Informace č.j.: JMK 62028/2009

 
Krajský úřad Jihomoravského kraje
Odbor kontrolní a právní
Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno
 
 
 
             Čj.:                                                               SpZn.:                                                               Vyřizuje/linka                                                  Brno
JMK 62028/2009                                    S - JMK 62028/2009 OKP                                   Mgr. Doleželová/541651213                                  2. 7. 2009
 
 
jednání na JMK 14.4.2009 – územní plán a plán silnic“ – poskytnutí informací
 
 
Dne 1. 5. 2009 byla na elektronickou podatelnu Jihomoravského kraje a jeho orgánů doručena Vaše (původní a následně doplněná) žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“) s názvem „Žádost o informace dle zákona 106/99 – jednání na JMK 14.4.2009 – územní plán a plán silnic“ (dále jen „Vaše žádost“).
 
Ve Vaší žádosti je s odkazem na „jednání o R43 a R52, kterého se zúčastnili starostové
a za JMK ing. Venclík
“ (mj.) uvedeno: „Požadujeme zaslat
a)      kopii veškeré korespondence, která se vztahuje k R43, a to od 1.6.2008, a v to včetně té, které dokládá, že pro úsek R43 Kuřim – Troubsko jsou problémy, které nedají nyní moc řešit
b)      kopii veškeré korespondence, která dokládá, že do r. 2013 jsou vyčerpány peníze na realizaci silničních těles (s R43 se nepočítá, tudíž na ni nejsou vyčleněny v tuto chvíli peníze
c)      kopii plánu silnic JMK zpracovaného do roku 2020
d)      kopii veškeré korespondence ve věci tohoto plánování dle bodu c], a to od 1.6.2008
e)      kopii všech dokumentů, které se vztahují k variantě R43 Svitavy – Kuřim, která počítá s možností napojení na Hradeckou
f)       kopii veškeré ‘krespondence’ ve věci varianty dle bodu e], a to od 1.6.2008
g)      kopii předaných verzí ZÚR, o kterých bylo ‘refeováno‘
h)      kopii veškeré ‘krespondence‘ k variantám ZÚR dle bodu g], k jejich pořízení, předání a aktualizaci“.
 
Vzhledem k tomu, že při vyřizování Vaší žádosti se naplnil § 14 odst. 7 písm. c) zákona
č. 106/1999 Sb. (konzultace mezi dvěma nebo více složkami povinného subjektu, které mají závažný zájem na předmětu žádosti), byli jste sdělením Krajského úřadu Jihomoravského kraje (dále jen „Krajský úřad“) č.j.: JMK 67358/2009 informováni o prodloužení lhůty pro poskytnutí Vámi požadovaných informací, resp. pro vyřízení Vaší žádosti o 10 dnů, tedy do 28. 5. 2009.
 
S ohledem na skutečnost, že poskytnutí informací požadovaných dle Vaší žádosti bylo spojeno s určitými náklady povinného subjektu na jejich vydání, byli jste sdělením Krajského úřadu č.j.: JMK 73434/2009 vyzváni k zaplacení úhrady za požadované úhrady. Úhrada z Vaší strany byla provedena dne 22. 6. 2009 (datum připsání příslušné částky na účet Jihomoravského kraje).
 
V souladu s 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. Vám poskytujeme Vámi požadované informace k Vaší žádosti, a to kopie:
 
 
1.      dopisu Ředitelství silnic a dálnic ČR ze dne 26. 1. 2009 zn. 005912/10330/2009(dopis je poskytován bez zde obsažených osobních údajů – viz samostatné rozhodnutí Krajského úřadu),
2.      POZVÁNKY na jednání výkonné rady Sdružení pro výstavbu rychlostní silnice R43, které se uskuteční dne 6,dubna 2009 ve 13.00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Blansku“,
3.      Pořizování Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje“, jehož překladatelkou je Ing. arch. Eva Hamrlová, vedoucí Odboru územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu,
4.      dopisu Ředitelství silnic a dálnic ČR ze dne 24. 11. 2008 zn. 005100/10330/2008 s názvem „Rychlostní silnice R 43 Kuřim – Svitávka – urgence zpracování posudku“ (pro úplnost zde uvádíme, že tento dopis byl Krajskému úřadu zaslán pouze na vědomí bez zde uváděných příloh – přílohy tudíž povinný subjekt nemá a nemůže Vám je předat) ,
5.      dopisu Ředitelství silnic a dálnic ČR ze dne 11. 2. 2009 zn. 006202/10330/2009 ve věci „Rychlostní silnice R 43 v úseku Kuřim – Svitávka – urgence zveřejnění posudku dle § 9 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí“,
6.      dopisu hejtmana Jihomoravského kraje Mgr. Michala Haška ze dne 10. 2. 2009 č.j.: JMK 10662/2009 adresovaný Ing. Františku Siverovi, „poslanci PČR“,
7.      sdělení Ing. Františka Sivery, „poslance PČR“ ze dne 20. 1. 2009 adresovaný Mgr. Michalu Haškovi, hejtmanovi Jihomoravského kraje (povinnému subjektu však nebyla poskytnuta příloha s názvem „kopie dopisu na primátora města Brna“, tuto přílohu povinný subjekt nemá a nemůže Vám ji předat).
 
K písm. a) Vaší žádosti má povinný subjekt dále k dispozici dopis Ředitelství silnic a dálnic ČR ze dne 28. 11. 2008 zn. 005192/10330/2008 s názvem „Vyhledávací studie alternativní trasy rychlostní silnice R 43 v úseku Česká – Kuřim – Černá Hora pro hodnocení EIA – předání projektové dokumentace – souprava č. 4“, a to včetně přílohy (CD). Tato informace (i včetně přílohy) Vám již však byla předána sdělením Jihomoravského kraje č.j.: JMK 164203/2008 ze dne 26. 1. 2009, a to k Vaší žádosti o poskytnutí informace nazvané „Žádost o informace dle zákona 106/99 – ing. Juránek k R43 – 2“ vedené povinným subjektem pod Sp.Zn.: S – JMK 164203/2009 OKP. Toto sdělení Jihomoravského kraje (včetně poskytovaných informací) Vám dle dodejky bylo doručeno den 30. 1. 2009. S ohledem na skutečnost, že výše citovaný dopis Ředitelství silnic a dálnic ČR (včetně přílohy) máte prokazatelně k dispozici, není Vám opětovně tato informace poskytována.
 
 
Žádné další informace ve smyslu § 3 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. k Vaší žádosti povinný subjekt nemá.
 
 
S pozdravem
 
 
                                                                                                                            Mgr. Martin Mikš, v.r.
                                                                                                               vedoucí odboru kontrolního a právního
 
Přílohy: dle textu (10 A4 jednostranných)
 
IČ                           DIČ                            Telefon                    Fax                             E-mail                                                              Internet
70888337              CZ70888337              541651213              5416511289               dolezelova.hana@kr-jihomoravsky.cz               www.kr-jihomoravsky.cz