Informace č.j.: JMK 93757/2009

 
Jihomoravský kraj
Krajský úřad Jihomoravského kraje
Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno
 
 
 
Váš dopis zn./                ČJ.                                           Sp.Zn.                                                    Vyřizuje/linka                                            Brno
ze dne                              JMK 93757/2009                 S-JMK 23380/2009 OKP                 Mgr. Doleželová/541651213                 30. 6. 2009
 
 
emailová korespondence ing. arch Procházkové - 4“ - poskytnutí informace
 
 
           
Dne 15. 2. 2009 byly na elektronickou podatelnu Jihomoravského kraje a jeho orgánů doručeny dvě Vaše obsahově totožné žádosti o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“) s názvy: „Žádost o informace dle zákona 106/99 - emailová korespondence ing. arch. Procházkové - 4“ a „Žádost o informace dle zákona 106/99 - emailová korespondence ing. arch. Procházkové – 3“ (dále jen „Žádosti“).
 
 
V Žádostech požadujete:
a) předat kopii emailové veškeré korespondence ing. arch, Procházkové, a to za období od. 1.9.2008 přijaté i odeslané z emailové schránky prochazkova.anna@kr-jihomoravsky.cz,
b) sdělit které emailové schránky jsou na JMK zřízeny pro sekretariát ing. arch. Procházkové,
c) předat kopii emailové veškeré emailové korespondence přijaté i odeslané z emailových schránek dle bodu b] , a to za období od 1.9.2008.
d) předat kopii emailové veškeré emailové korespondence ing. arch. Procházkové a ‚jejiiho‘ sekretariátu odeslané z emailových schránek <posta@kr.jihomoravsky>, <podatelna@kr.jihomoravsky.cz> přijaté pro ing. arch. Procházkovou a její sekretariát v těchže emailových schránkách, a to za období od 23.12.2008.
Tyto kopie požadujeme na CDROM.“.
 
           
V návaznosti na rozhodnutí Ministerstva vnitra č.j.: MV-25609-4/ODK-2009 s datem 15. 6. 2009, které Krajský úřad Jihomoravského kraje obdržel dne 17. 6. 2009,  Vám v souladu s  § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. poskytujeme Vámi požadované informace, resp. sdělujeme následující:
 
K písm. a) Žádosti:
Povinný subjekt nemá žádné Vámi požadované informace ve smyslu § 3 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. – ing. arch. Procházková nemá žádnou e-mailovou korespondenci, která byla přijatá a odeslaná z e-mailové schránky prochazkova.anna@kr-jihomoravsky.cz za Vámi uváděné období S odkazem na § 3 odst. 6 téhož zákona uvádíme, že Vámi požadované informace neexistují.
 
K písm. b) Žádosti:
Pro sekretariát náměstkyně hejtmana Jihomoravského kraje ing. arch. Procházkové je zřízena schránka dolezalova.jitka@kr-jihomoravsky.cz.
 
K písm. c) Žádosti:
Povinný subjekt nemá žádné Vámi požadované informace ve smyslu § 3 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. – Bc. Doležalová nemá žádnou e-mailovou korespondenci, která byla přijatá a odeslaná z e-mailové schránky dolezalova.jitka@kr-jihomoravsky.cz za Vámi uváděné období S odkazem na § 3 odst. 6 téhož zákona uvádíme, že Vámi požadované informace neexistují.
 
K písm. d) Žádosti:
Povinný subjekt nemá žádné Vámi požadované informace ve smyslu § 3 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. – z adresy posta@kr-jihomoravsky.cz, podatelna@kr-jihomoravsky.cz nebyla odeslána ani přijata žádná e-mailová korespondence. S odkazem na § 3 odst. 6 téhož zákona uvádíme, že Vámi požadované informace neexistují.
 
 
S pozdravem
 
                                                                                                                           Mgr. Martin Mikš, v.r.
                                                                                                              vedoucí odboru kontrolního a právního
 
 
IČ                               DIČ                                Telefon                         Fax                               E-mail                                                Internet
70888337                   CZ70888337                  541651213                  541651289                   posta@kr-jihomoravsky.cz                  www.kr-jihomoravsky.cz