Informace č.j.: JMK 93761/2009

 
Jihomoravský kraj
Krajský úřad Jihomoravského kraje
Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno
 
 
 
Váš dopis zn./                ČJ.                                           Sp.Zn.                                                    Vyřizuje/linka                                            Brno
ze dne                              JMK 93761/2009                 S-JMK 58908/2009 OKP                  Mgr. Doleželová/541651213                 30. 6. 2009
 
 
emailová korespondence ing. arch Procházkové - 6“ - poskytnutí informace
 
 
 
Dne 26. 4. 2009 byla na elektronickou podatelnu Jihomoravského kraje a jeho orgánů doručena Vaše žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“) s názvem „Žádost o informace dle zákona 106/99 - emailová korespondence ing. arch. Procházkové - 6“ (dále jen „Žádost“).
 
V Žádosti požadujete:
a) předat kopii emailové veškeré korespondence, a to za období od. 1.9.2008 přijaté i odeslané z emailové schránky prochazkova.anna@kr-jihomoravsky.cz,
b) sdělit, které emailové schránky jsou na JMK zřízeny pro zaměstnance KrÚ JMK,které v odboru kanceláře hejtmana byli v průběhu období od 1.9.2008 určeni pro podporu činnosti ing. arch. Procházkové,
c) předat kopii emailové veškeré emailové korespondence přijaté i odeslané z emailových schránek dle bodu b] , a to za období od 1.9.2008.
Tyto kopie požadujeme na CDROM.“.
 
V návaznosti na rozhodnutí Ministerstva vnitra č.j.: MV-40397-2/ODK-2009 ze dne 17. 6. 2009, které Krajský úřad Jihomoravského kraje obdržel dne 17. 6. 2009, a v souladu s § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. Vám k Žádosti, resp. k písm. a) a c) Žádosti (viz výše zmiňované rozhodnutí Ministerstva vnitra) poskytujeme Vámi požadované informace, resp. sdělujeme následující:
 
K písm. a) Žádosti:
Povinný subjekt nemá žádné Vámi požadované informace ve smyslu § 3 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. – ing. arch. Procházková nemá žádnou e-mailovou korespondenci, která byla přijatá a odeslaná z e-mailové schránky prochazkova.anna@kr-jihomoravsky.cz za Vámi uvedené období.
 
 
K písm. c) Žádosti:
Povinný subjekt nemá žádné Vámi požadované informace dle § 3 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. – ing. arch. Procházková nemá žádnou e-mailovou korespondenci, která byla přijatá a odeslaná z e-mailové schránky prochazkova.anna@kr-jihomoravsky.cz za Vámi uvedené období, resp. Bc. Doležalová nemá žádnou e-mailovou korespondenci, která byla přijatá a odeslaná z e-mailové schránky dolezalova.jitka@kr-jihomoravsky.cz za Vámi stanovené období [viz uvedené k bodu b) Žádosti ve sdělení Jihomoravského kraje č.j.: JMK 58908/2009].
 
Závěrem je třeba uvést, že s elektronickou poštou doručenou do osobní e-mailové schránky zaměstnance je zacházeno v souladu se směrnicí Krajského úřadu Jihomoravského kraje č. 3/INA-KrÚ, Spisový a skartační řád Krajského úřadu Jihomoravského kraje, a že vzhledem k neexistenci žadatelem požadované e-mailové korespondence nelze do spisu k Žádosti založit seznam odeslaných a přijatých e-mailů.
 
 
S pozdravem
 
 
                                                                                                                           Mgr. Martin Mikš, v.r.
                                                                                                               vedoucí odboru kontrolního a právního
 
 
IČ                               DIČ                                Telefon                         Fax                              E-mail                                                Internet
70888337                  CZ70888337                  541651213                   541651289                   posta@kr-jihomoravsky.cz                  www.kr-jihomoravsky.cz