foto 1 foto 2

Přehled zpracovaných platných strategických, programových a koncepčních dokumentů

 

Odbor Název dokumentu Časová platnost Odpovědný pracovník + kontakt (54165 + tel. klapka) Webová adresa
OE Střednědobý výhled rozpočtu Jihomoravského kraje na období 2019 - 2021 2019–2021 Ing. Věra Kučková, 1295 zde
OE Schválené rozpočty na aktuální rok a střednědobé výhledy rozpočtu na následující dva roky příspěvkových organizací zřízených Jihomoravským krajem 2018; 2019–2020 Ing. Martin Minář, 2242 zde
OE Schválený rozpočet JMK na aktuální rok aktuální rok Ing. Věra Kučková, 1295 zde
OKP Kodex etiky Jihomoravského kraje

Účelem tohoto Kodexu je deklarace žádoucích standardů chování, které Jihomoravský kraj očekává od členů volených
orgánů Jihomoravského kraje, ředitelů příspěvkových organizací nebo jiných právnických osob zřizovaných, zakládaných
nebo spoluovládaných Jihomoravským krajem při výkonu veřejné správy.

2013–

Mgr. Iveta Salneková, 1255 zde
OKP Etický kodex zaměstnanců Jihomoravkého kraje

Účelem tohoto dokumentu je vymezit a podporovat žádoucí standardy chování zaměstnance ve vztahu k veřejnosti
a spolupracovníkům. Tento Kodex je závazný pro všechny zaměstnance Jihomoravského kraje zařazené do krajského úřadu.

2013–  Mgr. Iveta Salneková, 1255 zde
OKŘ Personální strategie Krajského úřadu Jihomoravského kraje

Představuje dlouhodobý plán rozvoje v oblasti řízení lidských zdrojů Krajského úřadu Jihomoravského kraje

2013–2020 Mgr. Gabriela Mátéová, 1205 zde
OD

Generel dopravy Jihomoravského kraje

Komplexní zhodnocení stávajícího stavu dopravní infrastruktury JMK. Stanovení návrhových ukazatelů. Ideový návrh variant řešení dopravy. Oborový dokument obsahující komplexní návrh řešení rozvoje dopravy a dopravní infrastruktury v kraji s návrhem priorit.

2003–2030 Ing. Michal Franek, 1314  zde
OD

Generel krajských silnic Jihomoravského kraje

Podrobně řeší problematiku silnic II. a III. třídy jako nedílné součásti silniční sítě kraje. Hlavní zásady rozvoje sítě krajských silnic a odborné priority pro postup realizace zkvalitňování sítě krajských silnic formou optimalizace sítě.

2006–2030 Ing. Michal Franek, 1314 zde
OD

Akční plán pro pozemní komunikace ve vlastnictví Jihomoravského kraje 

Plán obsahující opatření, jejichž účelem je ochrana před škodlivými a obtěžujícími účinky hluku, včetně snížení hluku podle údajů ze strategických hlukových map zpracovaných Ministerstvem zdravotnictví

2013–2018 Ing. Michal Franek, 1314 zde
OD

Akční plán pro aglomeraci Brno 

Plán obsahující opatření, jejichž účelem je ochrana před škodlivými a obtěžujícími účinky hluku, včetně snížení hluku podle údajů ze strategických hlukových map zpracovaných Ministerstvem zdravotnictví.

2013–2018 Ing. Michal Franek, 1314 zde
OD

Studie aglomeračního projektu brněnské příměstské železniční dopravy 2020

Končepní návrh řešení dopravní obslužnosti páteřní železniční regionální dopravouv JMK se zaměřením na brněnskou aglomeraci v časových horizontech závislých na rozvoji dopravní infrastruktury.

2012–2030 (2050) Ing. Michal Franek, 1314 zde
OKPP

Koncepce zachování a obnovy kulturních památek JMK

Dokument analyzuje vybraný fond nemovitých kulturních památek JMK, klasifikuje jeho stavěbně technický stav, podává statistický přehled o počtu, druhu a investičním dluhu památek v JMK, stanovuje hlavní problémové oblastí památkové péče, navrhuje strategické vize, cíle, směřování a základní koncepční opatření v památkové péče v JMK.

2005–  Ing. Pavel Veselý, 2324 zde
ORR

Dotazníkové šetření v obcích Jihomoravského kraje

Analytický dokument, který vznikl ve spolupráci se starosty obcí v Jihomoravském kraji. Jeho výstupy posloužili pro analýzu potřeb v obcích JMK a také byly jedním z podkladů pro tvorbu Národního investičního plánu ČR.

2018 Ing. Pavel Fišer, Ph.D., 1348

Mgr. Tomáš Kubíček, 1363
 

zde
ORR 

Strategie rozvoje Jihomoravského kraje 

Aktualizace strategické vize Strategie rozvoje Jihomoravského kraje byla provedena v roce 2012. Formuluje pro delší časový horizont (do roku 2020) přístup kraje k podpoře rozvoje jeho územního obvodu. Stanovuje strategické cíle rozvoje kraje jako celku a jeho funkčních částí, hlavní cesty k jejich dosažení a poskytuje potřebná východiska a základní rámec pro vypracování Programu rozvoje kraje a dalších koncepcí.

2012–2020

Ing. Pavel Fišer, Ph.D., 1348

Mgr. Tomáš Kubíček, 1363

zde
ORR 

Program rozvoje Jihomoravského kraje 

Základní střednědobý programový dokument k podpoře regionálního rozvoje na úrovni kraje s důrazem na sociálně ekonomickou sféru. Konkretizuje strategické cíle a rozvojová opatření ve formě konkrétních aktivit, určuje jejich nositele a stanoví způsob implementace a financování. Vede k naplňování strategických cílů Strategie rozvoje Jihomoravského kraje.

2018–2021  Ing. Pavel Fišer, Ph.D., 1348  zde
ORR 

Strategie rozvoje lidských zdrojů Jihomoravského kraje (SRLZ)

Dlouhodobý koncepční dokument pro zapojení subjektů z území Jihomoravského kraje k podpoře rozvoje lidského potenciálu, zaměstnanosti, sociálního začleňování a jeho celkové konkurenceschopnosti na základě analýzy současného stavu, spoluprací s odbornou a laickou veřejností. Postupné naplňování strategické vize probíhá prostřednictvím krátkodobého realizačního plánu.

2016–2025 

Ing. Pavel Fišer, Ph.D., 1348

Ing. Kateřina Kozáková, 1396

zde
ORR

Krátkodobý realizační plán Strategie rozvoje lidských zdrojů Jihomoravského kraje

K postupnému naplňování strategie rozvoje lidských zdrojů je zpracován Krátkodobý realizační plán SRLZ zohledňující aktuální vývoj trhu práce, zaměstnanosti a sociálního začleňování v Jihomoravském kraji.

2018–2019

Ing. Pavel Fišer, Ph.D., 1348

Ing. Kateřina Kozáková, 1396

zde
ORR

Průzkum zaměstnanosti v JMK k 31.12.2017

Analytický dokument ke skutečnému stavu zaměstnanosti ke konci roku 2015 v Jihomoravském kraji, ukazuje trendy v roce 2015.

2018

Ing. Pavel Fišer, Ph.D., 1348

Mgr. Tomáš Kubíček, 1363

zde
ORR

Koncepce rozvoje cyklistiky v Jihomoravském kraji na období 2016–2023

Koncepční dokument k podpoře rozvoje cyklistiky a cyklistické dopravy na úrovni kraje k rozhodování, koordinaci, komunikaci, projednávání, monitorování, zajištění systému údržby a správy, včetně financování cyklistických komunikací a doplňkové infrastruktury.

2016–2023 Ing. Jaroslav Keprt, 1325 zde
ORR

Územně energetická koncepce

Územní energetická koncepce vychází ze státní energetické koncepce a obsahuje cíle a principy řešení energetického hospodářství na úrovni kraje. Vytváří podmínky pro hospodárné nakládání s energií v souladu s potřebami hospodářského a společenského rozvoje včetně ochrany životního prostředí a šetrného nakládání s přírodními zdroji energie.

2008–2028

aktualizace každé 4 roky

Ing. Jan Mega, 1318 zde
ORR

Regionální inovační strategie Jihomoravského kraje

Regionální inovační strategie představuje nástroj, jehož prostřednictvím dochází k budování inovační infrastruktury potřebné pro tvorbu inovací. RIS JMK je souborem opatření na řešení problémů a potřeb, které byly identifikovány na základě průzkumu podnikatelské a vědeckovýzkumné sféry v Jihomoravském kraji

2014–2020 Ing. Miloš Pydych, 1333

 zde
(pdf; 707 kB)

ORR

Program rozvoje cestovního ruchu Jihomoravského kraje

Koncepční materiál který je významným podkladem pro podporu rozvoje cestovního ruchu na další plánovací období EU 2014 – 2020. Vytyčuje priority rozvoje, ale také limity nutné ke stanovení udržitelnosti různých oblastí cestovního ruchu.

2014–2020 Ing. Ivana Lukášková, 1343

analytická část (pdf; 3 MB)

návrhová část (pdf; 1,26 MB)

přílohy (pdf; 3 MB)

ORR Tematický atlas Jihomoravského kraje 2017  

Ing. Pavel Fišer, Ph.D., 1348


Mgr. Tomáš Kubíček, 1363

 

zde
ORR Strategie rozvoje hospodářství Jihomoravského kraje v odvětví zemědělství, zpracovatelský a potravinářský průmysl   RNDr. Iveta Macurová, 2353 zde (pdf; 2,89 MB)
ORR Koncepce rozvoje vinařství   RNDr. Iveta Macurová, 2353 zde
ORR Koncepce rozvoje ovocnictví v JMK   RNDr. Iveta Macurová, 2353 zde
OSV

Akční plán rodinné politiky Jihomoravského kraje na rok 2018

Dokument vytyčuje klíčové aktivity pro příslušný rok, které vycházejí ze schválené Koncepce rodinné politiky Jihomoravského kraje na období 2015-2019

2015–2019 Mgr. Jana Pízová, 2169 zde
OSV Koncepce rodinné politiky Jihomoravského kraje na období 2015-2019

Dokument napomáhá zvýšení účinnosti již realizovaných aktivit a realizaci priorit v oblasti rodinné politiky kraje. Koncepce rodinné politiky Jihomoravského kraje chce systematicky podpořit rodinu prostřednictvím vzájemně propojených priorit týkajících se všech oblastí života rodiny. Cílem je tzv. pro-rodinné klima, kdy se jednotlivé aktivity hodnotí z pohledu jejich přínosu pro rodinu.

2015–2019 Mgr. Jana Pízová, 2169 zde
(pdf; 1,16 MB), více zde
OSV Akční plán rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji pro rok 2019

Dokument je prováděcím materiálem Střednědobého plánu, představuje strategii Jihomoravského kraje v oblasti sociálních služeb pro daný rok a s ní související podporované rozvojové záměry sociálních služeb získané z území obcí s rozšířenou působností v JMK.

2019 Mgr. Eva Malušková, 2164 zde

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Jihomoravského kraje

Základní strategický dokument v oblasti školství a vzdělávání v Jihomoravském kraji. Hodnotí celkovou situaci školství, vymezuje základní směry jeho vývoje a zabývá se výhledovým řešením. Dále hodnotí současnou hospodářskou situaci a demografický vývoj v regionu a popisuje jejich dopady do oblasti krajského školství.

2016–2020 Mgr. Oldřich Vybíral, 3521 zde

Krajský akční plán rozvoje vzdělávání v Jihomoravském kraji

Dokument je nově vzniklým nástrojem, který má na území Jihomoravského kraje pomoci zlepšit řízení škol, hodnocení kvality vzdělávání a plánování strategických kroků vedoucích ke zvýšení kvality vzdělávací soustavy kraje i jednotlivých škol.

2016–2018 Ing. Erika Dittrichová, DiS., 8305  zde

Koncepce prevence kriminality JMK na období 2017–2021

Strategický dokument obsahuje analýzu kriminality, sociálně demografickou charakteristiku, institucionální analýzu, sociologické výzkumy v oblasti prevence kriminality, zkušenosti kraje a obcí s realizací preventivních aktivit a vlastní koncepci prevence kriminality. Koncepce prevence kriminality Jihomoravského kraje definuje základní priority, hlavní a specifické cíle Jihomoravského kraje v oblasti prevence kriminality.

2017–2021 Mgr. Pavla Tichá, 8302 zde
(pdf; 3,26 MB)

Strategie protidrogové politiky Jihomoravského kraje na období 2010 – 2018

Strategie protidrogové politiky Jihomoravského kraje na období 2010 – 2018 vychází z Národní strategie protidrogové politiky na období 2010 – 2018 schválené usnesením vlády České republiky ze dne 10. května 2010 a je klíčovým dokumentem Jihomoravského kraje pro oblast protidrogové politiky. Vychází ze současného stavu vědeckého poznání fenoménu užívání drog, jeho důsledků a účinných řešení problémů s ním souvisejících. Jihomoravský kraj v této strategii definuje základní východiska a směry řešení problému užívání drog.

2010–2018 Mgr. Lenka Možná, 8310  zde
(doc; 670 kB)

Strategie romské integrace v Jihomoravském kraji na období 2014 - 2018

V dokumentu jsou uvedeny na základě monitoringu obcí a pracovníků nestátních neziskových organizací základní údaje o Romech žijících v Jihomoravském kraji, souhrn nejzávažnějších problémů v rámci integrační politiky v jednotlivých oblastech (bydlení, vzdělávání, romská kultura, zaměstnanost, sociální služby, zdravotní situace romské menšiny), z nichž každá obsahuje část informační a návrhy na řešení.

2014–2018 PaedDr. Věra Koupilová zde

OÚPSŘ

Územně plánovací dokumentace

Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje, 2016   Ing. arch. Eva Hamrlová, 1365 zde

OÚPSŘ

Územně plánovací podklady - Územně analytické podklady

Územně analytické podklady Jihomoravského kraje, aktualizace 2017   Ing. arch. Eva Hamrlová, 1365 zde

OÚPSŘ

Územně plánovací podklady


 
 
 
Územní studie silničního propojení silnic R52 a I/53 s dálnicí D2, 2015
 
  Ing. arch. Eva Hamrlová, 1365 zde
Územní studie silnic II. třídy v území ovlivněném rozvodnou 400/220/110 kV Sokolnice, 2015   Ing. arch. Eva Hamrlová, 1365 zde
Územní studie silničních obchvatů obcí Strážnice a Petrov, 2014   Ing. arch. Eva Hamrlová, 1365 zde
Územní studie silnice R43 v úseku Svitávka – Sudice, 2014    Ing. arch. Eva Hamrlová, 1365 zde
Územní studie silnice v úseku I/50 Brankovice - Kožušice, 2014   Ing. arch. Eva Hamrlová, 1365 zde

Územní studie sídelní struktury Jihomoravského kraje, 2014
  Ing. arch. Eva Hamrlová, 1365  zde (pdf; 7 MB)

Územní studie prověření variant Křenovické spojky, 2013
 
  Ing. arch. Eva Hamrlová, 1365  zde
Územní studie silnice II/416 Žatčany – Slavkov u Brna, 2012
 
  Ing. arch. Eva Hamrlová, 1365 zde
Územní studie silnice II/380 Sokolnice – Čejč, 2012
 
  Ing. arch. Eva Hamrlová, 1365  zde
Územní studie Vymezení cílových charakteristik krajiny Jihomoravského kraje, 2010
 
  Ing. arch. Eva Hamrlová, 1365  zde
Územní studie aglomeračních vazeb města Brna a jeho okolí, 2009
 
  Ing. arch. Eva Hamrlová, 1365 zde 
Územní studie v oblasti jihozápadně města Brna, 2008
 
  Ing. arch. Eva Hamrlová, 1365 zde
Územní studie prověření trasy Boskovické spojky a přeložky silnice II/374, 2007
 
  Ing. arch. Eva Hamrlová, 1365 zde
Urbanistická studie rozvojových zón letiště Brno-Tuřany, Černovická terasa a Šlapanice, 2006
 
  Ing. arch. Eva Hamrlová, 1365 zde
Generel dopravy Jihomoravského kraje, 2006
 
  Ing. arch. Eva Hamrlová, 1365 zde
Vyhledávací studie trasy silnice R43 Boskovickou brázdou v úseku mezi Troubskem a Kuřimí, 2005
 
  Ing. arch. Eva Hamrlová, 1365 zde
Urbanistická studie Lednicko-valtického areálu, 2005
 
  Ing. arch. Eva Hamrlová, 1365 zde
Územní prognóza Jihomoravského kraje, 2004
 
  Ing. arch. Eva Hamrlová, 1365  
Generel regionálního a nadregionálního ÚSES na území Jihomoravského kraje, 2003
 
  Ing. arch. Eva Hamrlová, 1365 zde
Koordinační studie dopravního napojení území obcí Tvarožná, Jiříkovice a Sivice na dálnici D1, 2003
 
  Ing. arch. Eva Hamrlová, 1365  
Návrh trasy rychlostní silnice R43 v prostoru přírodní památky „Krkatá bába“ – vyhledávací studie, 2002
 
  Ing. arch. Eva Hamrlová, 1365  
Jihozápadní tangenta – prověření úseku Troubsko – Blučina, dopravně inženýrská studie, 2002
 
  Ing. arch. Eva Hamrlová, 1365
 
Studie rychlostní silnice R 43 v úseku Svitávka – hranice Jihomoravského kraje, 2001   Ing. arch. Eva Hamrlová, 1365  zde
OŽP

Plán odpadového hospodářství Jihomoravského kraje

2016 – 2025 Ing. Jarešová Marcela, 2624 zde
OŽP

Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Jihomoravského kraje na léta 2011-2020

Základní principy v ekologické výchově jak ve školských zařízeních, tak v úřadech a podnicích

2011 – 2020 Ing. Lenka Gernešová, 2332 zde
OŽP

Koncepce ochrany přírody Jihomoravského kraje

Strategický dokument k ochraně přírody a krajiny v JMK

2004 – 2019 Mgr. Petr Mach, 1530

zde 

(www.fontes.cz)

OŽP

Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje

Vymezuje potřeby pro zajištění žádoucí úrovně vodohospodářské infrastruktury kraje.Účelem je stanovení základní koncepce optimálního rozvoje zásobování pitnou vodou a odkanalizování a čištění odpadních vod měst a obcí Jihomoravského kraje.

 

 

Ing. Andrea Dáňová, 2695

zde

OŽP Plánování v oblasti vod - I. a II. plánovací období 2009–2021

Ing. Andrea Dáňová, 2695

Ing. Mojmír Pehal, 2685

zde (www.pmo.cz)
OŽP

Studie protipovodňových opatření

Řeší návrhy opatření k ochraně obyvatel a majetku při povodních

  Ing. Andrea Dáňová, 2695 zde
OŽP

Povodňový plán Jihomoravského kraje 2015

Dokument řeší vazby a potřeby při průchodu velkých vod. Ze zákona s tímto dokumentem musí být zajištěn soulad povodňových plánů nižšího územního celku

2015– Ing. Michal Cibulka, 2690 zde
Útvar řízení kvality Strategie Krajského úřadu Jihomoravského kraje

Dosažitelná představa KrÚ o tom, co chce dělat a kam chce směřovat

 2016–2020 Mgr. Martina Odvárková, 1214 zde (pdf; 635 kB)