rozpočtu výdajů v § 3121 – Gymnázia o částku                             7 088 tis. Kč
·       zvýšení rozpočtu výdajů v § 3122 – Střední odborné školy
      o částku                                                                                                 10 562 tis. Kč
·       zvýšení rozpočtu výdajů v § 3123 – Střední odborná učiliště a učiliště
      o částku                                                                                                 12 134 tis. Kč
·      zvýšení rozpočtu výdajů v § 3124 – Speciální střední školy o částku            392 tis. Kč
·       zvýšení rozpočtu výdajů v § 3125 – Speciální střední odborná učiliště a učiliště
      o částku                                                                                                   1 243 tis. Kč
·       zvýšení rozpočtu výdajů v § 3126 – Internátní speciální střední školy
      o částku                                                                                                      105 tis. Kč
·    zvýšení rozpočtu výdajů v § 3127 – Internátní speciální střední odborná učiliště a učiliště o částku              126 tis. Kč
·       zvýšení rozpočtu výdajů v § 3128 – Sportovní školy - gymnázia
      o částku                                                                                                      186 tis. Kč
·     zvýšení rozpočtu výdajů v § 3141 – Školní stravování při předškolním a základním vzdělávání o částku        7 154,2 tis. Kč
·       zvýšení rozpočtu výdajů v § 3142 – Školní stravování při středním vzdělávání
      o částku                                                                                                      869 tis. Kč
·       zvýšení rozpočtu výdajů v § 3143 – Školní družiny a kluby
      o částku                                                                                                   3 359 tis. Kč
·       zvýšení rozpočtu výdajů v § 3145 – Ubytovací zařízení středních škol a učilišť
      o částku                                                                                                   2 594 tis. Kč
·      zvýšení rozpočtu výdajů v § 3146 – Zařízení výchovného poradenství
      a preventivně výchovné péče o částku                                                          966 tis. Kč
·   zvýšení rozpočtu výdajů v § 3147 – Školní hospodářství, školní statky, školní         
     polesí středních škol o částku                                                                          42 tis. Kč
·      zvýšení rozpočtu výdajů v § 3149 – Ostatní zařízení související s výchovou a               vzděláváním mládeže o částku                                                                                                         244 tis. Kč
·       zvýšení rozpočtu výdajů v § 3150 – Vyšší odborné školy o částku             1 117 tis. Kč
·      zvýšení rozpočtu výdajů v § 3231 – Základní umělecké školy
      o částku                                                                                                   5 277 tis. Kč
·       zvýšení rozpočtu výdajů v § 3239 – Záležitosti zájmového studia j.n.
      o částku                                                                                                        12 tis. Kč
·       snížení rozpočtu výdajů v § 3299 – Ostatní záležitosti vzdělávání
      o částku                                                                                                     10,3 tis. Kč
·   zvýšení rozpočtu výdajů v § 3421 – Využití volného času dětí a mládeže
      o částku                                                                                                   1 371 tis. Kč
·      zvýšení rozpočtu výdajů v § 4322 – Ústavy péče pro mládež o částku           509 tis. Kč
z důvodu přijetí účelové dotace z MŠMT ČR ke krytí přímých výdajů na vzdělávání pro školy, předškolní a školská zařízení zřizovaná Jihomoravským krajem a obcemi
                                                                                                                                         
8)      rozpočtové opatření č. 300 následovně:
·        zvýšení rozpočtu příjmů v položce 4216 – Ostatní investiční přijaté dotace ze        
      státního rozpočtu o částku                                                                             65 tis. Kč
·        zvýšení rozpočtu výdajů v § 3123 – Střední odborná učiliště a učiliště
o částku                                                                                                        65 tis. Kč
z důvodu přijetí účelové dotace z MŠMT ČR na realizaci projektu P III – Infrastruktura v rámci Státní informační politiky ve vzdělávání
 
9)      rozpočtové opatření č. 301 následovně:
·        snížení rozpočtu příjmů v položce 4216 – Ostatní investiční přijaté dotace ze státního rozpočtu o částku                                                                                                             1 548,2 tis. Kč
·        snížení rozpočtu výdajů v § 1037 – Celospolečenské funkce lesů
o částku                                                                                                1 548,2 tis. Kč
z důvodu vrácení části účelových finančních prostředků ze státního rozpočtu poskytnutých Lesům ČR, s.p. na hrazení bystřin v lesích
 
10) rozpočtové opatření č. 302 následovně:
·        snížení rozpočtu výdajů v § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené
      o částku                                                                                                      200 tis. Kč
·        zvýšení rozpočtu výdajů v § 3141 – Školní stravování při předškolním a základním vzdělávání o částku                                                                                    100 tis. Kč
·        zvýšení rozpočtu výdajů v § 6171 – Činnost místní správy o částku        100 tis. Kč
·        snížení rozpočtu výdajů v § 3311 – Divadelní činnost o částku                 20 tis. Kč
·        snížení rozpočtu výdajů v § 3319 – Ostatní záležitosti kultury o částku    65 tis. Kč
·        zvýšení rozpočtu výdajů v § 3322 – Zachování a obnova kulturních památek         o částku                                                                                                        85 tis. Kč  
z důvodu poskytnutí dotace obci Želetice na technologické vybavení školní jídelny, obci Žďárec na zateplení stropu budovy obecního úřadu a poskytnutí dotace manželům Růžičkovým na odvlhčení zdiva, výměnu podlah, opravu střešního pláště, komínů a impregnaci krovu zámku ve Strážovicích
 
11) rozpočtové opatření č. 303 následovně:
·        snížení rozpočtu výdajů v § 2140 – Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch            o částku                                                                                                      150 tis. Kč
·        zvýšení rozpočtu výdajů v § 2139 – Ostatní záležitosti zahraničního obchodu
      o částku                                                                                                      150 tis. Kč
z důvodu zvýšené potřeby finančních prostředků na zahraniční prezentace JMK v oblasti cestovního ruchu
 
12) rozpočtové opatření č. 304 následovně:
·        zvýšení rozpočtu výdajů v § 1011 – Udržování výrobního potenciálu zemědělství, zemědělský půdní fond a mimoprodukční funkce zemědělství
      o částku                                                                                                      477 tis. Kč
·        snížení rozpočtu výdajů v § 2369 – Ostatní správa ve vodním hospodářství
                  o částku                                                                                                      210 tis. Kč
·        snížení rozpočtu výdajů v § 3792 – Ekologická výchova a osvěta
         o částku                                                                                                      100 tis. Kč
·        snížení rozpočtu výdajů v § 3769 – Ostatní správa v ochraně životního prostředí
         o částku                                                                                                      130 tis. Kč
·        snížení rozpočtu výdajů v § 3399 – Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích         prostředků o částku                                                                                      29 tis. Kč
·        zvýšení rozpočtu výdajů v § 3716 – Monitoring ochrany ovzduší o částku 1 tis. Kč
·        snížení rozpočtu výdajů v § 2369 – Ostatní správa ve vodním hospodářství
      o částku                                                                                                          1 tis. Kč
·        snížení rozpočtu výdajů v § 2322 – Prevence znečišťování vody o částku        8 tis. Kč
z důvodu úhrady výdajů na zhotovení problémové studie „Větrná eroze půdy v JMK a návrh jejího řešení“ a na zhotovení „Strategie rozvoje hospodářství  JMK“ a na úhradu výdajů studie na „Zajištění imisního monitoringu v oblastech s imisním zatížením překračujícím imisní limit pro PM 10“
 
13) rozpočtové opatření č. 305 následovně:
·        zvýšení rozpočtu příjmů v položce 2324 – Přijaté nekapitálové příspěvky a   náhrady o částku                                                                                     871,1 tis. Kč
·    zvýšení výdajů v § 2221 – Provoz veřejné silniční dopravy o částku    871,1 tis. Kč
z důvodu zapojení příjmů z příspěvku obcí za měsíce říjen a listopad roku 2004 do rozpočtu Fondu IDS k financování výdajů na realizaci projektu I. etapy IDS
 
14) rozpočtové opatření č. 306 následovně:
·    snížení příjmů v položce 2324 – Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
              o částku                                                                                                    148,4 tis. Kč
·   zvýšení výdajů v položce 2321 – Přijaté neinvestiční dary o částku       148,4 tis. Kč
z důvodu zatřídění darů od obcí zapojených do systému IDS do rozpočtu Fondu IDS na odpovídající položku rozpočtové skladby
 
15) rozpočtové opatření č. 307 následovně:
  • zvýšení rozpočtu příjmů v položce 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze    státního rozpočtu o částku                                                                                                                                  143 tis. Kč
  • zvýšení rozpočtu výdajů v § 3128 – Sportovní školy - gymnázia
      o částku                                                                                                      143 tis. Kč
z důvodu přijetí účelové dotace z MŠMT ČR ke krytí přímých výdajů na vzdělávání pro sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno
 
16) rozpočtové opatření č. 308 následovně:
·        zvýšení rozpočtu příjmů v položce 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté dotace
ze státního rozpočtu o částku                                                                      34,3 tis. Kč
·        zvýšení rozpočtu výdajů v § 3123 – Střední odborná učiliště a učiliště
         o částku                                                                                                    14,3 tis. Kč
·        zvýšení rozpočtu výdajů v § 3125 – Speciální střední odborná učiliště a učiliště
            o částku                                                                                                        20 tis. Kč
   z důvodu přijetí účelové dotace z MŠMT ČR v rámci programu podpory romských žáků středních škol
 
17) rozpočtové opatření č. 309 následovně:
·        zvýšení rozpočtu příjmů v položce 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté dotace
      ze státního rozpočtu o částku                                                                    923,4 tis. Kč
·        zvýšení rozpočtu výdajů v § 3113 – Základní školy o částku                     821,8 tis. Kč
·        zvýšení rozpočtu výdajů v § 3114 – Speciální základní školy o částku        59,6 tis. Kč
·        zvýšení rozpočtu výdajů v § 3116 – Internátní speciální základní školy
            o částku                                                                                                        42 tis. Kč
   z důvodu přijetí účelové dotace z MŠMT ČR na řešení projektu „Úprava vzdělávacích programů 7. ročníků škol směřující k rozvoji klíčových kompetencí žáků“
 
18)  rozpočtové opatření č. 310 následovně:
·        zvýšení rozpočtu příjmů v položce 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté dotace
            ze státního rozpočtu o částku                                                                 2 828,6 tis. Kč
·        zvýšení rozpočtu příjmů v položce 4216 – Ostatní investiční přijaté dotace ze     státního rozpočtu o částku        1 264 tis. Kč
·        zvýšení rozpočtu výdajů v § 3111 – Předškolní zařízení o částku                   643 tis. Kč
·        zvýšení rozpočtu výdajů v § 3113 – Základní školy o částku                    1 333 tis. Kč
·        zvýšení rozpočtu výdajů v § 3121 – Gymnázia o částku                   680 tis. Kč
·        zvýšení rozpočtu výdajů v § 3122 – Střední odborné školy o částku         652,6 tis. Kč
·        zvýšení rozpočtu výdajů v § 3123 – Střední odborná učiliště a učiliště
            o částku                                                                                                      734 tis. Kč
·        zvýšení rozpočtu výdajů v § 3125 – Speciální střední odborná učiliště a učiliště
            o částku                                                                                                        50 tis. Kč
z důvodu přijetí účelové dotace z MŠMT ČR na nákup školních učebních a kompenzačních pomůcek
 
19) rozpočtové opatření č. 311 následovně:
·        snížení rozpočtu výdajů v § 3533 – Zdravotnická záchranná služba
            o částku                                                                                                   2 000 tis. Kč
·        zvýšení rozpočtu výdajů v § 3599 – Ostatní činnost ve zdravotnictví
            o částku                                                                                                   2 000 tis. Kč
z důvodu snížení závazného ukazatele – příspěvku na provoz p.o. Územní středisko záchranné služby Brno
 
20) rozpočtové opatření č. 312 následovně:
·        zvýšení rozpočtu příjmů v položce 2132 – Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí o částku                                                            22,2 tis. Kč                                                                          
·        zvýšení rozpočtu výdajů v § 2251 – Letiště o částku                               22,2 tis. Kč                                                                                         
z důvodu nutnosti úhrady zálohy na silniční daň za vozidla provozovaná Letištěm Brno, a. s.
 
21) rozpočtové opatření č. 313 následovně:
·        zvýšení rozpočtu příjmů v položce 2210 – Přijaté sankční platby
            o částku                                                                                                   129,6 tis. Kč
·        zvýšení rozpočtu výdajů v § 2229 – Ostatní záležitosti v silniční dopravě
            o částku                                                                                                   129,6 tis. Kč
z důvodu zapojení příjmů z pokut k financování výdajů na zpracování odborných a znaleckých posudků v oblasti dopravy
 
22) rozpočtové opatření č. 315 následovně:
·        zvýšení rozpočtu příjmů v položce 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze   státního rozpočtu o částku                                                                                                                    55 tis. Kč
·        zvýšení rozpočtu výdajů v § 2212 – Silnice
            o částku                                                                                                       55 tis. Kč
z důvodu přijetí účelové neinvestiční dotace z  Ministerstva životního prostředí ČR určené na dotační titul „Program péče o krajinu“ pro Správu a údržbu silnic JMK
 
23) rozpočtové opatření č. 316 následovně:
·        snížení rozpočtu výdajů v § 3322 – Zachování a obnova kulturních památek
            o částku                                                                                                        60 tis. Kč
·        zvýšení rozpočtu výdajů v § 3326 – Pořízení, zachování a obnova hodnot místního    kulturního, národního a historického povědomí o částku                                                                     60 tis. Kč
z důvodu změny rozpočtového zatřídění dotace České provincii Tovaryšstva Ježíšova, Praha na dřevěnou posuvnou stěnu v sále Duchovního centra P. Martina Středy a blahoslavené Marie Restituty v Brně
 
24) rozpočtové opatření č. 317 následovně:
·        zvýšení rozpočtu příjmů v položce 4216 – Ostatní investiční přijaté dotace ze státního rozpočtu o částku   5 090 tis. Kč
·        zvýšení rozpočtu výdajů v § 3533 – Zdravotnická záchranná služba
      o částku                                                                                                   1 500 tis. Kč
·        zvýšení rozpočtu výdajů v § 3522 – Ostatní nemocnice o částku                3 590 tis. Kč
z důvodu poskytnutí investičních dotací ze státního rozpočtu v rámci programového financování ISPROFIN pro příspěvkové organizace v oblasti zdravotnictví
 
 
25) rozpočtové opatření č. 318 následovně:
·        zvýšení rozpočtu příjmů v položce 4111 – Neinvestiční přijaté dotace z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu o částku                                                                                       73,2 tis. Kč                                                                                                                                                                                      
·        zvýšení rozpočtu výdajů v § 3724 - Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů o částku                                                                                        73,2 tis. Kč
z důvodu poskytnutí finančních prostředků z MF ČR na úhradu nákladů za likvidaci nepoužitelných léčiv
 
26) rozpočtové opatření č. 319 následovně:
· zvýšení rozpočtu příjmů v položce 3112 – Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí o částku                                                                                 9 520 tis. Kč
· zvýšení rozpočtu výdajů v § 3421 – Využití volného času dětí a mládeže
      o částku                                                                                                   9 520 tis. Kč
z důvodu zapojení příjmů z prodeje nemovitostí v k.ú. Lednice na Moravě do rozpočtu FIČ JMK a následné koupě nemovitosti v k.ú. Bílovice nad Svitavou pro příspěvkovou organizaci zřízenou JMK v oblasti školství – Lipka – Dům ekologické výchovy, Brno, Lipová 20
 
27) rozpočtové opatření č. 320 následovně:
·        zvýšení rozpočtu výdajů v § 3111 – Předškolní zařízení o částku                 68,9 tis. Kč
·       snížení rozpočtu výdajů v § 3112 – Speciální předškolní zařízení
      o částku                                                                                                   651,1 tis. Kč
·     zvýšení rozpočtu výdajů v § 3113 – Základní školy o částku                   9 350,5 tis. Kč
·      snížení rozpočtu výdajů v § 3114 – Speciální ZŠ o částku                          357,5 tis. Kč
·      zvýšení rozpočtu výdajů v § 3115 – Internátní speciální MŠ
      o částku                                                                                                      302 tis. Kč
·      snížení rozpočtu výdajů v § 3116 – Internátní speciální ZŠ
      o částku                                                                                                   2 143 tis. Kč
·      snížení rozpočtu výdajů v § 3121 – Gymnázia o částku                                 110 tis. Kč
·       snížení rozpočtu výdajů v § 3122 – Střední odborné školy
      o částku                                                                                                   7 153 tis. Kč
·       zvýšení rozpočtu výdajů v § 3123 – Střední odborná učiliště a učiliště
      o částku                                                                                                 15 369 tis. Kč
·      snížení rozpočtu výdajů v § 3124 – Speciální střední školy o částku          1 011 tis. Kč
·       zvýšení rozpočtu výdajů v § 3125 – Speciální střední odborná učiliště a učiliště
      o částku                                                                                                   1 456 tis. Kč
·    snížení rozpočtu výdajů v § 3127 – Internátní speciální střední odborná učiliště a    učiliště o částku            69 tis. Kč
·     snížení rozpočtu výdajů v § 3141 – Školní stravování při předškolním a základním vzdělávání o částku        3 800,5 tis. Kč
·       zvýšení rozpočtu výdajů v § 3142 – Školní stravování při středním vzdělávání
      o částku                                                                                                   8 735 tis. Kč
·       snížení rozpočtu výdajů v § 3143 – Školní družiny a kluby
      o částku                                                                                                2 975,7 tis. Kč
·       snížení rozpočtu výdajů v § 3145 – Ubytovací zařízení středních škol a učilišť
      o částku                                                                                                 16 851 tis. Kč
·      zvýšení rozpočtu výdajů v § 3146 – Zařízení výchovného poradenství
      a preventivně výchovné péče o částku                                                       236,6 tis. Kč
·   snížení rozpočtu výdajů v § 3147 – Školní hospodářství, školní statky, školní    polesí středních škol o částku                                                                                                                              50 tis. Kč
·       zvýšení rozpočtu výdajů v § 3150 – Vyšší odborné školy o částku                190 tis. Kč
·       zvýšení rozpočtu výdajů v § 3299 – Ostatní záležitosti vzdělávání
      o částku                                                                                                   272,8 tis. Kč
·      snížení rozpočtu výdajů v § 4322 – Ústavy péče pro mládež o částku            809 tis. Kč
z důvodu přesunů v rozpočtu výdajů hrazených v rámci dotace z MŠMT ČR na krytí přímých výdajů na vzdělávání pro školy, předškolní a školská zařízení zřizovaná Jihomoravským krajem a obcemi
                                                                                                                                            
28) rozpočtové opatření č. 321 následovně:
·   zvýšení rozpočtu příjmů v položce 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze státního rozpočtu o částku                                                                                                                         8 127 tis. Kč
·    zvýšení rozpočtu výdajů v § 3111 – Předškolní zařízení o částku               1 023 tis. Kč
·       zvýšení rozpočtu výdajů v § 3112 – Speciální předškolní zařízení
      o částku                                                                                                        38 tis. Kč
·     zvýšení rozpočtu výdajů v § 3113 – Základní školy o částku                      3 588 tis. Kč
·      zvýšení rozpočtu výdajů v § 3114 – Speciální ZŠ o částku                            175 tis. Kč
·      zvýšení rozpočtu výdajů v § 3115 – Internátní speciální MŠ
      o částku                                                                                                          4 tis. Kč
·      zvýšení rozpočtu výdajů v § 3116 – Internátní speciální ZŠ
      o částku                                                                                                      220 tis. Kč
·      zvýšení rozpočtu výdajů v § 3121 – Gymnázia o částku                                511 tis. Kč
·       zvýšení rozpočtu výdajů v § 3122 – Střední odborné školy
      o částku                                                                                                      823 tis. Kč
·       zvýšení rozpočtu výdajů v § 3123 – Střední odborná učiliště a učiliště
      o částku                                                                                                      894 tis. Kč
·      zvýšení rozpočtu výdajů v § 3124 – Speciální střední školy o částku              12 tis. Kč
·       zvýšení rozpočtu výdajů v § 3125 – Speciální střední odborná učiliště a učiliště
      o částku                                                                                                        67 tis. Kč
·       zvýšení rozpočtu výdajů v § 3126 – Internátní speciální střední školy
      o částku                                                                                                          7 tis. Kč
·    snížení rozpočtu výdajů v § 3127 – Internátní speciální střední odborná učiliště a učiliště o částku               6 tis. Kč
·       zvýšení rozpočtu výdajů v § 3128 – Sportovní školy - gymnázia
      o částku                                                                                                        14 tis. Kč
·     zvýšení rozpočtu výdajů v § 3141 – Školní stravování při předškolním a základním vzdělávání o částku        48 tis. Kč
·       zvýšení rozpočtu výdajů v § 3142 – Školní stravování při středním vzdělávání
      o částku                                                                                                        34 tis. Kč
·       zvýšení rozpočtu výdajů v § 3143 – Školní družiny a kluby
      o částku                                                                                                        13 tis. Kč
·       zvýšení rozpočtu výdajů v § 3145 – Ubytovací zařízení středních škol a učilišť
      o částku                                                                                                        88 tis. Kč
·      zvýšení rozpočtu výdajů v § 3146 – Zařízení výchovného poradenství
      a preventivně výchovné péče o částku                                                            52 tis. Kč
·      zvýšení rozpočtu výdajů v § 3149 – Ostatní zařízení související s výchovou a               vzděláváním mládeže o částku                                                                                                           32 tis. Kč
·       zvýšení rozpočtu výdajů v § 3150 – Vyšší odborné školy o částku                  23 tis. Kč
·      zvýšení rozpočtu výdajů v § 3231 – Základní umělecké školy
      o částku                                                                                                      221 tis. Kč
·       zvýšení rozpočtu výdajů v § 3299 – Ostatní záležitosti vzdělávání
      o částku                                                                                                          4 tis. Kč
·   zvýšení rozpočtu výdajů v § 3421 – Využití volného času dětí a mládeže
      o částku                                                                                                      122 tis. Kč
·      zvýšení rozpočtu výdajů v § 4322 – Ústavy péče pro mládež o částku           120 tis. Kč
z důvodu přijetí účelové dotace z MŠMT ČR ke krytí přímých výdajů na vzdělávání pro školy, předškolní a školská zařízení zřizovaná Jihomoravským krajem a obcemi
 
29) rozpočtové opatření č. 322 následovně:
·        zvýšení rozpočtu příjmů v položce 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze      státního rozpočtu o částku                                                                               73 tis. Kč
·        zvýšení rozpočtu výdajů v § 3123 – Střední odborná učiliště a učiliště
         o částku                                                                                                        73 tis. Kč
z důvodu přijetí účelové dotace z MŠMT ČR v rámci programu „Podpora odborného vzdělávání“ a programu „Pilotní ověřování jednotného zadání závěrečných zkoušek ve vybraných oborech“
 
30) rozpočtové opatření č. 323 následovně:
·       snížení rozpočtu výdajů v § 3112 – Speciální předškolní zařízení
      o částku                                                                                                   182,5 tis. Kč
·      zvýšení rozpočtu výdajů v § 3114 – Speciální ZŠ o částku                           92,5 tis. Kč
·      zvýšení rozpočtu výdajů v § 3115 – Internátní speciální MŠ
      o částku                                                                                                        41 tis. Kč
·      snížení rozpočtu výdajů v § 3116 – Internátní speciální ZŠ
      o částku                                                                                                   1 267 tis. Kč
·      zvýšení rozpočtu výdajů v § 3121 – Gymnázia o částku                                  39 tis. Kč
·       snížení rozpočtu výdajů v § 3122 – Střední odborné školy
      o částku                                                                                                   2 592 tis. Kč
·       zvýšení rozpočtu výdajů v § 3123 – Střední odborná učiliště a učiliště
      o částku                                                                                                   4 871 tis. Kč
·      zvýšení rozpočtu výdajů v § 3124 – Speciální střední školy o částku            197 tis. Kč
·       snížení rozpočtu výdajů v § 3125 – Speciální střední odborná učiliště a učiliště
      o částku                                                                                                      797 tis. Kč
·    zvýšení rozpočtu výdajů v § 3127 – Internátní speciální střední odborná učiliště a učiliště o částku              301 tis. Kč
·       zvýšení rozpočtu výdajů v § 3128 – Sportovní školy - gymnázia
      o částku                                                                                                        80 tis. Kč
·     zvýšení rozpočtu výdajů v § 3141 – Školní stravování při předškolním a základním vzdělávání o částku        266 tis. Kč
·       snížení rozpočtu výdajů v § 3142 – Školní stravování při středním vzdělávání
      o částku                                                                                                   1 088 tis. Kč
·       snížení rozpočtu výdajů v § 3143 – Školní družiny a kluby
      o částku                                                                                                          7 tis. Kč
·       snížení rozpočtu výdajů v § 3145 – Ubytovací zařízení středních škol a učilišť
      o částku                                                                                                      276 tis. Kč
·      snížení rozpočtu výdajů v § 3147 – Školní hospodářství, školní statky, školní polesí středních škol o částku                                                                                                         396 tis. Kč
·       snížení rozpočtu výdajů v § 3150 – Vyšší odborné školy o částku                 306 tis. Kč
·      zvýšení rozpočtu výdajů v § 4322 – Ústavy péče pro mládež o částku        1 024 tis. Kč
z důvodu přesunů mezi paragrafy rozpočtové skladby v rámci závazného ukazatele – příspěvku na provoz škol a školských zařízení zřizovaných JMK
 
31) rozpočtové opatření č. 324 následovně:
·        snížení rozpočtu výdajů v § 6113 – Zastupitelstva krajů, podseskupení položek 502 – Ostatní platby za provedenou práci o částku                                   125 tis. Kč
·        snížení rozpočtu výdajů v § 6113 – Zastupitelstva krajů, podseskupení položek 503 – Povinné pojistné placené zaměstnavatelem o částku                    137,2 tis. Kč
·        zvýšení rozpočtu výdajů v § 6113 – Zastupitelstva krajů, podseskupení položek 513 – Nákup materiálu o částku                                                                  22 tis. Kč
·        zvýšení rozpočtu výdajů v § 6113 – Zastupitelstva krajů, podseskupení položek 517 – Ostatní nákupy o částku                                                                     50 tis. Kč
·        zvýšení rozpočtu výdajů v § 6113 – Zastupitelstva krajů, podseskupení položek 612 – Pořízení dlouhodobého hmotného majetku o částku                         53 tis. Kč
·        snížení rozpočtu výdajů v § 6115 - Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků o částku            62 tis. Kč
·        zvýšení rozpočtu výdajů v § 6172 – Činnost regionální správy, podseskupení položek 501 – Platy o částku                                                                    50,2 tis. Kč
·        zvýšení rozpočtu výdajů v § 6172– Činnost regionální správy, podseskupení položek 503 – Povinné pojistné placené zaměstnavatelem o částku         149 tis. Kč                                                                                                                                   
·        zvýšení rozpočtu výdajů v § 6172 – Činnost regionální správy, podseskupení položek 513 – Nákup materiálu o částku                                                  900 tis. Kč  
·        zvýšení rozpočtu výdajů v § 6172 – Činnost regionální správy, podseskupení položek 514 – Úroky o ostatní finanční výdaje o částku                              5 tis. Kč
·        snížení rozpočtu výdajů v § 6172 – Činnost regionální správy, podseskupení položek 515 – Nákup vody, paliv a energie o částku                               500 tis. Kč
·        snížení rozpočtu výdajů v § 6172 – Činnost regionální správy, podseskupení položek 516 – Nákup služeb o částku                                                    1 120 tis. Kč 
·        zvýšení rozpočtu výdajů v § 6172 – Činnost regionální správy, podseskupení položek 517 – Ostatní nákupy o částku                                                     675 tis. Kč
·        snížení rozpočtu výdajů v § 6172 – Činnost regionální správy, podseskupení položek 611 – Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku o částku                                               310 tis. Kč
·        zvýšení rozpočtu výdajů v § 6172 – Činnost regionální správy, podseskupení položek 612 – Pořízení dlouhodobého hmotného majetku o částku                                                   350 tis. Kč
z důvodu upřesnění vývoje čerpání rozpočtu roku 2004 spravovaného odborem kancelář ředitele
 
32) rozpočtové opatření č. 325 následovně:
·        zvýšení rozpočtu příjmů v položce 4111 – Neinvestiční přijaté dotace z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu o částku                                                                                     914,7 tis. Kč
·        zvýšení rozpočtu výdajů v § 3549 – Ostatní speciální zdravotnická péče
      o částku                                                                                                   914,7 tis. Kč
z důvodu zapojení finančních prostředků poskytnutých z MF ČR na úhradu výdajů na kalmetizaci do rozpočtu Jihomoravského kraje roku 2004
 
33) rozpočtové opatření č. 326 následovně:
·        zvýšení rozpočtu příjmů v položce 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze státního rozpočtu o částku                                                                                                                    15 tis. Kč
·        zvýšení rozpočtu výdajů v § 3773 – Monitoring k zajišťování úrovně radioaktivního záření o částku                                                                   15 tis. Kč                                                                                    
z důvodu přijetí účelových neinvestičních finančních prostředků ze státního rozpočtu na základě smlouvy mezi JMK a Státním úřadem pro jadernou bezpečnost určených na vyhledávání budov se zvýšeným obsahem radonu v rámci Radonového programu ČR
 
34) rozpočtové opatření č. 327 následovně:
·        snížení rozpočtu výdajů v § 3419 – Ostatní tělovýchovná činnost
            o částku                                                                                                   129,2 tis. Kč
·        snížení rozpočtu výdajů v § 3113 – Základní školy o částku                         500 tis. Kč
·        zvýšení rozpočtu výdajů v § 3421 - Využití volného času dětí a mládeže
            o částku                                                                                                      300 tis. Kč
·        zvýšení rozpočtu výdajů v § 3149 – Ostatní zařízení související s výchovou a    vzděláváním mládeže o částku                                                                 329,2 tis. Kč
z důvodu poskytnutí účelového příspěvku na provoz příspěvkové organizaci Lipka - Dům ekologické výchovy Brno na úhradu výukových prvků v Lesní škole Jezírko a příspěvku na provoz a dotace na investice příspěvkové organizaci Středisko služeb školám Brno na zakoupení výpočetní techniky
 
35) rozpočtové opatření č. 328 následovně:
·        zvýšení rozpočtu financování v položce 8115 – Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech o částku                                                                                                               860 tis. Kč
·        zvýšení rozpočtu výdajů v § 4345 – Centra sociální pomoci o částku           860 tis. Kč
z důvodu poskytnutí dotace obecně prospěšné společnosti Psychocentrum Domeček Hodonín
36) rozpočtové opatření č. 329 následovně:
·        zvýšení rozpočtu příjmů v položce 2111 –Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků o částku                                                                                     289 tis. Kč
·        zvýšení rozpočtu příjmů v položce 2123 – Ostatní odvody příspěvkových organizací o částku                                                                          678 tis. Kč
·        zvýšení rozpočtu příjmů v položce 2132 – Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí o částku                                                             2 tis. Kč
·        zvýšení rozpočtu výdajů v § 3421 – Využití volného času dětí a mládeže
         o částku                                                                                                      969 tis. Kč
z důvodu úhrady výdajů zrušené příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže Hustopeče
 
37) rozpočtové opatření č. 330 následovně:
·        zvýšení rozpočtu výdajů v § 6221 -   Humanitární zahraniční pomoc
            o částku                                                                                                   2 000 tis. Kč                                                                                                                                                                                     
·        snížení rozpočtu výdajů v § 6222 – Rozvojová zahraniční pomoc
            o částku                                                                                                   2 000 tis. Kč
z důvodu zajištění úhrady na nákup lanovky na stahování dřeva z nepřístupného terénu z Fondu zahraniční pomoci Jihomoravského kraje k překonání důsledků živelní katastrofy ve Vysokých Tatrách ve Slovenské republice
 
38) rozpočtové opatření č. 331 následovně:
·        snížení rozpočtu příjmů v položce 4121 – Neinvestiční přijaté dotace od obcí
            o částku                                                                                                   2 000 tis. Kč
·        zvýšení rozpočtu příjmů v položce 4221 – Investiční přijaté dotace od obcí
      o částku                                                                                                   2 000 tis. Kč
z důvodu změny charakteru účelového příspěvku přijatého z rozpočtu města Hodonín pro příspěvkovou organizaci Masarykovo Muzeum v Hodoníně z neinvestičního na investiční
                                                                                         
p r o v á d í v souladu s ust. § 14 a § 16 z. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, a  ust. § 35 odst. 2) písm. j) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění,
1)      změnu č. 460 rozpisu rozpočtu Jihomoravského kraje na rok 2004 dle přílohy                              č.25 zápisu vyplývající z rozpočtového opatření č.293
 
2)       změnu č. 461 rozpisu rozpočtu Jihomoravského kraje na rok 2004 dle přílohy                              č.25 zápisu vyplývající z rozpočtového opatření č. 294
 
3)      změnu č. 470 rozpisu rozpočtu Jihomoravského kraje na rok 2004 dle přílohy                 č.25 zápisu vyplývající z rozpočtového opatření č. 295
 
4)      změnu č. 472 rozpisu rozpočtu Jihomoravského kraje na rok 2004 dle přílohy                              č.25 zápisu z důvodu vývoje čerpání rozpočtu roku 2004 spravovaného odborem majetkovým
 
5)      změnu č. 478 rozpisu rozpočtu Jihomoravského kraje na rok 2004 dle přílohy                              č.25 zápisu vyplývající z rozpočtového opatření č. 296
 
6)      změnu č. 480 rozpisu rozpočtu Jihomoravského kraje na rok 2004 dle přílohy                              č. 25 zápisu vyplývající z rozpočtového opatření č. 297
 
7)      změnu č. 482 rozpisu rozpočtu Jihomoravského kraje na rok 2004 dle přílohy                              č.25 zápisu vyplývající z rozpočtového opatření č. 298
 
8)      změnu č. 485 rozpisu rozpočtu Jihomoravského kraje na rok 2004 dle přílohy                 č.25 zápisu vyplývající z rozpočtového opatření č. 299
 
9)      změnu č. 486 rozpisu rozpočtu Jihomoravského kraje na rok 2004 dle přílohy                   č.25 zápisu vyplývající z rozpočtového opatření č. 300
 
10) změnu č. 494 rozpisu rozpočtu Jihomoravského kraje na rok 2004 dle přílohy                              č.25 zápisu vyplývající z rozpočtového opatření č. 301
 
11) změnu č. 498 rozpisu rozpočtu Jihomoravského kraje na rok 2004 dle přílohy                              č. 25 zápisu vyplývající z rozpočtového opatření č. 302
 
12) změnu č. 500 rozpisu rozpočtu Jihomoravského kraje na rok 2004 dle přílohy             č.25 zápisu z důvodu potřeby dofinancování projektu Příprava institucí Jihomoravského kraje na využití iniciativy INTERREG IIIA
 
13) změnu č. 501 rozpisu rozpočtu Jihomoravského kraje na rok 2004 dle přílohy                              č. 25 zápisu vyplývající z rozpočtového opatření č. 303
 
14) změnu č. 505 rozpisu rozpočtu Jihomoravského kraje na rok 2004 dle přílohy             č.25 zápisu z důvodu správného rozpočtového zatřídění poskytnuté neinvestiční dotace z rozpočtu JMK Českomoravské myslivecké jednotě, okresnímu mysliveckému spolku Brno-město, na nákup léčiv proti střečkovitosti spárkaté zvěře
 
15) změnu č. 506 rozpisu rozpočtu Jihomoravského kraje na rok 2004 dle přílohy                 č. 25 zápisu vyplývající z rozpočtového opatření č. 304
 
16) změnu č. 507 rozpisu rozpočtu Jihomoravského kraje na rok 2004 dle přílohy                 č. 25 zápisu vyplývající z rozpočtového opatření č. 305
 
17) změnu č. 508 rozpisu rozpočtu Jihomoravského kraje na rok 2004 dle přílohy                 č. 25 zápisu vyplývající z rozpočtového opatření č. 306
 
18)  změnu č. 509 rozpisu rozpočtu Jihomoravského kraje na rok 2004 dle přílohy                                         č. 25 zápisu vyplývající z rozpočtového opatření č. 307
 
19) změnu č. 510 rozpisu rozpočtu Jihomoravského kraje na rok 2004 dle přílohy                              č. 25 zápisu vyplývající z rozpočtového opatření č. 308
 
20) změnu č. 511 rozpisu rozpočtu Jihomoravského kraje na rok 2004 dle přílohy                              č. 25 zápisu vyplývající z rozpočtového opatření č. 309
 
21) změnu č. 512 rozpisu rozpočtu Jihomoravského kraje na rok 2004 dle přílohy                 č. 25 zápisu vyplývající z rozpočtového opatření č. 310
 
22) změnu č. 513 rozpisu rozpočtu Jihomoravského kraje na rok 2004 dle přílohy                č. 25 zápisu vyplývající z rozpočtového opatření č. 311
 
23) změnu č. 514 rozpisu rozpočtu Jihomoravského kraje na rok 2004 dle přílohy                              č. 25 zápisu vyplývající z rozpočtového opatření č. 312
 
24) změnu č. 515 rozpisu rozpočtu Jihomoravského kraje na rok 2004 dle přílohy                 č. 25 zápisu vyplývající z rozpočtového opatření č. 313
 
25) změnu č. 517 rozpisu rozpočtu Jihomoravského kraje na rok 2004 dle přílohy                 č. 25 zápisu z důvodu posílení výdajů na činnost pracovních skupin pro spolupráci se zahraničními regiony a výdajů na spolupráci s regiony Ruské federace
 
26) změnu č. 520 rozpisu rozpočtu Jihomoravského kraje na rok 2004 dle přílohy                 č. 25 zápisu vyplývající z rozpočtového opatření č. 315
 
27) změnu č. 521 rozpisu rozpočtu Jihomoravského kraje na rok 2004 dle přílohy                č. 25 zápisu vyplývající z rozpočtového opatření č. 316
 
28) změnu č. 523 rozpisu rozpočtu Jihomoravského kraje na rok 2004 dle přílohy                              č. 25 zápisu vyplývající z rozpočtového opatření č. 317
 
29) změnu č. 525 rozpisu rozpočtu Jihomoravského kraje na rok 2004 dle přílohy                              č. 25 zápisu vyplývající z rozpočtového opatření č. 318
 
30) změnu č. 526 rozpisu rozpočtu Jihomoravského kraje na rok 2004 dle přílohy                 č. 25 zápisu vyplývající z rozpočtového opatření č. 319
 
31) změnu č. 527 rozpisu rozpočtu Jihomoravského kraje na rok 2004 dle přílohy                 č. 25 zápisu vyplývající z rozpočtového opatření č. 320
 
32) změnu č. 528 rozpisu rozpočtu Jihomoravského kraje na rok 2004 dle přílohy                   č. 25 zápisu vyplývající z rozpočtového opatření č. 321
 
33) změnu č. 529 rozpisu rozpočtu Jihomoravského kraje na rok 2004 dle přílohy                                         č. 25 zápisu vyplývající z rozpočtového opatření č. 322
 
34) změnu č. 530 rozpisu rozpočtu Jihomoravského kraje na rok 2004 dle přílohy                              č.25 zápisu vyplývající z rozpočtového opatření č. 323
 
35) změnu č. 532 rozpisu rozpočtu Jihomoravského kraje na rok 2004 dle přílohy                 č. 25 zápisu vyplývající z rozpočtového opatření č. 324
 
36) změnu č. 534 rozpisu rozpočtu Jihomoravského kraje na rok 2004 dle přílohy                              č. 25 zápisu vyplývající z rozpočtového opatření č. 325
 
37) změnu č. 535 rozpisu rozpočtu Jihomoravského kraje na rok 2004 dle přílohy                 č.25 zápisu vyplývající z rozpočtového opatření č. 326
 
38) změnu č. 536 rozpisu rozpočtu Jihomoravského kraje na rok 2004 dle přílohy                 č.25 zápisu vyplývající z rozpočtového opatření č. 327
 
39) změnu č. 537 rozpisu rozpočtu Jihomoravského kraje na rok 2004 dle přílohy                 č. 25 zápisu vyplývající z rozpočtového opatření č. 328
 
40) změnu č. 539 rozpisu rozpočtu Jihomoravského kraje na rok 2004 dle přílohy                 č. 25 zápisu vyplývající z rozpočtového opatření č. 329
 
41) změnu č. 540 rozpisu rozpočtu Jihomoravského kraje na rok 2004 dle přílohy                 č. 25 zápisu vyplývající z rozpočtového opatření č. 330
 
42) změnu č. 541 rozpisu rozpočtu Jihomoravského kraje na rok 2004 dle přílohy                 č. 25 zápisu vyplývající z rozpočtového opatření č. 331
 
s t a n o v u j e  v souladu s ust. § 66  zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění,:
 
1)      odbor životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu JMK odpovědným za čerpání výdajů rozpočtu Jihomoravského kraje v roce 2004 z §1039 – Ostatní záležitosti lesního hospodářství, akce č. 1121 – Operativní výdaje na jednorázové akce
2)      odbor kancelář hejtmana Krajského úřadu JMK odpovědným za čerpání výdajů z rozpočtu Jihomoravského kraje v roce 2004 z § 3314 – Činnosti knihovnické, akce č. 1119 – Rezerva pro pomoc malým obcím  JMK, které se ocitnou v tíživé situaci
3)      odbor školství Krajského úřadu Jihomoravského kraje odpovědným za čerpání výdajů   rozpočtu roku 2004 z § 3421 – Využití volného času dětí a mládeže, akce č. 1166 – Nákup majetku pro potřeby školských p.o.
4)      odbor kanceláře hejtmana Krajského úřadu Jihomoravského kraje odpovědným za čerpání výdajů   rozpočtu roku 2004 z § 6221 – Humanitární zahraniční pomoc, akce č. 1121 – Operativní výdaje na jednorázové akce
 
 
u k l á d á 
1)      vedoucí odboru ekonomického zabezpečit provedení veškerých účetních a finančních operací souvisejících s přijetím dotací a s rozhodnutími orgánů kraje v období od 16.12. 2004 do 31.12.2004 s tím, že příslušná rozpočtová opatření a změny rozpisu rozpočtu budou provedena v měsíci lednu 2005 a budou zapracována do evidence a finančních výkazů za rok 2004.
 
2)      vedoucí odboru ekonomického zapracovat rozpočtová opatření a změny rozpisu rozpočtu do evidence a finančních výkazů Jihomoravského kraje na rok 2004
                                                                                                                     T: do 31.12.2004
 
3)      vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství zabezpečit uvolnění finančních prostředků společnosti Rybníkářství Pohořelice, a.s. a podniku Lesy ČR, s.p., Lesní závod Židlochovice, určených jako náhrada škod způsobených zvláště chráněnými živočichy
                                                                                                                        T: bezodkladně
 
4)      vedoucímu odboru školství zabezpečit uvolňování finančních prostředků z Úřadu práce v Hodoníně Integrované střední škole, Hodonín, Lipová alej 21
 
T: dle uzavřených dohod
 
5) vedoucímu odboru školství po obdržení úhrady za prodej nemovitostí v k.ú. Lednice na Moravě uvolnit finanční prostředky na koupi nemovitostí v k.ú. Bílovice nad Svitavou
T: bezodkladně
Hlasování č. 31:        55 – 0 – 3
 
Bod č. 9
Obnovení činnosti výborů ZJMK ve volebním období 2004-2008, určení počtu jejich členů a volba jejich předsedů, místopředsedů a členů
 
Usnesení č. 29/04/Z 1:
Zastupitelstvo Jihomoravského kraje
určuje, že vkaždém výboru bude jeden místopředseda.
Hlasování č. 32:        57 – 0 – 0
 
Usnesení č. 30/04/Z 1:
Zastupitelstvo Jihomoravského kraje
zřizuje v souladu s § 35 odst. 2 písm. q) a § 76 a násl. z.č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění, pro II. volební období Zastupitelstva Jihomoravského kraje 2004-2008 jako své iniciativní a kontrolní orgány tyto výbory:
1. výbor finanční
2. výbor kontrolní 
3. výbor pro výchovu vzdělávání a zaměstnanost
a   stanovuje počet členů
1. výboru finančního na 11
2. výboru kontrolního na 11
3. výboru pro výchovu vzdělávání a zaměstnanost na 11.
Hlasování č. 33:        58 – 0 – 0
 
Usnesení č. 31/04/Z 1:
Zastupitelstvo Jihomoravského kraje
schvaluje doplnění   čl. 7 Volebního řádu o odst. 8 ve znění:
„Zastupitelstvo Jihomoravského kraje může rozhodnout o volbě jednotlivých členů výboru formou veřejného hlasování.“
Hlasování č. 34:        58 – 0 – 0
 
Volba finančního výboru:
 
Usnesení č. 32/04/Z 1:
Zastupitelstvo Jihomoravského kraje
volí v souladu s § 35 odst. 2 písm q) z.č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění, předsedou finančního výboru Petra Fridricha.
Hlasování č. 35:        56 – 0 – 1
 
Usnesení č. 33/04/Z 1:
Zastupitelstvo Jihomoravského kraje
schvaluje způsob volby členů finančního výboru aklamací.
Hlasování č. 36:        59 – 0 – 0
 
Usnesení č. 34/04/Z 1:
Zastupitelstvo Jihomoravského kraje
volí v souladu s § 35 odst. 2 písm q) z.č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění, členy finančního výboru:
Mgr. Jiří Bělehrádek, Ing. Ludvík Hekrle, Ing. arch. Dušan Jakoubek, Doc. Ing. arch. Jiří Löw, Ing. Jiří Kadrnka, Zdeněk Pavlík, Aleš Ryšánek, Jiří Životský, Ing. Vincencia Kaděrová.
Hlasování č. 37:        59 – 0 – 0
 
Volba kontrolního výboru:
 
Usnesení č. 35/04/Z 1:
Zastupitelstvo Jihomoravského kraje
schvaluje způsob volby členů kontrolního výboru aklamací.
Hlasování č. 38:        58 – 0 – 0
 
Usnesení č. 36/04/Z 1:
Zastupitelstvo Jihomoravského kraje
volí v souladu s  § 35 odst. 2 písm q) z.č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění, místopředsedou kontrolního výboru Stanislava Navrkala.
Hlasování č. 41:        57 – 0 – 1
 
Usnesení č. 37/04/Z 1:
Zastupitelstvo Jihomoravského kraje
volí v souladu s s § 35 odst. 2 písm q) z.č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění, členy kontrolního výboru:
Michal Bortel, JUDr. Marie Cacková, Ing. Jana Drápalová, Ing. Augustin Forman, Ing. Jaroslav Pospíšil, RSDr. Ing. Jan Procházka, MUDr. Oldřich Ryšavý, Mgr. Jiří Šimeček, Ing. Zdeněk Vích, CSc.
Hlasování č. 42:        57 – 0 – 0
 
 
Volba výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost:
 
Usnesení č. 38/04/Z 1:
Zastupitelstvo Jihomoravského kraje
schvaluje způsob volby předsedy výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost aklamací.
Hlasování č. 43:        56 – 0 – 0
 
Usnesení č. 39/04/Z 1:
Zastupitelstvo Jihomoravského kraje
volí v souladu s  § 35 odst. 2 písm. q) z.č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění, předsedou výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost RNDr. Miloše Petrů.
Hlasování č. 44:        57 – 0 – 0
 
Bod č. 4
Stanovení počtu uvolněných členů zastupitelstva a funkcí, pro které budou uvolněni
 
Usnesení č. 40/04/Z 1:
Zastupitelstvo Jihomoravského kraje
stanovuje v souladu s § 35 odst. 2 písm. p) z.č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění, počet uvolněných členů Zastupitelstva Jihomoravského kraje na 13 pro následující funkce:
hejtman                                               Ing. Stanislav Juránek ode dne 16. 12. 2004
1. námětek hejtman                             Ing. Milan Venclík ode dne 1. 1. 2005
náměstek hejtmana                              Ing. Václav Horák ode dne 16. 12. 2004
náměstek hejtmana                              RNDr. Igor Poledňák ode dne 1. 1. 2005
člen rady                                             MUDr. František Adamec ode dne 16. 12. 2004
člen rady                                             Ing. Jaroslav Pospíšil ode dne 16. 12. 2004
člen rady                                             Ing. Lubomír Šmíd ode dne 16. 12. 2004
člen rady                                             RNDr. Miloš Šifalda ode dne 16. 12. 2004
člen rady                                             Ing. Jan Letocha ode dne 16. 2. 2005
člen rady                                             Ing. arch. Anna Procházková ode dne 16. 12. 2004
člen rady                                             JUDr. Marie Cacková ode dne 16. 12. 2004
předseda finančního výboru                 Petr Fridrich ode dne 16. 12. 2004
předseda kontrolního výboru               Mgr. Václav Božek, CSc. ode dne 16. 12. 2004
Hlasování č. 45:        53 – 0 – 1
 
Volba výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost:
 
Usnesení č. 41/04/Z 1:
Zastupitelstvo Jihomoravského kraje
schvaluje způsob volby členů výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost aklamací.
Hlasování č. 45:        57 – 0 – 0
 
Usnesení č. 42/04/Z 1:
Zastupitelstvo Jihomoravského kraje
volí v souladu s § 35 odst. 2 písm q) z.č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění, členy výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost:
Ing. Pavel Balík, Mgr. Jaroslava Baštařová, Mgr. Zuzana Domesová, PhDr. Jaroslava Králová, Ing. Anna Matějková, Mgr. Ivo Pojezný, Mgr. Jiří Šimeček, RNDr. Mojmír Vlašín, MUDr. Radmila Vondráková.
Hlasování č. 46:        57 – 0 – 0
 
Bod č. 8
Volba členů Regionální rady Regionu soudržnosti NUTS II – Jihovýchod
 
Usnesení č. 43/04/Z 1:
Zastupitelstvo Jihomoravského kraje
schvaluje doplnění odst. 10do čl. 11 Volebního řádu ve znění:
Zastupitelstvo Jihomoravského kraje může rozhodnout o volbě členů Regionální rady Regionu soudržnosti NUTS II – Jihovýchod veřejnou volbou.
Hlasování č. 47:        56 – 0 – 0
 
Usnesení č. 44/04/Z 1:
Zastupitelstvo Jihomoravského kraje
schvaluje způsob volby členů Regionální rady Regionu soudržnosti NUTS II – Jihovýchod aklamací.
Hlasování č. 47:        57 – 0 – 0
 
Usnesení č. 45/04/Z 1:
Zastupitelstvo Jihomoravského kraje
volí v souladu s § 35 odst. 2 písm g) z.č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění, členy Regionální rady Regionu soudržnosti NUTS II – Jihovýchod:
Mgr. Václav Božek, CSc., Ing. Václav Horák, Ing. Stanislav Juránek, Ing. Jan Letocha, Ing. Lubomír Šmíd, Ing. Milan Venclík, Ing. Jiří Kadrnka, Ing. Jaroslav Pospíšil, Igor Fučík, Stanislav Navrkal.
Hlasování č. 48:        56 – 0 – 1
 
 
 
V Brně dne 16. prosince 2004
 
 
Zapsala: Dana Palbuchtová
 
 
                                              
                                                                           
Ing. Stanislav Juránek, hejtman,v.r.
 
 
 
Ověřovatelé zápisu:
 
 
Mgr. Jaroslava Baštařová,v.r.
Ing. Jaroslav Pospíšil,v.r.
MUDr. František Adamec,v.r.
Mgr. Václav Božek, CSc.,v.r.