Informace č.j.: JMK 86039/2009

Jihomoravský kraj
Krajský úřad Jihomoravského kraje
Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno
 
 
 
Váš dopis zn./                   ČJ.                                                Sp.Zn.                                                         Vyřizuje/linka                                  Brno
ze dne                                 JMK 86039/2009                     S – JMK 86039/2009 OKP                     Mgr.Salneková/1264                     8.7.2009
 
 
Poskytnutí informace
 
 
            dne 17.6.2009 byla na elektronickou podatelnu Jihomoravského kraje a jeho orgánů doručena Vaše žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“) s názvem „ korespondence“ (dále jen „Žádost“).
 
            V Žádosti mj. uvádíte:
 
„Dne 30.4.2009 jsem podala odvolání, které přikládám. Žádám o zaslání naskenovaných kopií veškeré korespondence, která v dané věci proběhla mezi KÚ JMK a MMR Praha.
 
Korespondencí se rozumí veškerá korespondence písemná, faxová a e-mailová, přijatá i odeslaná. Pokud proběhla v souvislosti s přiloženým odvoláním jednání, žádám o informaci, kdo se jednání zúčastnil, včetně prezenčních listin, informaci o dni a účelu jednání a jaký byl přijatý závěr.“
  
            Dopisem ze dne 24.6.2009 jste byla vyzvána k zaplacení úhrady za požadované informace ve výši Kč 39,-. Požadovaná částka byla zaplacena na pokladně  Krajského úřadu Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3/5, Brno dne 8.7.2009.
 
            Na základě Vaší žádosti Vám poskytujeme v elektronické podobě v příloze tohoto sdělení tyto Vámi požadované informace, resp. sdělujeme:
 
-        Odvolání proti postupu Krajského úřadu Jihomoravského kraje- Odmítnutí účasti zástupce veřejnosti při pořizování návrhu ZÚR JMK, odmítnutí podané námitky a nezahájení správního řízení požadovaného zákona ze dne 30.4.2009 adresované MMR prostřednictvím KrÚ JMK
-         Postupující sdělení KrÚ JMK ze dne 18.5.2009, č.j. JMK 61911/2009 adresované MMR
-         Stížnost proti postupu správního orgánu podle § 175 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu – Odmítnutí účasti zástupce veřejnosti při pořizování návrhu ZÚR JMK, odmítnutí podané námitky a nezahájení správního řízení požadovaného zákonem ze dne 13.3.2009 adresované řediteli KrÚ JMK
-         Interní sdělení odboru územního plánování a stavebního řádu ze dne 26.3.2009 včetně příloh:
o        „Žádost o přešetření vyřízení stížnosti na postup správního orgánu – účast zástupce veřejnosti na pořizování ZÚR JMK“ ze dne 17.7.2008 adresované MMR
o       sdělení MMR č.j. 24768/08 – 81/1180 ze dne 24.07.2008
o       „Žádost o ochranu proti nečinnosti KÚ JMK ve věci účasti zástupce veřejnosti na pořizování návrhu ZÚR JMK“ adresované MMR
o       sdělení MMR č.j. 24769/08 – 81/1179 ze dne 07.08.2008
-         Sdělení KrÚ JMK ze dne 8.4.2009, č.j. 38418/2009 
 
 
Žádné další informace ve smyslu ustanovení § 3 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.  povinný subjekt nemá.
 
 
            S pozdravem
 
 
                                                                                                                               Mgr. Martin Mikš, v.r.
                                                                                                                  vedoucí odboru kontrolního a právního