Informace pro uchazeče o zaměstnání na Krajském úřadu Jihomoravského kraje

V souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů se volná pracovní místa na pozice úředníků Krajského úřadu Jihomoravského kraje (s výjimkou volných pracovních míst, u kterých se sjednává pracovní poměr na dobu určitou např. z důvodu zástupu za mateřskou dovolenou, dlouhodobou pracovní neschopnost apod.) obsazují pouze výběrovým řízením.

 

Výběrové řízení na každé volné pracovní místo úředníka, u kterého bude pracovní poměr sjednán na dobu neurčitou nebo vznikne jmenováním, vyhlašuje ředitel Krajského úřadu Jihomoravského kraje, a to:

  • na úřední desce Krajského úřadu Jihomoravského kraje v tištěné podobě,
  • na internetové stránce Krajského úřadu JMK www.kr-jihomoravsky.cz, úřední deska, volná pracovní místa Krajského úřadu JMK. 

 

Přihláška do výběrového řízení se v případě zájmu zasílá na konkrétní vypsané výběrové řízení poštou nebo předává v podatelně krajského úřadu. 

Uchazeč/ka, který/á se hlásí na některé inzerované pracovní místo musí splňovat předpoklady a požadavky stanovené pro dané výběrové řízení. Současně je nutné, aby uchazeč/ka zaslal/a společně s přihláškou všechny náležitosti podle vypsaného oznámení o vyhlášení výběrového řízení.

Žádosti o zaměstnání, které nebudou konkrétně reagovat na některé ze zveřejněných výběrových řízení, budou oddělením personálních věcí a vzdělávání odboru kancelář ředitele Krajského úřadu Jihomoravského kraje vráceny odesílatelům. 

 

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 
Poskytnuté osobní údaje bude správce (Jihomoravský kraj, Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno IČO: 70888337) zpracovávat v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (dále jen „obecné nařízení“) pro účely výběrového řízení. Právním základem pro toto zpracování je nezbytnost pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost subjektu údajů. Údaje nebudou poskytnuty třetí osobě a u správce budou uchovány po dobu nezbytnou k naplnění účelu výběrového řízení. Subjekt údajů má v čl. 15 – čl. 21 obecného nařízení garantována svá práva, která může uplatňovat u správce. Subjekt údajů má také právo podat stížnost u dozorového orgánu.
 

Pověřenec pro ochranu osobních údajů u zaměstnavatele: Ing. et Ing. Martin Havel, MBA tel.: 541 658 896, e-mail: poverenec@kr-jihomoravsky.cz

 

Přílohy:

 
1. VZOR - Přihláška k výběrovému řízení


2. Čestné prohlášení

- přikládá se pouze k přihlášce do výběrového řízení na místo vedoucího úředníka a nevztahuje se na občany narozené po 1. 12. 1971

- v souladu s ustanovením § 4 , odst. 3) zákona č. 451/1991 Sb., v platném znění, kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky

 

3. VZOR - Žádost o vydání lustračního osvědčení

- přikládá se pouze k přihlášce do výběrového řízení na místo vedoucího úředníka a nevztahuje se na občany narozené po 1. 12. 1971

- v souladu s ustanovením § 4, odst. 1) zákona č. 451/1991 Sb., v platném znění, kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky

 

Kontakty na referentky oddělení personálních věcí a vzdělávání: