Územně analytické podklady Jihomoravského kraje

Územně analytické podklady Jihomoravského kraje

Povinností krajů je podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon), který nabyl účinnosti dnem 1.ledna 2007, pořízení prvních územně analytických podkladů nejpozději do 30 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

První Územně analytické podklady Jihomoravského kraje byly projednány v Zastupitelstvu Jihomoravského kraje dne 18.6.2009 usnesením č. 286/09/Z 7.

Jedná se o územně plánovací podklad, který se pořizuje pro celé území kraje.

aup

 

Projekt Územně analytické podklady Jihomoravského kraje byl spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného operačního programu.

http://www.strukturalni-fondy.cz/iop