26. 11. 2009 Krajská rada schválila návrh rozpočtu na rok 2010

Příjmy a výdaje krajského rozpočtu budou vyrovnané

Návrh krajského rozpočtu na rok 2010, předpokládající zdroje v objemu 5,61 miliardy a požadavky (výdaje) ve stejné výši, schválila Rada Jihomoravského kraje. Budou se jím zabývat krajští zastupitelé na svém posledním letošním zasedání dne 17. prosince. Návrh bude předtím od 2. prosince vyvěšen na úřední desce kraje, aby mohl být předmětem přípomínek a podnětů nejširší veřejnosti.
Dokument vychází z návrhu zákona o státním rozpočtu ČR, ze kterého plyne předpokládané záporné saldo rozpočtu krajů (sumárně pro všechny kraje) ve výši 2,1 miliardy korun. I v příštím roce, podobně jako letos, bude tedy muset Jihomoravský kraj počítat s nižšími příjmy z daní. Chybějící prostředky na investice budou zčásti nahrazeny úvěrem od Evropské investiční banky ve výši 606, 59 mil. Kč.
Výdaje krajského rozpočtu se v detailech od toho letošního samozřejmě liší, jejich oborová struktura zůstává podobná. I nadále platí, že největší část výdajů (40 procent) půjde do resortu dopravy, následuje oblast vzdělávání a školských služeb (14,6 procenta) a zdravotnictví (8,7 procenta). Rozhodující část výdajů kraje představují tzv. běžné, tedy provozní výdaje. Ty podle návrhu dosahují téměř 4,2 mld. korun a kraj jimi zajišťuje chod svých příspěvkových organizací, dotační politiku a další úkoly. Výrazně nižší část představují kapitálové (investiční) výdaje, které mají v roce 2010 dosáhnout sumy 1,3 miliardy Kč.
Podobně jako letos, kdy kraj musel reagovat na snížení daňových příjmů o téměř 900 milionů korun, vycházela rada kraje při koncipování rozpočtu na příští rok z předpokladu nižších příjmů, brala však při tom v úvahu nutnost zachování úrovně veřejných služeb jako je například dopravní obslužnost či fungování sítě krajských škol a zdravotnických zařízení.
„Při jeho sestavování jsme byli velmi konzervativní. Nevěříme totiž odhadům ninisterstva financí o tom, že se zvýší daňové výnosy. Jestliže dochází k útlumu, k propouštění, snižování objemu produkce, je pravděpodobné, že stát nezíská v příštím roce vyšší výnos z daní a nebude moci posílat větší objem prostředků krajům. Proto raději uděláme třikrát úpravu směrem nahoru, než abychom museli jako letos škrtat,“ řekl na tiskové konferenci hejtman Michal Hašek.
Za trvalé priority označil projekty, kofinancované z EU, tedy z regionálních i centrálních operačních programů v nejrůznějších oblastech. Dále financování dotačních programů ve prospěch obcí a měst Jihomoravského kraje, kde radní finanční prostředky dokonce navýšili. „Například v programu rozvoje venkova se objevuje historicky nejvyšší částka 80 milionů korun. Chceme zjednodušit administrativu tohoto projektu a zároveň počítáme s tím, že v jeho rámci budou moci obce žádat o příspěvek na obnovu mateřských škol. Jsme rovněž připraveni dát značné prostředky na podporu rozvoje zemědělství,“ dodal hejtman Michal Hašek.
S detaily navrhovaného rozpočtu seznámil novináře předseda finančního výboru krajského zastupitelstva Zdeněk Dufek, který také, v souvislosti s nedávným článkem v Hospodářských novinách o údajném velkém utrácení nových krajských samospráv přiblížil tok peněz na účtech kraje. „ Tak 31. května jsme měli například na účtu 2,3 miliardy korun. Ke 31. srpnu tam Hospodářské noviny našly 797 milionů, ale k 31. 10. jsme měli na účtu zase 1,5 miliardy korun. Prostředky z ministerstev, které účty kraje jen protékají ke konečným adresátům, například na platy učitelů, nepřicházejí pravidelně. Proto srovnávání stavu peněz na krajském účtu ke stejnému datu mezi jednotlivými roky nemá žádnou vypovídací hodnotu,“ vysvětlil Dufek
Krajský radní Miloš Šifalda ocenil klidný a seriózní průběh jednání o návrhu rozpočtu. „Mám dojem, že se uplatnily všechny priority z programového prohlášení rady. Obě strany koalice k úkolu přistupovaly se vzájemným respektem a já jsem přesvědčen, že tomu tak bude i v zastupitelstvu,“ řekl radní.

Hejtman Hašek zároveň informoval o investičních záměrech Nemocnice Znojmo - tisková zpráva ZDE (doc, 31 kB) a také Nemocnice Břeclav a Kyjov - tisková zpráva ZDE (doc, 24 kB). Novináře hejtman rovněž seznámil s vyhlášeným dotačním programem v oblasti kultury - podrobnosti ZDE (doc, 23 kB) a dohodách o spolupráci s významnými kulturními subjekty - podrobnosti ZDE (doc, 22 kB).

Radní Miloš Šifalda ohlásil nadcházející fúzi dalších dvou škol v Jihomoravském kraji po dohodě ředitelů - tentokrát se dohodla ředitelka SOŠ a SOU nábytkářského v Rosicích s ředitelem SOŠ a SOU Brno – Bosonohy . "Je tu vzájemná dohoda, se kterou přišli sami. My jsme jim vyhověli a navrhujeme, aby se ty školy sloučily. Dojde ke sloučení těchto škol - opět po komplexní vzájemné mírové dohodě ředitelů a všech zúčastněných," dodal - podrobnosti ZDE (doc, 23 kB).

ilustrativní obrázek ilustrativní obrázek ilustrativní obrázek ilustrativní obrázek ilustrativní obrázek ilustrativní obrázek