Informace č.j.: JMK 12397/2007

Jihomoravský kraj
Odbor právní a organizační Krajského úřadu Jihomoravského kraje
Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno
 
 
 
                Čj.                                            SpZn.                                       Vyřizuje/linka                              Brno
JMK  12397/2007                    S-JMK 153393/2006 OPO         Mgr. Krejčí/541658855                  25.1.2007                                          
 
Přepis části zvukového záznamu ze 14. zasedání Zastupitelstva Jihomoravského kraje  - poskytnutí informace
 
 
Vážený pane,
 
            dne 1. 12. 2006 obdržel Krajský úřad Jihomoravského kraje (dále jen „Krajský úřad“) Vaši žádost dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“), o zaslání „elektronické verze doslovného přepisu části zvukového záznamu ze 14. ZJMK a dále o předání tohoto přepisu ve vytištěném tvaru na hlavičkovém papíře JMK, aby bylo jasné, že každá strana je autentická“.
 
Dopisem ze dne 14.12.2006 č.j. 153393/2006 jsme Vás informovali, že Krajský úřad disponuje vždy pouze zvukovým záznamem z jednání Zastupitelstva Jihomoravského kraje a tudíž nemá k dispozici doslovný přepis zvukového záznamu ze 14. zasedání Zastupitelstva Jihomoravského kraje. Z žádného právního předpisu nevyplývá pro povinný subjekt povinnost vyhotovovat přepis zvukového záznamu z jednání zastupitelstva.
 
Na základě žádosti zastupitele Jihomoravského kraje podané podle § 34 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů (žádost o informace ve věcech, které souvisejí s výkonem funkce zastupitele), Krajský úřad vyhotovil přepis diskuse k bodům č. 75 a 76 ze 14. zasedání Zastupitelstva Jihomoravského kraje. Tento přepis Vám nyní zasíláme ve formě, ve které ho máme k dispozici.
 
            S pozdravem
 
 
                                                                                   JUDr. Lenka Cundová, v.r.
                                                                      vedoucí odboru právního a organizačního               
Přílohy: dle textu

Doslovný přepis diskuse k bodu č. 75
programu 14. zasedání Zastupitelstva Jihomoravského kraje
 
Diskuse:
RNDr. Mojmír Vlašín: „Ostatně soudím, že návrh, který tady máme před sebou, je předložen do zastupitelstva v rozporu se zákonem a souhlasím aspoň v jednom bodě naprosto s panem hejtmanem, že o nezákonnosti rozhodne soud. Nemohu o tom rozhodovat já, to znovu říkám a opakuji formulaci, ostatně soudím, že je to v rozporu se zákonem. Rozhodne o tom soud a to je právě ta tragedie, že o tomto našem dnešním rozhodování následně rozhodne soud, který poprvé zřejmě v ČR zruší územní plán velkého územního celku jako celek. Už se to stalo v Praze, kde se to týkalo ovšem jenom jedné části, týkající se pražského ruzyňského letiště. Dobře, budeme, budeme za tlupu šašků, kteří schvalují něco, co je v rozporu se zákonem. Chcete to, dobrá, já jsem pro, i když budu hlasovat proti, abych se jednoznačně vydělil, a aby bylo zřejmé že jsem pro to – pro hm pro tuto – hm – opravdu musím použít ten termín „šaškárnu“ ruku nezdvihl. A teď věcně: na straně 33, dále na straně 62 a na straně 143 v textové části je kanál Dunaj-Odra-Labe nebo průplav Dunaj-Odra-Labe. V přílohách grafických 2b a 8 je tento kanál uveden ve dvou variantách. VRT na straně 140 až 142 je podle mého rozhodnutí nemá narušovat ekologicky evropsky významné území a přesto je tam nakreslen, jsou to rozpory, které jsou v materiálu, který máme ke schvalování a pod záminkou že se to nestihlo prostě do té finální verze, že se to udělá dodatečně, tak budeme schvalovat něco co ještě není opraveno, já to teda nepovažuji za vhodné. Pokud jde o připomínku paní Procházkové, že se jí dotklo, že byl materiál narychlo vecpán, já myslím, že se mnou bude muset nakonec souhlasit, protože ve svolání, které jsme všichni obdrželi a dokonce, které bylo ještě včera na webových stránkách Jihomoravského kraje žádný bod 75 není, takže já mám jednoznačný důkaz pro to, že tento bod byl narychlo a navíc připomínky, které jsem teďka řekl o tom, že prostě se nestihlo a já prosím vás teďka v tomto bodě vůbec neobviňuji příslušný úřad, že to nedoplnil. Ono to totiž doplnit nemohl, aby to bylo v pořádku tak na to nemohl v tak krátkém čase adekvátně a odborně reagovat, to prostě musí zapracovat zpracovatel. Moje připomínka je v tom, že takto odbytý materiál, který v tomto případě je odbytý, protože na to nebyl čas, nikoli svévolně nebo nedbalostí, aby bylo rozuměno, tak takto odbytý materiál to znamená nehotový je nám předkládán ke schválení. A toto považuju za špatné a mimochodem to bude velkým problémem v budoucnu. No a potom bych chtěl říct ještě, že návrh územního plánu nebyl posouzen v souladu s právními předpisy ČR a EU upravující ochranu takzvaných evropsky chráněných územní NATURA 2000. Totiž všichni tady tvrdí, že Ministerstvo nechce pustit, takzvaně nechce pustit dálnici kolem Břeclavi nicméně toto je tvrzeno jenom na základě jakéhosi naprosto nepodstatného dopisu Ministerstva životního prostředí, než aby to, místo toho aby to bylo v územním plánu řádně projednáno a právě toto je ten rozpor s tou směrnicí o biotopech, který říká, že musí být projednány varianty, všechny reálné varianty a ta varianta jak bylo doloženo, bylo to tady už dneska řečeno, byla na stole varianta přes Břeclav byla na stole, nebyla posouzena a kdyby v rámci posuzování bylo řečeno, že poškodí víc NATURU 2000 poškodí víc přírodu, varianta Břeclavska já budu poslední, který ji tady bude propagovat. Toto řečeno nebylo, toto nebylo řádně vyhodnoceno a v rozporu se směrnicemi EU byla vyhodnocována pouze varianta Mikulovská s jednou subvariantou, která, a to musím tvrdit, tam byla dána úmyslně jako nevyhovující, prostě se tam udělala taková odbočka, která nevedla od nikud nikam a řeklo se, že to je varianta, to je pseudovarianta, je to prostě taková, jenom takový Cimrmanův krok stranou, řekl bych. Takže ve skutečnosti od začátku do konce bod územní prognózy neustále někdo procpával variantu přes Pohořelice a Mikulov na Drasenhofen, aniž by se řádně zvážila druhá varianta, kdyby se zvážila mohli jsme si toto všechno odpustit, toto totiž kromě formálních nedostatků je jediným velmi závažným bodem, který zpochybňuje teda správné správný postup. Na závěr bych chtěl říct ještě dvě drobné věci, aby, nebude to výčet, abyste věděli, že připomínky nebyly správně vypořádány, tak např. podle dohody radiokomunikací s Ministerstvem životního prostředí a správou CHKO má být vysílač na vrcholu Děvína vymístěn do roku 2012, přesto se v návrhu územního plánu toto vyskytuje, to znamená není tam, nepočítá se s variantou vymístění vysílače, vysílač je tam dále nakreslen a na můj podnět vypořádání tohoto podnětu bylo tak, že územní plánovači tam, teďka to říkám vlastními slovy, zakreslí co jim kdo předloží a nemají možnost nebo takhle nějak, že prostě nebudou přezkoumávat, tzn. ti co tam mají vysílač, předložili, že ho tam chtějí mít a tím to končí, takže když já si uprostřed rezervace nakreslím bazén, tak mi ho asi někdo zakreslí, tak to je prostě… S tímto vypořádáním se absolutně nemůžu smířit. Další věc je moje, můj podnět, že má být zmenšena plocha Novomlýnských nádrží, protože podle rozhodnutí ústavního soudu má být hladina snížena, bylo mně odpovězeno, že výška hladiny nebude v územním plánu zohledňována, to je samozřejmě pravda, ale asi všichni víte, že výška hladiny znamená taky velikost vodní plochy a vodní plocha bude samozřejmě menší, když bude nižší hladina, děkuji.“
Ing. Stanislav Juránek: „Také děkuji, byly překročeny tři minuty jenom nepatrně. Nicméně, to je naše možnost abychom se ke všem těmto věcem vyjádřili, teď je ale k tomu, abychom začali vyřizovat právě jednotlivé připomínky, samozřejmě návrhy na usnesení, na jakoukoli změnu v rámci projednávání územního plánu, budu chtít písemně, protože nemůžeme hlasovat o ničem, co bychom přesně neprojednali, to znamená každý má právo dát návrh na změnu územního plánu a na to, aby tato změna byla tady řádně projednána. Nyní se obracím na paní Hamrlovou“
Ing. arch. Eva Hamrlová: „Já bych chtěla říct k té úpravě územního plánu jednu věc, že podstatné je pro nás jedna náležitost. Ve zprávě o projednání a v těch náležitých přílohách je naprosto přesně specifikováno jak co bude upraveno, takže všichni zastupitelé mají možnost odsouhlasit, že ta úprava bude provedena takto. A co je velmi důležité pro nás, jedině zastupitelstvu přísluší rozhodovat o námitkách, takže pokud zastupitelé rozhodnou o námitkách tak jak je navrženo, tak my máme jasný signál, jak máme upravit územní plán.“
Ing. Stanislav Juránek: „Ale samozřejmě o každé námitce můžeme rozhodnout jinak, můžeme rozhodnout obráceně, na základě toho, že to tady projednáme, můžeme to projednávat dnes třeba celý den, můžeme přesunout zastupitelstvo i na zítřek a každou tu námitku můžeme projednat, nicméně všechny ty námitky jsou tady dlouhou dobu a projednáváme tyto námitky a obdobné nebo ještě ty, které se tady neobjevily, tak projednáváme dva roky, a proto je to takto připraveno, proto to takto máme připraveno na toto dnešní jednání. Prosím paní Procházkovou.“
Ing. arch. Anna Procházková: „Já bych ještě jednou ráda zareagovala na neustálé připomínkování, proč nebyla posuzována varianta na Břeclav. Pokud by si pan doktor Vlašín přečetl pozorně dopis náměstka ministra dopravy, který je adresovaný velvyslanci českého v Rakouské republice, tak cituji: „Varianta spojení Brna s Vídní přes Břeclav byla přesto prověřována orientačně z hlediska možností dosažení návrhových parametrů potřebných pro rychlostní silnici, možnosti obsluhy území i ekologických dopadů a to jak na území ČR tak zejména na území Rakouska. Tato varianta byla shledána z výše uvedených hledisek jako podstatně horší, až nepřijatelná. Na českém území kolize s vyhlášenou ptačí oblastí soutok Tvrdonicko, kolize s navrženou evropsky významnou lokalitou kategorie chráněné krajinné oblasti soutok Podluží v rámci soustavy NATURA 2000 a kolize s ekologicky cenným lesním porostem v úseku mezi Poštornou a státními hranicemi.“ Tady bych pana kolegu ekologa ráda upozornila, že respektoval a ctil tyto významné chráněné lokality při projednávání kanálu, ale už mu to nevadí při trasování rychlostní komunikace. V závěru je citováno, že vlastně tady tato varianta byla shledána jako nepřijatelná. Takže nevím, co víc tady k tomuto dodat, snad jen ještě to, že když jste na posledním zasedání zastupitelstva navrhoval, aby se posuzovala trasa na Břeclav, tak zastupitelé tady tento návrh zamítli. A opravdu je v našich kompetencích rozhodnout, jestli budem nebo nebudem posuzovat nereálnou variantu.“
Ing. Stanislav Juránek: „Děkuji. Další připomínky a samozřejmě návrhy na usnesení, pokud budou, tak samozřejmě jsem připraven. Pan Vlašín má návrhy na usnesení, kterými se určitě budeme podrobně zabývat, pan Vlašín má slovo.“
RNDr. Mojmír Vlašín: „Já tady ještě dopisuju jeden písemný podnět, ale teď bych chtěl říct asi toto: posuzování varianty přes Břeclav orientačně je právě to, co je naprosto v rozporu s předpisy EU. To já nemohu absolutně připustit, protože tím se klade, tím se dává nerovnost mezi variantami, takže například já se podívám z letadla a orientačně usoudím, že toto sem nepatří a na druhé straně se bude jiná varianta posuzovat složitým, drahým, komplikovaným a časově náročným procesem EIA. To znamená, že to je naprosto v nesouladu, já znovu říkám, že jsem nikdy neřekl, že trasa přes Břeclav na Reinthal je ekologicky výhodnější. Já jsem to říct nemohl, protože bohužel k tomu nemám podklady a nejsem ochoten tady říkat takové nesmysly jako že orientačně je to výhodnější nebo orientačně je to nevýhodnější. To je prostě nesmysl. Na rakouské straně ve stejné trase se navrhuje v tom stejném územním plánu obchvat Břeclavi, který vlastně by pro případ dálnice byl rozšířen z troj-proudu nebo dva a půl proudu na čtyř-pruh a to je zajímavé, že toto je v pořádku, zatím co trasování dálnice, které tam teda navrženo nebylo a posouzeno nebylo tak v pořádku není. Ale já neříkám, já neříkám, že teďka se mě orientačně zdá, že dálnice přes Břeclav je orientačně výhodnější. Ne, já jenom tvrdím, že nezákonně byla tato varianta vypuštěna. Jestliže jsem navrhoval, aby byla doplněna a zastupitelstvo to zamítlo to je sice pravda, nicméně ta varianta tam měla být navržena ze zákona. A nikoli na návrh zastupitele nebo zastupitelstva. To byla prostě povinnost zpracovatele variantu posoudit. Zpracovatel to svévolně neudělal, a proto tento materiál od samého začátku trpí tímto neduhem. A pokud ho neodstraníme, bude trpět dál. Samozřejmě, že to je hlavní věc, která mně vadí. A ty ostatní věci a já to tady řeknu na rovinu, ty ostatní formální nedostatky jako to, že třeba v přiloženém materiálu chybí dokument shoda s civilní obranou, mě civilní obrana neleží vůbec na srdci, mě je úplně ukradená, ale přesto musím říct v týhle chvíli, že tato součást povinná územního plánu doteďka chybí a že to je formální záležitosti na kterých já samozřejmě budu nucen trvat a pokud přijde a pokud to bude posuzováno z hlediska zákona, tak se to bude brát v potaz samozřejmě i tyto záležitosti.“
Ing. Stanislav Juránek: „Já si dovolím říci, že na rozdíl od vašeho názoru si myslím, že posouzení civilní ochrany je tam velmi důležité, protože je to jedno z nejohroženějších míst. Třeba například z hlediska záplav v této republice vůbec. A já si myslím, že právě souvislosti, které souvisí s ochranou tohoto prostředí jsou tak důležité, že je musíme posuzovat a že jsou mnohem důležitější než některé aspekty Natury, protože Natura ochraňuje živočichy, které potřebujeme a já myslím, že je tam také zapotřebí je ochraňovat, protože k nim mám také vztah, ale že na prvním místě tam totiž musíme dělat všechno pro to, aby to bylo dobré pro obyvatelstvo.“
RNDr. Mojmír Vlašín: „Proč to tam není, teda. Proč tam není CO?“
Ing. Stanislav Juránek: „Samozřejmě, že tam jsou věci, které s tímto souvisí a to posouzení tam je uvedeno. To znamená, já říkám, že tyto věci jsme se zabývali. Paní Procházková s další částí odpovědi.“
Ing. arch. Anna Procházková: „Já jenom k tomu, pardon. Jenom k tomu protizákonnému neposouzení trasy směrem na Břeclav. Nevím z čeho vycházíte, pane kolego, ale tam se posuzovalo pět variant. Dokonce na tom projektu ještě svého času spolupracoval i váš kolega pan Löw, takže kdyby jste to spolu zkonzultovali, možná by vám vysvětlil, jakým způsobem to projednávání probíhalo. Firma ABH opravdu vypracovávala pět variant, ty se bohužel zúžily na tři a v návrhu potom samozřejmě musela být trasa invariantní, takže pokud jsme dostali do MŽP souhlasné stanovisko k variantně 1X, to znamená ve stávající trase, objevil se tento koridor v návrhu územního plánu velkého územního celku. Nemám k tomu nic víc co dodat. Varianty byly posouzeny. Byla vybrána ta optimální. Vůbec se to netýkalo Břeclavi.“
Ing. Stanislav Juránek: „Prosím věcně ještě paní vedoucí.“
Ing. arch. Eva Hamrlová: „K věcnému řešení: příloha CO samozřejmě zpracováná je, mám ji tady k dispozici, je součástí krizového řízení a utajovaných skutečností, proto jste ji nedostali jako přílohu na tom CD.“
Ing. Stanislav Juránek: „Mohu vám garantovat, že tady touto jsme se zabývali a že se tím zabývaly všechny orgány, které v krizovém řízení působí a mají tady tyto směrnici ovlivňovat, to znamená říkám, všechno je řádně zpracováno. Věci, které jsou a dotýkají se obyvatel tohoto prostoru jsou prozkoumány velmi podrobně a s velkým důrazem. Technická pan Vlašín.“
RNDr. Mojmír Vlašín: „Tentokrát jsem to asi stiskl dobře. Já chci technicky dvě věci. Za prvé mám informace že tady jsou občané a chtěli by promluvit, nevím, teda, jestli tady ještě jsou a vydrželi. Za druhé chtěl bych požádat o udělení slova potřetí.“
Ing. Stanislav Juránek: „Dobře, o udělení slova potřetí, je to další, hned teď další hlasování v pořadí 17., já se ptám, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel hlasování. Tak je mi tentokrát líto, protože 28 pro, 9 proti, 12 se zdrželo, usnesení nebylo přijato. Nicméně jsou zde usnesení, která, já je přečtu, návrhy usnesení za pana Vlašína. Pan Vlašín dal dva návrhy na usnesení a já je teď přečtu, protože ony musí být přečteny nahlas a když tak požádám pana Vlašína, kdybych řekl něco špatně, aby mě opravil. Je to tedy první návrh, je ve znění: Vypouští se umístění vysílače na vrcholu Děvín v CHKO Pálava, je to první hlasování. Druhé: vypouští se trasa vysokorychlostní komunikace v trase Pohořelice-Mikulov-státní hranice. Já se jenom zeptám. Technická, prosím, jestli jsem řekl něco špatně, pan Vlašín.
RNDr. Mojmír Vlašín: „Já jsem napsal vysokorychlostní, tam patří rychlostní.“
Ing. Stanislav Juránek: „Škrtám vysoko s vaším svolením, přečtu znovu:vypouští se trasa rychlostní komunikace v trase Pohořelice-Mikulov-státní hranice, je to tak dobře, prosím?
RNDr. Mojmír Vlašín: „Ano.“
Ing. Stanislav Juránek: „Děkuji, jsou to dva návrhy, o kterých by jsme měli hlasovat. Já se teď zeptám paní vedoucí, zda je to v pořádku.“
Ing. arch. Eva Hamrlová: „Já bych řekla k vysílači Děvín. V té zprávě o projednání, v té zprávě má pan zastupitel Vlašín vyhodnoceno, že nevyužívání vysílače Děvín bude doplněno do textové části a potom k rychlostní komunikaci R52 nevím, co bych dodala, protože ta je součástí závazné části a ta by neměla být vypuštěna.“
Ing. Stanislav Juránek: „Tomu rozumím, ale jako rozumím, že je to právo zastupitele, abychom o těchto dvou věcech, věcech hlasovali. To znamená, já se teď ptám, protože toto jsou nové skutečnosti, jestli zvláště třeba k tomu vysílači, který jsme tady neprobrali, ani žádné stanovisko druhé k tomu nebylo, tak jestli k tomu může být nějaké stanovisko. Já poprosím paní Hamrlovou, kdo zpracovával to stanovisko a jestli v tom byla vedena už předtím nějaká jednání ohledně toho vysílače.“
Ing. arch. Eva Hamrlová: „Ohledně vysílačedal připomínku pan Vlašín a ta je zpracována uprostřed té zprávy o projednání tak, že do textové části bude doplněno to, co je tam navrženo od pana Vlašína, takže si myslím, že to, co navrhuje už je zohledněno v té zprávě o projednání návrhu.“
Ing. Stanislav Juránek: „Já tedy, v tom případě se zeptám pana Vlašína, jestli v tom případě budeme v této věci hlasovat nebo jestli je třeba se o té věci přesvědčit, abychom tedy nehlasovali o něčem, co tam už je zapracováno a v čem bysme vám rádi dali zapravdu.“
RNDr. Mojmír Vlašín: „Já jsem to tam právě původně mínil, ale paní Hamrlová mě inspirovala v tom, že řekla, že o čem tady prostě zastupitelstvo rozhodne bude platit a já v tom, já v té textaci, tu textaci která je v tom vypořádání nevidím jako jednoznačnou a proto trvám na tom, aby se o této věci hlasovalo. V případě, že tento můj návrh neprojde, bude pravděpodobně platit o tom, co je v textu, že je to tak?“
Ing. Stanislav Juránek: „Ano, bude se o tom hlasovat jako celku, to znamená v té původní variantě, něco dá se říci, že co je v té předložené variantě, že to je pokus o kompromis, ale není to úplně to, co jste chtěl, rozumím tomu tak dobře?“
RNDr. Mojmír Vlašín: „Ano.“
Ing. Stanislav Juránek: „Paní Hamrlová můžete mi to také tak odsouhlasit?“
Ing. arch. Eva Hamrlová: „Ano.“
Ing. Stanislav Juránek: „To znamená, to co máme ve variantě je kompromis, pan Vlašín ale má tady právo tady tento návrh na usnesení, takže o něm budeme řádně hlasovat. Musím říci, že v současné době nemám nikoho přihlášeného, nikdo ani z veřejnosti, to znamená, že v tuto chvíli končím diskusi k tomuto bodu a přistupuji k hlasování.“
 
 
Doslovný přepis diskuse k bodu č. 76
programu 14. zasedání Zastupitelstva Jihomoravského kraje
 
Diskuse:
RNDr. Mojmír Vlašín: „Já bych chtěl říct, že jsem se nerelaxoval o přestávce, ale naopak jsem se dozvěděl, že na galerii byl pan Bařina, jako zástupce veřejnosti a zástupce ekologického právního servisu, který chtěl promluvit a nebylo mu dáno slovo.“
Ing. Stanislav Juránek: „Já jsem ho ovšem k tomu slovu vyzval a nikdo se nahoře nepřihlásil.“
RNDr. Mojmír Vlašín: „Hlásili se, ale zřejmě zde není žádné zařízení, kterým by to mohli dát nějak…“
Ing. Stanislav Juránek: „Je tam zařízení a jsou tam lidé, je tam člověk, to znamená, toto popírám a prosím do zápisu, aby bylo jasně uvedeno a zkontrolováno, že jsem vyzval veřejnost a že veřejnost byla vyzvaná a nikdo se nepřihlásil“
RNDr. Mojmír Vlašín: „Tak zřejmě je to jejich nešikovnost, že nevěděli, jak to udělat, dobrá. A já bych měl v téhle souvislosti dotaz, co nám brání, jako zastupitelstvu, vyjmout dálnici R 52 ze závazné části a dát ji do části směrné. Prosil bych, aby na to odpověděla paní radní a vedoucí odboru územního plánu.“
Ing. Stanislav Juránek: „Určitě nic jiného, než rozhodnutí zastupitelstva, v tuto chvíli, já myslím, že na to se nedá jinak odpovědět, to znamená, určitě paní vedoucí nemá co by k tomu řekla a paní radní Procházková má slovo.“
Ing. arch. Anna Procházková: „Mezi závaznou a směrnou částí je rozdíl v tom, že pokud tyto závazné části, tak investor ŘSD může zahájit s výkupy pozemků je to mnohem jednodušší pokud je to v závazné části.“
Ing. Stanislav Juránek: „Paní vedoucí má také slovo, aby mohla zareagovat.“
Ing. arch. Eva Hamrlová: „Já řeknu jenom co je vlastně ze stavebního zákona. Stavební zákon určuje, co má být závaznou částí, to jsme respektovali takto je vlastně územní plán dohodnut, takže to nám brání a usnesení zastupitelstva potom už v tuto chvíli.“
Ing. Stanislav Juránek: „Děkuji, takže odpovědi zazněly, prosím o další připomínky, technická - pan Vlašín.“
RNDr. Mojmír Vlašín: „Já právě chci říct ještě, že toto jsem potřeboval vědět, jestli jo, jestli byste mi mohli ještě ten můj jednou položený dotaz ještě specifikovat. V případě, že zastupitelstvo nyní bude hlasovat o tom, že to vyjme ze závazné části, vzhledem k předchozímu bodu, kde se už něco hlasovalo, bude to protizákonné nebo to je vůbec jako možné, je to hlasovatelné, takto byl můj dotaz vznesen paní vedoucí ho pochopila, docela, ale chtěl bych ještě jednoznačnou odpověď. Vy jste pane hejtmane řekl, že ano, že můžem, jestli jsem to dobře pochopil nebo ještě mi to, prosím vás, řekněte přesně.“
Ing. Stanislav Juránek: „Já teď poprosím o citaci zákona přesně právníky, paní vedoucí.“
Ing. arch. Eva Hamrlová: „Minulé usnesení zastupitelstva zní, že vymezuje závaznou část, takže v tuto chvíli nám brání jednak usnesení zastupitelstva a dál je přesně vyspecifikováno ve stavebním zákoně, co má být závaznou částí a to je respektováno a takhle byl územní plán projednán a dohodnut.“
Ing. Stanislav Juránek: „Tady je otázka zřejmě, by chtěl položit pan Vlašín, jaký pozměňovací návrh, já si myslím, zda to dobře chápu, ale nechce ho položit takovým způsobem, aby byl protizákonný nebo v nějakém rozporu, takže ho chce položit takovým způsobem, jak je třeba a proto se ptá tady na tyto věci. Tady prosím i o právní radu, zda je to hlasovatelné a když, tak co je hlasovatelné, aby ten návrh mohl pan zastupitel Vlašín podat.“
Ing. arch. Eva Hamrlová: „Ale o tom vymezení už bylo rozhodnuto minulým usnesením. Tam bylo řečeno, že zastupitelstvo vymezuje závaznou část, takže si myslím, že v tom brání už rozhodnutí zastupitelstva.“
Ing. Stanislav Juránek: „To znamená, pokud nezrušíme rozhodnutí zastupitelstva, tak ten návrh nelze podat.“  
Ing. arch. Eva Hamrlová: „Ano.“
Ing. Stanislav Juránek: „Lze podat jedině návrh na zrušení usnesení zastupitelstva.“
Ing. arch. Eva Hamrlová: „Ano.“
Ing. Stanislav Juránek: „Dobře. Paní Procházková.“
Ing. arch. Anna Procházková: „Já jsem jenom právě chtěla k tomu doplnit, že v podstatě v této formě je návrh nehlasovatelný.“
Ing. Stanislav Juránek: „Dobře, takže k tomu další připomínky nejsou. Technická pan Vlašín.“
RNDr. Mojmír Vlašín: „No, to jsem se teda konečně dozvěděl, co jsem chtěl, děkuji. A teď se tedy ptám, jestli můžu ještě v tuto chvíli podat návrh na zrušení rozhodnutí zastupitelstva nebo potom to musím udělat nějak interpelací, to mně technicky není vůbec jasné.“                                                                            
Ing. Stanislav Juránek: „Návrh na zrušení usnesení zastupitelstva, které jsme přijali v minulém bodě můžete podat, bohužel, už jenom po zařazení toho bodu, protože to už je jiný bod, jiné vyjádření, ale samozřejmě je možno v rámci interpelace navrhnout, aby ten bod byl znovu zařazen. Prosím.“
RNDr. Mojmír Vlašín: „Promiňte, ale pořád si to chcu jenom objasnit. To znamená, my teďka můžeme hlasovat buďto to přijmout, tak jak to je a nebo odmítnout, čili další úpravy v tom jednotlivém nejsou možné, protože by byly v rozporu, de facto se zákonem a s předchozím přijatým usnesením, je to tak?“
Ing. Stanislav Juránek: „Reaguje na to předseda kontrolního výboru.“
Mgr. Václav Božek, CSc.: „Já na to zkusím říct svůj názor. Já si myslím, že ten bod, který teď budeme hlasovat není úplně formální a ty připomínky mohou být vedeny tím směrem, že tak jak je sepsána ta obecně závazná vyhláška, to není v souladu s tím, co jsme schválili v minulém bodě. Tyto připomínky k tomuto bodu, k tomuto materiálu mohou být podávány a ty by měly být hlasovatelné, ale jinak asi ne.“
Ing. Stanislav Juránek: „Ještě paní vedoucí se přihlásila.“
Ing. arch. Eva Hamrlová: „Já bych k tomu řekla jednu věc, že obecně závazná vyhláška je ten koncový bod, co musí být uděláno, když se schvaluje územní plán a vydává se obecně závazná vyhláška, kterou se vymezuje závazná část a v tom minulém usnesení se vymezilo to gro, takže teďka se hlasuje pouze o vydání té obecně závazné vyhlášky.“
Ing. Stanislav Juránek: „Prosím o připomínky, návrhy na změnu usnesení. Nejsou. Proto budeme teď hlasovat o usnesení v bodě 76 a je to další hlasování v pořadí 22.“