3. 12. 2009 Devět regionů EU podporuje spojení Gdaňsk - Brno - Vídeň

V Bruselu byla podepsána deklarace na podporu realizace TEN-T prioritního projektu č. 25 (osa Gdaňsk - Brno – Vídeň)

V Evropském parlamentu v Bruselu byla ve čtvrtek 3. prosince podepsána Deklarace 9 partnerských regionů (Pomořské vojvodství, Lodžské vojvodství, Slezské vojvodství, Kujavsko-pomořské vojvodství (Polsko), Moravskoslezský kraj, Olomoucký kraj, Jihomoravský kraj (Česká republika), Dolní Rakousko, Vídeň (Rakousko)) na podporu realizace TEN-T prioritního projektu č. 25.
Tato dopravní osa Gdaňsk - Brno – Vídeň přinese efektivní transevropské silniční spojení. TEN-T projekt č. 25 je důležitý pro partnerské regiony i pro celou Evropskou unii z mnoha důvodů. Vytvoření efektivní transevropské dopravní sítě (TEN-T) je klíčovou součástí obnovené Lisabonské strategie pro konkurenceschopnost a zaměstnanost. Pokud má Evropa naplnit svůj ekonomický a sociální potenciál, je zásadní postavit chybějící dopravní spojení a odstranit stávající nedostatky v naší dopravní infrastruktuře, stejně tak jako zajistit udržitelnost naší dopravní sítě v budoucnu. Tento projekt také slučuje požadavky na ochranu životního prostředí s důrazem na udržitelný rozvoj. Taktéž posílí kooperaci mezi regiony, umožní efektivní dopravu lidí a zboží a zlepší tím celkovou atraktivitu regionů pro investory.
Deklarace byla podepsána zástupci všech regionů zahrnutých v TEN-T č. 25 osy Gdaňsk (Polsko) – Brno – Vídeň (Rakousko) a zainteresovaných europoslanců z různých zemí a politických stran. Jménem Jihomoravského kraje deklaraci podepsala členka Rady JMK Ilona Sokolová. Za Dolní Rakousko deklaraci podepsal hejtman Erwin Pröll.
Jihomoravská radní Ilona Sokolová vyjádřila přesvědčení, že přes aktuální soudní rozhodnutí Nejvyššího správního soudu dotýkajícího se mimo jiné realizace rychlostní silnice R52 (jihomoravská součást TEN-T č. 25) nebude stavba příliš zpožděna, protože Ředitelství silnic a dálnic může pokračovat i nadále v přípravě územního řízení týkajícího se některých úseků plánované silnice. „Jihomoravský kraj podepsal tento dokument, protože si uvědomuje důležitost tohoto projektu. Jeho úspěšnou realizací by došlo k vytvoření efektivního spojení regionů Polska, České republiky a Rakouska, jmenovitě jižní Moravy a Vídně, jelikož dosavadní silniční spojení mezi nimi je nedostatečné,“ uvedla radní Ilona Sokolová.

ilustrativní obrázek ilustrativní obrázek ilustrativní obrázek