Informace č.j.: JMK 101059/2009

 
Jihomoravský kraj
Krajský úřad Jihomoravského kraje
Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno
__________________________________________________________________________________
 
                                                                                                                                                                                                          Čj.:                                                             SpZn.:                                                                 Vyřizuje/linka                                                        Brno
JMK 101059/2009                                    S-JMK 65572/2009 OKP                                   Mgr. Poláčková/541651217                                15. 6. 2009
 
 
„Zaplavení chráněné oblasti u Mikulova kamiony“ – poskytnutí informace
 
 
Vážení,
 
dne 9. 5. 2009 Jihomoravský kraj obdržel Vaši žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“), s názvem „Žádost o informace dle zákona 106/99 – zaplavení chráněné oblasti u Mikulova kamiony“ (dále jen „Žádost“) požadující:
 
Požadujeme, aby nám byla („na rovinu“) zaslána kopie dokumentů, z kterých ing. Venclík vycházel, když uvedené veřejné prohlášení podal a které doloží
a)      záplavu celé chráněné oblasti okolo Pálavy
b)      počet vozidel, které tuto oblast zaplaví.
 
Dle názoru nadřízeného orgánu (rozhodnutí č.j. MV-43999-2/ODK-2009) byl Jihomoravský kraj při vyřizování žádosti povinen ověřit „zda pan Ing. Venclík vycházel při svém vyjádření z nějaké dokumentace kraje či nikoliv. Pokud by totiž pan Ing. Venclík vycházel z nějakých dokumentů kraje, tj. povinného subjektu, pak má povinný subjekt zákonnou povinnost kopie těchto dokumentů poskytnout.  Pokud by vnitřním šetřením (dotazem na pana Ing. Venclíka) povinný subjekt shledal, že pan Ing. Venclíík nevycházel z dokumentů kraje, měl povinnost tuto skutečnost žadateli sdělit.
 
Šetřením v rámci vnitřní organizace povinného subjektu byla ověřena příp. existence požadovaných informací, resp. dokumentů dokládajících tvrzení Ing. Venclíka a bylo zjištěno, že Jihomoravský kraj nedisponuje žádnými požadovanými dokumenty, přičemž taková povinnost mu ani z žádného zákonného ustanovení nevyplývá. Jak Vám již bylo sděleno (viz. písemnost ze dne 14. 5. 2009, sp.zn. S-JMK 65572/2009 OKP, č.j. JMK 65572/2009) vyjadřoval se v daném případě Ing. Venclík jako zmocněnec vlády a nepochybně tedy vycházel  z informací, kterými disponuje z titulu této funkce a které získal z jiných zdrojů než je povinný subjekt. 
 
Pro úplnost dodáváme, že ani reprezentantům povinného subjektu (politikům, členům orgánů kraje atp.) nevyplývá z  žádného zákonného ustanovení povinnost dokládat svá tvrzení uvedená ve sdělovacích prostředcích. Smyslem zákona č. 106/1999 Sb. je, aby byly žadateli o informace poskytnuty povinným subjektem informace/dokumenty, které má k dispozici, nikoli však takové dokumenty, kterými by osoby - reprezentanti povinného subjektu museli pečlivě dokládat svá tvrzení. Dožaduje-li se žadatel dokumentů, na základě kterých zástupci povinného subjektu na veřejnosti pronesli některé výroky, pak, nemá-li povinný subjekt zákonem uloženou povinnost takové dokumenty při své činnosti vytvářet, či je mít k dispozici, jde v daném případě o subjektivní názor stěžovatele, tj. o tvrzení proti tvrzení, že tyto dokumenty má povinný subjekt povinnost mít k dispozici. V takovém případě žádný právní předpis neukládá Jihomoravskému kraji povinnost monitorovat a archivovat dokumenty za účelem dokládání věrohodnosti výroků osob reprezentujících kraj a pronesených před sdělovacími prostředky.  
 
 
S pozdravem
 
                                                                                                                                 Mgr. Martin Mikš, v.r.
                                                                                                                    vedoucí odboru kontrolního a právního
 
 
IČ                             DIČ                                 Telefon                         Fax                               E-mail                                                  Internet
70888337                 CZ70888337                  541651217                   541651289                    posta@kr-jihomoravsky.cz                   www.kr-jihomoravsky.cz